gyik

Gyakran ismételt kérdések a személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban I.

Az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás in­téz­ménye az elmúlt években egy kiforrott, ügyfél­tá­mo­gató, vala­mennyi érintett adózói körre kiterjesz­tett rendszerré állt össze. A rendszer használata mind több ügyfél számára vált rutinná, illetve a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebben használhatóvá. Azonban a legjobb rend­szereknél is előfordulnak újabb kérdések, illetve új belépők, akik szá­mára hasznos lehet a jellemző kérdések összefog­lalása. Ehhez illeszkedve a jelen cikkben a sze­mélyi­jö­ve­de­lemadó-bevallással kapcsolatos leggyakrab­ban előforduló eljárási, technikai, illetve rendelke­zé­sek­kel, 1% felajánlással kapcsolatos kérdéseket foglaltam össze a NAV tájékoztatási területén dolgozó kol­lé­gák tapasztalatai alapján. Az Adóvilág májusi szá­má­ban olvashatják majd az egyes jövedelmekre vonat­ko­zó leggyakoribb kérdéseket. A bevallás kitölté­sé­hez az olvasó szíves figyelmébe ajánlom a NAV honlapján ta­lálható 20SZJA bevallás kitöltési útmutató­ját, az egy-egy témát tematikusan részletező információs füzeteket (pl. ingatlan bérbeadás), illetve a családi adókedvezmény és az ingatlanértékesítésből szár­mazó jövedelem kiszámítását segítő kalkulátorokat és példatárat. Amennyiben ezután sem találják kér­désükre a választ, kollégáink a 1819-es NAV tájékoz­tató vonalon, illetve e-mailen várják meg­keresé­sü­ket. (www.nav.gov.hu, „Kapcsolat” menü, „E-mail küldése” pont).
Külön szeretném kiemelni, hogy a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a bevallási ter­vezetek postai kiküldésének igénylési határideje meg­hosszab­bításra került 2021. április 15-éig. Tehát az ügyfélkapuval nem rendelkezők a tervezetet adóazonosító jelüknek és születési dátumuknak megadásával az alábbi módokon kérhetik:

  • SMS-ben a 06-30/344-4304 telefonszámon a kö­vet­kező formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn, (például: SZJA 8901234567 19600319) 
  • a NAV honapjáról letölthető „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon, illetve webűrlapon az „SZJA” me­nüben,
  • kötetlen formátumú levélben (megadva adóazonosító jelet és születési dátumot),
  • a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: 06/ 80-20 21 22).

A járványügyi veszélyhelyzet alatt célszerű, ha az adózók az ügyfélszolgálatok helyett elsősorban az elektronikus, illetve telefonos ügyintézési és tájé­koztatási lehetőségeket, vagy a postai úton történő ügyintézést részesítik előnyben.

I. Bevallással kapcsolatos általános eljárási kérdések

1. Hol találom a bevallási tervezetem?

Az adóbevallási tervezet az adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu/nav/szja/szja) érhető el a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő belépést követően.Az „SZJA” feliratra kattintás után, az „eSZJA” csempe ki­választását követően a „Belépés”-re kattintva a rendszer a https://kau.gov.hu-ra irányítja át, ahol azonosítás (ügyfél­ka­pu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) után lehe­tő­sége nyílik a bevallási tervezet megtekintésére, módo­sí­tá­sára, és az adója 1+1 százalékának felajánlásáról is nyi­latkozhat.

2a. Nem tudom megnézni a bevallási tervezetet, mert elfelejtettem az ügyfélkapus jelszavamat. Hogyan tudom ezt pótolni?

Ahhoz, hogy ismét érvényes jelszava legyen, az ügyfélkapus bejelentkező oldalon az „Elfelejtett jelszó” űrlapot kell kitölteni. Az űrlapon meg kell adnia felhasználói nevét és a regisztráció során rögzített e-mail címét. A rendszer az ügyfélkapus e-mail címre egy új, egyszer használatos kódot küld a kérést követően. Ha ezzel a módszerrel nem tud belépni, akkor a megújításra személyesen is van lehetőség az alábbi helyeken.

2b. Személyesen hol tudok ügyfélkaput nyitni és mi kell hozzá?

