Változások az eSZJA webes kitöltő programjában

A személyi jövedelemadó rendszere folyamatosan fejlődik. Az utóbbi évek reformjának fő célja – az államháztartás bevételeinek változatlan biztosítása mel­lett – a bürokrácia és az adminisztráció csökkentése. Forradalmi változást a 2016-ban bevezetett adóbevallási tervezet hozott, amely az emberek nagy többségének válláról levette az adóbevallás elkészítésével járó terhet. Segítségével ma már sokak számára jelent könnyebbséget az adóbevallás internetes felületen való gyors lebonyolítása.

A felhasználók túlnyomó többsége jellemzően évi egy-két alkalommal használja a rendszert, így érde­mes áttekinteni az eSZJA rendszer idei változásainak ismertetése mellett, a webes program működésének újdonságait és a használatot megkönnyítő funkciókat is. Egyúttal ajánlom az interneten elérhető felület használatát professzionális felhasználók – könyve­lők, adótanácsadók – számára is, hiszen hozzáértő ke­zekben a webes alkalmazás többlet szolgáltatásaival jelentősen csökkenthető a kitöltésre fordított idő.

Adóbevallási tervezet készítése

Az adóbevallási tervezetek a munkáltatók, illetve kifi­zetők által havi rendszerességgel – 2019. február vé­géig – benyújtott járulékbevallások, valamint egyéb adat­szolgáltatások adatai alapján készülnek. Ahhoz, hogy az adóbevallási tervezetek hibátlanok legye­nek, elengedhetetlen, hogy a munkáltatók, kifizetők, adat­szol­gáltatók pontos adatokat közöljenek. Ebben a ma­gán­személy is segíthet azzal, ha figyelemmel kí­séri a bér­jegyzékén, vagy a kapott igazolásán az adatok helyes feltüntetését. Ha időben jelzi az esetleges hibát, még az adóbevallási tervezet készítése előtt meg­történhet a kor­rekció, így minimalizálható a ter­vezettel kapcso­la­tos teendő, nincs szükség annak mó­dosítására.
Az idén már az egyéni vállalkozók számára is készül adóbevallási tervezet. Ezzel összefüggésben a bevallási határidő minden adóalanyra vonatkozóan egységesen 2019. május 20-a.

A bevallási kötelezettség teljesítésének módozatai

Ha a magánszemély az adóévben nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania, akkor adóbevallást sem kell benyújtania. Egyéb esetben az adót, amennyiben azt nem a kifizető állapítja meg, önadózással kell megállapítani. Minden adózó saját felelőssége, hogy az összes adóköteles jövedelem szere­pel­jen a bevallásában, ideértve azt is, amelyet az adóhatóság nem, vagy csak részben ismer és az adatok hiánya miatt nem közöl az adóbevallási tervezetben.
Az önadózás keretein belül a bevallási kötelezettség telje­sítésének egyik módja az adóhatóság közreműködése nél­kü­li adóbevallás benyújtás, melyre 2019. január 7-től már lehetőség van a teljes szja adóalanyi kör számára. Elektro­nikus úton erre a célra használható az eSZJA webes prog­ramja, amely törzsadatokkal feltöltött üres szja bevallás ki­töltését teszi lehetővé, valamint szintén beazonosítás mel­lett továbbra is beküldhető a bevallás ÁNYK program segít­ségével.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek kivételé­vel a bevallás beadható postai úton vagy ügyfélszolgálaton személyesen is. Elkészítése történhet a beazonosítás nélküli, úgynevezett publikus felületű WebNYK program vagy az ÁNYK segítségével kinyomtatva, valamint kézzel kitöltött, pdf formátumban letölthető vagy ügyfélszol­gála­ton átvehető nyomtatvány felhasználásával.
Másik bevallási mód az adóbevallási tervezet alapján tör­ténő bevallási kötelezettség teljesítés, amely történhet a tervezet adatainak kiegészítésével, javításával vagy módosítás nélküli elfogadásával. Erre 2019. március 15-e és 2019. május 20-a között kerülhet sor. Ha a magánszemély az adóbevallási tervezet adatait a bevallási határidő lejáratáig nem javítja, nem egészíti ki és bevallási kötelezettségét más módon sem teljesíti, úgy tekintendő, hogy egyetért annak tartalmával. Ilyen esetben az adóbevallási tervezet az adózó bevallásává válik. Fontos tudni azonban, hogy az áfa fizetésére kötelezett magánszemély, a mezőgazdasági őstermelő, valamint az egyéni vállalkozó számára ez a lehetőség nem biztosított, vagyis aki ebbe a körbe tartozik, annak adóbevallást kell benyújtania, amely kényelmesen megtehető az adóbevallási tervezet kiegé­szítésével, szerkesztésével. A felület üzenetben jelzi az említett adózói körhöz tartozó számára, hogy nem válhat bevallássá a tervezete a bevallási határidő leteltével. Ilyen esetben az eSZJA internetes felület adóbevallási tervezet meg­tekintő módjában a „Módosítás” gomb megnyomásával nyílik lehetőség az adatok megváltoztatására.