A regisztrációt bármely megyei (fővárosi) kor­mány­hi­va­talban, vagy a fővárosi és megyei kormányhi­va­talok járási (fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Ok­mány­irodájában, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szinte valamennyi ügyfélszolgálatán, valamint a Ma­gyar Posta Zrt. kijelölt postahelyein, illetve Magyar­ország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti. A regisztrációhoz csak érvényes személyazono­sí­tásra szolgáló okmány és egy működő e-mail címre van szüksége.

3. Ha csak most fogok ügyfélkaput nyitni, 

akkor nekem is elérhető lesz az adóbevallási tervezet?Igen, ebben az esetben is elérheti – megnézheti, mó­do­síthatja, jóváhagyhatja – a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet.

4. Szeretném, hogy a NAV készítse el a személyi jövedelemadó-bevallásomat, kell-e valami dokumentumot (pl. összesített munkáltatói, egyéb kifizetői igazolás, kedvezményeket alátámasztó iratok, igazolások) elküldenem az adóhivatalnak?

Nem, tekintettel arra, hogy a NAV a munkáltató, ki­fizető által megadott adatokból állítja össze a sze­mélyijö­ve­de­lem­adó-bevallásának tervezetét. A do­ku­mentumokat meg kell őriznie elévülési időn be­lül, 2026. december 31-ig. Ha olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amely nem kifizetőtől származik (pél­dául ingatlant adott bérbe egy másik ma­gánsze­mély­nek), akkor azzal ki kell egészítenie a terve­zetet és a kapcsolódó bizonylatokat rögzítenie kell a nyilván­tar­tásában, de nem kell azokat elküldenie a NAV-nak. 

5. Hiányzó igazolások esetén mit tehetek?

Elsősorban kísérelje meg őket beszerezni. A nem vál­lal­kozó magánszemélynek, ha az szja-bevallás el­készítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésre és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani (ideértve az elkészült bevallási tervezet módosítását is), a bevallási késedelemről 2021. május 20-áig kötet­len formában megírt, papír alapú (vagy epapír – epapir.gov.hu) bejelentést kell tenniük a NAV-hoz. Egyebekben az akadályoztatás megszűnését követő 15 na­pon belül kell adóbevallást tenni, a bevallás pótlásával egyidejűleg igazolási kérelmet lehet előterjeszteni. (Szja tv. 11/A. § (1) bek.)

6. Az elmúlt évben több munkáltatóm volt/év közben megszűnt a munkaviszonyom, akkor is elkészíti a NAV a bevallási tervezetet részemre?

Az adóbevallási tervezet abban az esetben is készül, ha Ön­nek 2020-ban több munkáltatója is volt, vagy év közben megszűnt a munkaviszonya. A tervezet valamennyi mun­káltatótól származó jövedelmet tartalmazza, ha a mun­káltatók a NAV felé teljesítették az adatszolgáltatási köte­lezettségüket.

7. Megtekintheti az ügyfélkapun keresztül a személyijövedelemadó-bevallási tervezetét a 18 év alatti személy?

A 18 év alatti ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók részére nem biztosított az eSZJA portálra történő belépés, ebből következően a tervezetet nem tudják meg­te­kinteni. Kiskorú adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője (szülője) ismerheti meg, hagyhatja jóvá, amennyiben EGYKE nyomtatvá­nyon tör­vényes kép­viselőként elektronikus ügyintézési jo­gosultságot szerez. 

8. Mit kell tennem, ha megkapom a tervezetet?

Ha egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor teen­dője nincs, nem kell azt aláírni, sem be- illetve visszaküldeni, tervezete 2021. május 20-ával a bevallása lesz. Abban az esetben, ha nem ért egyet a bevallási ter­vezet adataival, akkor a tervezetet a webes felületen mó­dosítania szükséges és be kell küldenie, vagy 20SZJA bevallást kell benyújtania. Abban az esetben is szerkesztenie kell a tervezetet, ha Ön egyéni vállalkozó (kivéve, ha 2020-ban tevékenységét végig szüneteltette, vagy a vállalkozói tevékenység folytatásának teljes időszakában katás volt), mezőgazdasági őstermelő vagy áfás magánszemély. Ön­nek ki kell egészítenie a tervezetet azon adatokkal, amelyről az adóhatóság nem rendelkezik információval. A papír alapon megkapott tervezetet javítani nem lehet, 20SZJA bevallást kell benyújtania 2021. május 20. napjáig.

9. Hogy tudom beadni a bevallási tervezetet?

Amennyiben nem kívánja megvárni, hogy a tervezet automatikusan váljon bevallássá, mert például vissza­igé­nyel­hető adója van, a tervezet átnézésekor az „El­fogadás” gomb megnyomását követően küldheti be az adóhatósághoz a tervezetet. 

10. Az általam könyvelt egyéni vállalkozó elhunyt. / Házastársam elhunyt tavaly. Kérdésem, hogy a bevallását kinek kell majd elkészítenie?

Az adózó halála esetén az adóhatóság állapítja meg határozattal az adót, helyette sem hozzátartozója, sem könyvelője nem adhat be bevallást.

11. Beadhatom-e papír alapú bevalláson az szja-bevallást, akkor is, ha van ügyfélkapus hozzáférésem/regisztrációm?

Igen, kivéve ha egyéni vállalkozó, vagy áfa fizetésre köte­lezett magánszemély.

12. Nincs ügyfélkapus regisztrációm, de szeretném elektro­ni­kusan elkészíteni a bevallásom. Az ÁNYK nyomtatvány­kitöltő programot nem tudom használni/telepíteni.

A 20SZJA bevallás webes kitöltő felületen is elérhető (akár mobiltelefonról, tabletről is): https://webnyk.nav.gov.hu útvonalon, ahol elektronikus hozzáférés nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő prog­ramot és üres bevallás nyomtatására is van le­hetőség pdf formátumban.

13. Mikor érkezik meg a postai úton igényelt tervezetem?

A tervezet legkésőbb 2021. április 30-áig megérkezik a NAV-nál nyilvántartott címére.

14. Nem kaptam a NAV-tól személyijövedelemadó-bevalláshoz csomagot. Honnan szerezhetek?

A NAV már nem postáz automatikusan személyijöve­de­lemadó-bevallási csomagot az ügyfelek részére. Azon adó­zók, akik nem élnek az adóhatóság által el­készített be­vallási tervezet lehetőségével, csomagot az adóhatóság ügy­félszolgálatain személyesen vagy a NAV tájékoztató vo­nalán, a 1819-es telefonszámon igé­nyelhetnek. Emellett a bevallás az adóhatóság hon­lapjáról is letölthető. 

15. Hova kell küldenem postai úton készített bevallásomat?

A lakhelye szerinti NAV igazgatóságnak. A postai cí­meket megtalálja az eSZJA portálon az „Informá­ciók a bevallásról” csempe alatt.

II. Vállalkozókkal, őstermelőkkel kapcsolatos eljárási kérdések

1. Jól tudom, hogy az egyéni vállalkozóknak/őstermelőknek is elkészíti a tervezetet az adóhatóság? Mi a beadási határidő?

A nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján a NAV az egyéni vállalkozóknak/őstermelőknek is elkészíti az adó­be­vallási tervezetet (így például, ha vállalkozása mel­lett mun­kaviszonyban is állt). Azonban ki kell egészíteniük a bevallási tervezetet a vállalkozáshoz, őstermelés­hez kap­csolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal. A bevallási határidő egységesen minden adózói körnek 2021. május 20.

2. Katás egyéni vállalkozóként kell szja-bevallást beküldeni? Automatikusan bevallás lesz a részemre készített tervezetből?

Ha kizárólag kisadózó tevékenységére tekintettel keletke­zett bevétele tavaly, akkor arról elegendő volt a 20KATA nyomtatványt beadnia 2021. február 25-ig, 20SZJA bevallást ebben az esetben fő szabály szerint nem kell benyújtania. Ha szerzett szja-bevallás köteles jövedelmet (pl. munkabért), akkor arról készült tervezet és nincs teendője, ha az abban foglaltakkal egyetért (2021. május 20-ával az Ön érvényes bevallásává válik). 

​3. Egész évben szüneteltettem egyéni vállalkozói tevékenységemet? Kell tennem valamit a tervezettel, mely például a munkaviszonyos jövedelmemet tartalmazza?

Ha egyetért a tervezettel, azt jóváhagynia sem szükséges, az 2021. május 20-ával automatikusan a bevallásává válik. 

​4. Igaz, hogy 2021-től nem kell nyilatkoznom őstermelőként arról, hogy átalányadózást választok? 