Adóbevallási tervezettel kapcsolatos nyilatkozatok, kérelmek

Az adóbevallási tervezet postai kézbesítés útján is elérhető. Kiküldését az az adózó kérheti, aki nem rendelkezik Köz­ponti Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) tar­tozó tárhellyel, vagyis ügyfélkapu regisztrációval és nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra. Kérelem benyújtása esetén a NAV adatvédelmi okokból a nyilvántar­tásá­ban szereplő címre postai úton, tértivevénnyel kézbesíti az adóbevallási tervezetet. A kérelem benyújtása történhet SMS-ben, webes űrlapon, BEVTERVK jelű formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben 2019. március 18-án éjfélig. A kérelemhez az adóazonosító jelre és a születési dátumra van szükség. A postai kiküldés az ügyfélszolgá­latokon a határidő előtt és azt követően is kérhető, utóbbi esetben a kérelmező részére egyúttal kiadják a kinyom­tatott adóbevallási tervezet példányát.
Az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése érde­ké­ben postai kiküldés esetén a jóváhagyható tervezet mel­lé egy kiegészítő nyilatkozat is érkezik, melyen az adózó nyi­latkozhat arról, hogy az adóbevallási tervezet adataival egyetért és azt a hiányzó információk megadásával kie­gé­szíti. Újdonság, hogy nyilatkozatot lehet tenni arról is, hogy nem keletkezett őstermelésből származó bevallásköteles bevétel. Ebben az esetben az adóbevallási tervezet érvényes bevallássá válik, amely által nincs további teendő. Nem szabad meg­feledkezni arról, hogy amennyiben ez a nyilatkozat nincs bejelölve, úgy továbbra is önálló bevallást kell benyújtani az őstermelőnek, családi gazdálkodónak.
A külföldi illetőségű magánszemély 2019. április 30-ig 18NYK jelű formanyomtatványon nyilatkozhat arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel nem terhelte Magyar­országon adókötelezettség. A nyilatkozat megtétele esetén az adóbevallási tervezet nem válik bevallássá a bevallási határidő lejáratakor.

Az adóbevallási tervezet megtekintő módja

2019. március 15-től elérhető az adóbevallási tervezet. A be­jelentkezést követően a „Bevallás 2018. évről” csempe felirata szolgáltat információt arról, hogy mi az adózó bevallásának aktuális állapota, így például arról is, hogy készült-e az adózó részére adóbevallási tervezet. A csempére kat­tint­va a megtekintő mód jelenik meg, ahol lehetőség van minden fontos adat, információ átnézésére. Ellenőrizni kell, hogy a kapott igazolások megegyeznek-e a felkínált adatokkal. Ha az adózó mindent rendben talál, és nem tar­tozik a bevallás benyújtására kötelezettek körébe, mó­do­sítás nélkül elfogadhatja a tervezetet, amely az adó vissza­igénylésének mielőbbi teljesülése szempontjából előnyös.
A következő információk láthatók a megtekintő nézet­ben:
• Egyenleg: összegszerűen megmutatja, hogy az adónemre vonatkozóan mennyi a befizetendő vagy vissza­igényelhető adó, vagy ha nincs elszámolni való összeg.
• A fontos üzenetek jelzik, hogy az adóbevallási ter­ve­zet összeállítása során valamilyen ellentmondást ta­pasz­talt a rendszer, vagy hiányzik valamilyen adat, me­lyet az adózónak általában pótolni kell. Ezt a részt mindenképpen fontos ellenőrizni és szükség esetén a „Módosítás” gombbal a szerkesztésbe belépve kiegé­szí­teni, javítani kell az adatokat.
• „A teljes bevallás” megmutatja az ÁNYK program­ban megismert kivonatolt bevallási képet, melyen min­­den kitöltött adat megtalálható, miközben rejtve ma­radnak a kitöltetlen részek. Itt megtekinthetők a ter­vezetek összeállításához felhasznált adatforrások is, amely módot ad a részletes ellenőrzésre.
• A megtekintő mód alsó részében lévő színes csempék fő témakörökre bontják a teljes bevallást (1. ábra, a következő oldalon). A „részletek megjelenítése” feliratra kattintva a webes bevallási kép soraiba rendezve találhatjuk meg adatainkat. Kizárólag azok a csempék jelennek meg, amelyek az adott felhasználóra vonat­kozóan aktuálisan tartalmaznak adatokat.

Az eSZJA webes kitöltő menüjének változása

Jogszabályváltozás miatt az eSZJA főmenüjében már nem szerepel a megszűnt különadó menüpontja. A webes me­nü­ben kisebb változtatások is történtek, ilyen például „az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja” beviteli mezőjének átkerülése az „Önellenőrzés, he­lyesbítés, javítás” menü utolsó mezőcsoportjába.

1. ábra – Példa a megtekintő mód csempéire

Használati tanácsok, könyvelők számára is

Azok a felhasználók, akik más adózókat képviselnek, a bejelentkezést követően kiválaszthatják, hogy mely meghatalmazó adatait kívánják szerkeszteni. Sok ügy­fél esetén túl hosszú lehet a lista, azonban a kere­ső funkció segítségével azonnal megtalálható a kí­vánt adózó. A meghatalmazott önmagát eltérő szín­nel jelölve láthatja.
A felületet látássérültek is használhatják, részükre javasolt a JAWS képernyőolvasó használata. Az akadálymentesítés előnyeit mindenki élvezheti, hiszen a navigáció nemcsak egérrel lehetséges, billentyűzetről is teljes körűen bejárható a felület. Ez a nagyobb adatmennyiség beviteléhez szokott professzionális felhasználók számára is fontos előny. A bal oldali me­nüben lehet tájékozódni a billentyű kombináci­ók­ról, a használt szimbólumok jelentéséről. Itt található az adóév választása, mindig az aktuális adóév az alap­ér­telmezett, korábbi évek megtekintése, önrevíziója esetén azonban váltani kell.
A jobb oldali beúszó menü két fő eleme a dokumentumkezelő és a kitöltési segédlet. A bevallás hibaellenőrző ablaka az ellenőrzés ikon segítségével in­dítható. Szerkesztés közben érdemes az ablakot be­zár­ni, ilyen esetben ugyanis me­zőel­ha­gyás esetén a felugró üzenetek jelennek meg, melyek súlyos vagy nor­mál hibák, illetve figyel­mez­tetések lehet­nek.
Az adatok kinyomtathatók, kivonatolt for­mában megtekinthetők, kimenthetők XML formátumban, amelyet akár be is le­het tölteni szerkesztésre.
nézetváltás funkció segítségével el­dönthető, hogy menü alábontásban kí­ván-e eljutni a bevallási sorokhoz a fel­hasz­náló (normál nézet), vagy a menü­pontok összes mezőcsoportjában lévő valamennyi bevallás sor legyen látható egy görgethető képernyőn (kompakt né­zet). Abban az esetben, ha csak néhány sort szükséges hozzáadni az adóbevallási tervezethez kiegészítés céljából, úgy a normál nézet ajánlott. Ez segít minimalizálni a szük­séges sorokat és a bevallás minden részéből egyidejűleg láthatók az adatok. Professzionális felhasználóknak javasolt a kompakt nézetre átváltás ab­ban az esetben, ha egy bevallási terület minden mezőjének egyidejű megte­kin­tése segíti a munkát. Kompakt nézet­ben megváltozik a me­nü struk­túrája is (2. ábra). A ceruza ikon jelzi, hogy mely me­nüpont összes mezője jelenik meg. Olyan helyen is talál­hatunk az ikon segítségével jelölt összevonási pontot, ahol az adott menüpont alatt további almenük szere­pel­nek. Ilyen esetben az alábontásban szereplő összes mező egyidejűleg látható. Ezen a módon érhető el valamennyi jövedelem, az őstermelők vagy az egyéni vállalkozók összes bevallási sora.

2. ábra – Összevonási pont kompakt nézetben

Kompakt nézetben a menüsor a képernyő felső részéhez tapad. Lenyitás után megjelennek benne a mezőcso­por­tok, amelyek adatmezői közvetlenül a látótérbe hívhatók akár billentyűzettel, akár egérkattintással. Ez segíti annak megválasztását, hogy éppen mire fókuszáljon a program (3. ábra).