2021. január 1-től a jövedelemszámítás szempontjából az őstermelő főszabály szerint átalányadózónak minősül, ha annak törvényi feltételei fennállnak. Az szja-bevallásban tehát nem kell arról nyilatkozni, hogy az őstermelő átalány­adózást választ. Azonban, ha ehelyett az őstermelő a jövedelmét a 2021-es évben tételes költségelszámo­lással vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítaná ki, akkor erről kell nyilatkoznia a bevallásában (12-01 lap). Ha pedig az őstermelőnek nem kell 2020-ra szja-bevallást benyújtani, akkor a bevallási határidőig teheti meg ezt a nyilatkozatot a 21T101 nyomtatványon. A nyilatkozatot évente meg kell ismételni, ha az őstermelő a következő adóévben sem kíván átalányadózást alkalmazni.

III. Bevallási tervezet javításával, módosításával kapcsolatos kérdések

1. Hogy lehet a te​rvezetet az interneten módosítani, vagy kiegészíteni?

Az online felületre belépve a „Bevallás 2020-ról” csempe jelzi a bevallás állapotát. Az „Átnézem” vagy a „Mó­dosítás, kiegészítés” gombra kattintva megtekintheti bevallását. Ehhez tud új sorokat hozzáadni, valamint a bevallásban eredetileg feltüntetett összegeket módosí­tani. Az új sorok hoz­záadásához célszerű a „Gyakori mezők”, illetve a „Ke­resés a hozzáadható mezők között” funkciót használni.

2. Hol tudom véglegesíteni a módosított bevallási tervezetet?

Amennyiben elvégezte a szükséges módosításokat, kiegé­szítéseket, és azokat el is mentette, a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” gomb megnyomását követően küld­heti be az adóhatósághoz a módo­sí­tott tervezetet. 

3. Hogyan tudom utólag módosítani az ügyfélkapun már jóváhagyott, és elküldött bevallást?

Ha a tervezetet már elfogadta azonban további a terve­zet­ben nem szereplő adóköteles jövedelme ke­let­kezett tavaly, akkor a tervezetet önellenőrzéssel módosítania kell. Nyissa meg a bevallását („Adóbe­vallás megtekintése” gomb), kattintson a „Módo­sí­tás, kiegészítés” gombra, a „Gyakori mezők”-re kat­tintva keresse ki a „Javítás, helyesbítés, önellenőrzés” csempét. Az eSZJA rendszer továbbfej­lesz­té­se­ként bevezetésre került egy ún. önellenőrzést támogató funkció. Az önellenőrzés során az adózó a korábbi bevallásának adatait korrigálja, ezt követően pedig az önellen­őrzési lapokat kell kitölteni a változásoknak megfelelően. Az önellenőrzést támogató funkció lényege, hogy a ki­in­duló és a korrigált adattartalom alapján az önellenőrzési lapok automatizáltan fognak kitöltődni és a pótlék­szá­mítás is megtörténik, melyet egyetértés esetén csak jóvá kell hagynia. 

4. Megkaptam postai úton az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet, hogyan javíthatom? 

Amennyiben nem ért egyet a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor a 20SZJA bevallást kell benyújtania 2021. má­jus 20-ig. A postai tervezet javítására nincs lehetőség. 

IV. Rendelkezésekkel, önkéntes pénztárakkal kapcsolatos kérdések

1. Az önkéntes kölcsö​nös pénztári befizetések/nyugdíjbiztosításom utáni „adókedvezmény” érvényesítése a személyijövedelemadó-bevallás tervezetben megjelenik-e, illetve azt milyen módon lehet érvényesíteni? A pénztári igazolást el kell juttatnom a NAV-hoz?

Az önkéntes kölcsönös pénztári/nyugdíjbiztosítási nyilat­ko­zatot a magánszemély az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár/biztosító által kiadott igazolás alapján teheti meg. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár/biztosító a kiadott igazolásról adatot szolgáltat a NAV-nak.
A bevallási tervezet a pénztári/biztosítói adatszolgáltatás következtében az önkéntes pénztári rendelkező nyilatko­zatot is automatikusan tartalmazni fogja. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban a magánszemély adó fe­letti rendelkezésének minősül a NAV által elkészített és az adóbevallási tervezetben feltüntetett önkéntes kölcsönös pénztári/nyugdíjbiztosítási nyilatkozat is, ha a magánsze­mély az adóbevallási tervezetet 2021. május 20-áig nem egé­szíti ki, nem javítja, bevallási kötelezettségét más mó­don nem teljesíti.
Ha több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik az adó­zó, akkor a rendelkező nyilatkozathoz a közreműködéseszükséges. Az igazolást egyik esetben sem kell beküldenie, azonban elévülési időn belül (2026. december 31-ig) meg kell őrizni.