3. ábra – Kompakt nézet tapadó menüje megnyitott állapotban

A jobbról beúszó menü kitöltési segédlet részében alul található a kitöltési útmutató. Az szja esetében négy kü­lönböző, a webes kitöltéshez igazodó útmutató áll rendel­kezésre, melyek pdf formátumban letölthetők. A tarta­lom­jegyzékükben az egyes témák gyorsan elérhetők rákat­tintással.
A bevallás kitöltése során, két módon is megtalálhatók az adatok, vagy a kitöltendő részek. A bevallás formátumának teljes szövegezését vizsgáló „Keresés a hozzáadható mezők között” funkció segítségével gyorsan megjelenik egy szö­vegrészlet vagy sor hivatkozás. A jobb oldali menü tetején lévő fekete nagyító ikonnal előhívható kereső viszont a saját összeállított bevalláson belül keres, amely azt jelenti, hogy azokban a mezőcsoportokban, amelyeket előzetesen a felhasználó már kiválasztott, vagy adatot tartalmaz. Ezek­ben akár konkrét összegre is lehet keresni.
A kitöltés során ugrási helyek (linkek) találhatók, amelyek egy adott téma tekintetében a kapcsolódó területre he­lyezik át a vezérlést. Ha a felhasználó vissza kíván jutni a kiindulási pontra, akkor az a jobb oldali menüben sze­replő „Előző mező” ikonra kattintva tehető meg.
A beazonosított szja felület felső menüjében található az „Aktuális bevallás” nyomógomb. Segítéségével olyan szja bevallás adatai is elérhetők, amelyeket az ÁNYK program segítségével nyújtott be az adózó. A program megvizsgálja, hogy hibátlanul feldolgozott, vagy javításra kiértesített bevallással ren­delkezik-e az igényt benyújtó. A belső rend­sze­rekből történő sikeres lekérést követően aktívvá válik az „Adatok megtekintése gomb” és a bevallás betölthető akár javítás, önellenőrzés, helyesbítés céljára is. Hasznos funkció, sok idő taka­rítható meg a használatával (4. ábra).

4. ábra – Bevallás lekérése

1+1%-os rendelkezés az adóról

A nyilatkozat képernyője logikailag 4 részre tagozódik, az adóazonosító jel, hozzájárulás a név- és címadatok átadá­sához, a civil kedvezményezett, valamint az egyházi kedvez­ményezett részére történő rendelkezés részekre.
Az adóazonosító jel a beazonosított felületen automatikusan kitöltött, publikus felületen kötelezően kitöltendő mező. Ha valaki hozzájárul az adatai átadásához, jelölnie kell annak tényét a név és cím adatok megadása mellett, hoz­zájárulás hiányában viszont az adatokat nem kell ki­tölteni.
A civil kedvezményezettnél a kereső átkerült a kiválasz­tott értéket rögzítő mezők elé, így könnyebben ellenőrizhető, hogy valóban a megjelölni kívánt civil szervezet adószáma került a megfelelő helyre.
A választott kedvezményezettek lenyíló mezőjének listá­jában a regisztrált egyházak és a Nemzeti Tehetség Prog­ram szerepelnek. Csak egyház jelölése esetén, akár több éven át is mindaddig érvényben marad a megtett választás, amíg azt az adózó nem módosítja, vagy vissza nem vonja. A visszavonás lehetőségére egy új nyilatkozati rész vonat­kozik (5. ábra).

5. ábra – Egyházra szóló rendelkezés visszavonása

Az eSZJA rendszer webes kitöltő programját érdemes a NAV honlapjáról elérni, ugyanis a http://nav.gov.hu/nav/ szja/szja oldalon több hasznos információ is megtalálható. A beazonosított felület használatához csak internet kap­csolat és KÜNY tárhely regisztráció (ügyfélkapu) szüksé­ges, ezek birtokában akár mobil eszközön is jóváhagyható az adóbevallási tervezet. A beazonosítás nélküli felület érdemi használatához internet kapcsolat és nyom­tató szükséges, mivel a bevallást 2D pontkóddal ki­nyomtatva, aláírva kell benyújtani postai úton vagy személyesen. Probléma esetén, vagy éppen annak meg­előzésére, érdemes használat előtt a böngésző gyor­sítótárát (cache) törölni. A böngészők a web­helyekről származó adatok egy részét a gyorsító­tár­ban és a sütikben (cookie) tárolják. Az adatok törlése megoldhatja az esetleges betöltési és formázási prob­lémákat.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.