2. Ha önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetésem is volt, hogyan tudom jelölni, hogy hova kérem a pénzt? A bevallásomban a rendelkező nyilatkozatok résznél egy önkéntes pénztár jelölhető meg, azonban én két pénztár tagja vagyok. Mi ilyenkor a teendő?

Ha Ön egynél több önkéntes pénztári igazolással ren­del­kezik, akkor egy a választása szerinti pénztárt tud meg­jelölni a bevallás rendelkező nyilatkozatában.
E választását az online bevallási tervezetben a követke­zők szerint teheti meg. A „Gyakori mezőkre” majd, a „Ren­delkező nyilatkozatok (öpt., nyesz.r, nyugdíjbiztosítás)” mezőkre kattintva a korábbi évek szja-bevallásaiban már megszokott sorok jelennek meg.
Ha a postai úton megküldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött nyilatkozat (I) blokkjában nevezheti meg azt az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, amelyhez a rendelkezés összegét utaltatni kívánja. Ha a bevallási tervezetet más ok miatt is ki kell egészítenie, akkor 20SZJA bevallást kell benyújtania 2021. má­jus 20. napjáig.

3. Tavaly az egészségpénztáram kifizette felém a megtakarításomat, mely után szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhelt. Az összeget elutaltam a megadott számlára, a kért közleménnyel (adóazonosító jel), azonban az elektronikus felületen a tervezetemben mégis azt látom, hogy fizetési kötelezettségem van. Mi a teendő?

A NAV által elkészített adóbevallási tervezet megkül­dé­sekor folyószámla-egyeztetés nem történik, tekin­tettel arra, hogy az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig lehet megfizetni, így a határidő előtt meg­fizetett adó összege túlfizetésként jelentkezik az adószámláján. A tervezetben fizetendő adóként mutat­ko­zó összeg és az Ön által már befizetett összeg a bevallási tervezet elfogadásával (bevallás benyújtásával), de legkésőbb 2021. május 21-én rendeződik. Ugyanakkor az év közben befizetett szociális hozzájárulási adót a bevallásban szerepeltetni kell, ezért a bevallási tervezetet módosítania kell. 

V. 1% felajánlás

1. Az 1+1%-ról hogyan lehet rendelkezni az online felületen?

Az online felületre bejelentkezést követően külön csem­pére („1+1%-os rendelkező nyilatkozat”) kat­tintva le­het az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot is megtenni. 

2. Hogyan lehet postai úton megküldeni az 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatot?

A rendelkezés május 20-áig papír alapon benyújtható az ÁNYK kitöltő programmal, vagy webes felületen készített 20SZJA jelű személyi jövedelemadó-be­vallás részeként (20SZJA-EGYSZA lapjának kitölté­sé­vel), illetve a külön 20EGYSZA jelű nyomtatványon egy lezárt borítékban, továbbá a felsoroltaktól függetlenül a 20EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, egy lezárt borítékban.

​3. Saját magam készítettem a bevallásom és postán küldtem be. A bevallásomban elfelejtettem rendelkezni az szja 1+1%-ról. Rendelkezhetek utólag?

Igen, nyilatkozatát 2021. május 20-áig zárt postai borítékban közvetlenül az adóhatóságnak is elküldheti, és sze­mélyesen az ügyfélszolgálaton is benyújthatja. Lehe­tősége van önálló elektronikus űrlapon is rendelkezni (20EGYSZA). A nyilatkozattételre vonatkozó határidő jogvesztő, vagyis ha határidőn túl nyújtja be a nyilatkozatot, akkor a ren­delkezése érvénytelennek minősül és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

​VI. Adó megfizetésével, fizetési kedvezményekkel kapcsolatos kérdések

1. Ha az adóhatóság által ​elkészített bevallási tervezetet választom a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására és ez alapján fizetendő adó mutatkozik, akkor meddig kell befizetni az adót?

Ha az adóhatóság által elkészített tervezet alapján az adózónak befizetési kötelezettsége keletkezik és ezen ter­ve­ze­tet elfogadja, a befizetési kötelezettséget akkor is 2021. má­jus 20. napjáig kell teljesítenie.

2. Ha a bevallási tervezet befizetendő személyi jövedelemadót tartalmaz, milyen mód(ok)on, lehet azt befizetni? 

  • Az online felületen (eSZJA portálon) bankkártyás fizetéssel;
  • lakossági folyószámláról átutalással, melynek során a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámát vagy adóazonosító jelét. (NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, ki­fi­zetőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06056353);
  • a NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon ke­resz­tüli bank­kártyás befizetéssel.
  • az eBEV portálon történő adószámla lekérde­zés­hez kap­csolódóan VPOS fizetéssel;
  • csekken, amit a CSEKK formanyomtatványon, bár­melyik NAV ügyfélszolgálaton/kirendelt­sé­gen, illetve te­lefonon a NAV infóvonalán, a 1819-es telefonszámon igényelhet.

​3. 20SZJA bevallásomat korábban már postai úton/ügyfélkapun keresztül megküldtem/a tervezetet jóváhagytam, melyben visszaigényelhető adó/önkéntes kölcsönös biztosító pénztári nyilatkozat szerepel. Mikor várható a visszajáró adóm? 

Az adóhatóság a bevallásában feltüntetett vissza­té­rí­tendő adót, a bevallás beérkezésétől számított 30 na­pon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki. A kiutalásra nyitva álló határidőt, ha bevallásának, igénylésének kijavításához az Ön közreműködése szükséges, az adóbevallás ki­javításának napjától kell számítani. Postai úton kül­dött bevallás, illetve a visszajáró adó postai kéz­be­sítése esetén számolni kell a hosszabb postai átfutási idővel is.

4. Hogyan kérhetek az adótartozásomra részletfizetést a kipostázott bevallási tervezetben?

Ha a postai úton megküldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött nyilatkozat (C) blokkjában jelölheti a rész­letfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt pos­tai úton kell megküldenie az állami adóhatóság részére 2021. május 20-ig.

​5a. Hogyan kérhetek részletfizetést az online bevallási tervezetben?

A módosításra megnyitott bevallási tervezetben az „Át­vezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, vissza­i­gény­lési adatok, egyenlegek” menüpont alatt, a 81. sor „Nyilat­ko­zom, hogy az együttesen 500 ezer Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, leg­feljebb 12 hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetést vállalom. (A választott időtartam – 2, 3, 4 … 12 hónap)” alatt megjelenő kódkocka ki­töl­tésével adhatja meg a részletek számát.

​5b. Ha a személyijövedelemadó-bevallásomban kértem az 500 ezer forint alatti adótartozásom részletekben történő megfizetését, milyen határidővel kell  a részleteket megfizetnem az adóhatóság felé?

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség esedékességének határideje, azaz 2021. május 20. napja. Az egyes részletek összege a jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő adó 1/2, 1/3, 1/4, … 1/12 része, a részletek befizetésének határideje pedig minden hónap 20-a attól függően, hogy mennyi részletben kérte ezt.

​6. Ha a személyijövedelemadó-bevallásom alapján visszajáró adó összegét a postán nem tudtam átvenni, akkor hogyan kaphatom meg? / Az adóbevallási tervezetem elfogadását követően nem kaptam meg a visszaigényelhető adómat. Az eSZJA portálon leellenőriztem, és véletlenül elfelejtettem a visszaigénylési adataimat megadni. Hogyan juthatok a visszajáró összeghez hozzá?

Ebben az esetben a visszajáró adó kiutalását a 2117 számú nyomtatvány benyújtásával lehet kérni. A nyomtatvány le­tölthető honlapunkról vagy beszerezhető a NAV ügyfél­szolgálatain.

7. Elfogadtam az eSZJA portálon a NAV által készített bevallási tervezetet, amely szerint fizetendő adóm keletkezett. Ezt én be is fizettem a határidőig, 2021. május 20-áig. A bevallásomban azonban még mindig fizetendő adóként látom. Mi a teendőm?

Ha Ön a bevallásában fizetendő adóként mutatkozó össze­get már befizette az adóhatóság részére, úgy ez az összeg nem kerül törlésre a bevallásából, hiszen az a bevallással egyidejűleg fizetendő adó volt, de azt természetesen csak egyszer kell(ett) megfizetnie.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.