nav-honlap

Főszerepben a NAV új honlapja

Nemcsak az általános tapasztalat, hanem konk­rét felmérések is alátámasztják, hogy az em­berek többsége az internetet választja, amikor valamilyen adózással kapcsolatos információra van szüksége, sőt az ügyintézésnek ezt a kényelmes és gyors módját részesíti előnyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfelei­nek jelentős része, nem is beszélve az e-ügy­in­tézést kötelezően használó vállalkozásokról. Mind­ehhez január 15. óta új felületet kínál a NAV: elindult a szervezet új portálja, a nav.gov.hu.
A NAV szerteágazó feladatlistájának ismeretében nem nehéz elképzelni, hogy mennyi nyomtatvány­nak, nyilvános adatnak, útmutatónak, programnak és egyéb információnak kell helyet kapnia a nav.gov.hu portálon. A szervezet tíz évvel ezelőtti alakulásakor létrejött portál 2021-ben – némi túlzással – már-már olyan képet mutatott, mint a polcok nélküli szekrény, ahová hosszú időn át ömlesztve pakolják a különböző ruhadarabokat. Egyre nagyobb lett a zsú­foltság, kezdett átláthatatlanná válni a rovatoktól hem­zsegő menüegyüttes. 
A rendrakás gondolatától mostanáig több év telt el. Felmérések és kutatások sora után, jól megha­tá­rozott irányok kijelölésével kez­dő­dött meg az új por­tál fejlesztése. Mindezek eredményeképpen az új nav.gov.hu könnyeb­ben követhető, megjele­nésében letisztultabb, a digitális kommunikáció jellemzőit magán viselő arculattal és tartalmi hierarchiával lép a nagyközönség elé.

Az új szisztéma

Mindenekelőtt meg kellett határozni azokat a vezérelveket, amelyek men­tén kialakítható egy új, célravezető struk­túra. Mint ahogy azt a téma szak­értői vallják, soha nem szabad ennek a munkának azzal kez­dődnie, hogy a „Mit akarunk közölni?” kérdésre keressük a választ. Az első kérdés sokkal inkább az, hogy „Mit keres a honlapunkon az ügyfél?”. Annak érdekében, hogy ezt kiderítsük, még mielőtt a fejlesztés elkezdődött volna, készült egy kutatás arról, vajon mit gondolnak a felhasználók az eredeti honlapról. Vagyis magukat az ügyfeleket szólítottuk meg, és hogy ne part­talan ötletbörzét kapjunk eredményül, tám­pont­ként használtuk az eredeti portált. A vélemények leg­markánsabb tanulsága az volt, hogy külön kell választani a magánsze­mélyeknek szóló információkat a céges és a szak­értői mély­ségű közlendőktől. Ez szolgált a jelenlegi osz­tályozás alapjául, ezért választható le a teljes tartalomról a magánsze­mélyeknek szóló, szűkített nézet az új honlapon. A kutatás további megállapításait – miszerint túl sok a struk­turá­lat­lan menüpont, hogy a kereső nem elég precíz, hogy hiányoznak a gyűjtőrovatok, és egy-egy témánál nehe­zen talál­ják az ahhoz kapcsolódó egyéb tartalmakat – ugyan­csak beépítettük az új szerkezet megalkotásakor.

Fontos és még fontosabb

Tíz emberből aligha lenne kettő, aki ugyanazt az információt tartja a legfontosabbnak a NAV több tízezer, interneten fellelhető publikációjából. Ráadásul időszerűségükben is változnak a kiemelésre alkalmas témák. Ezért célcsoportokat képeztünk, és azokhoz rendeltünk gyűjtőrovatokat, továbbá olyan rugalmas szerkezetben gondolkodtunk, ami a legszembetűnőbb csempék cserélhetőségét, aktualizálhatóságát biztosítja. Ezen felül megteremtettük a le­hetőségét annak, hogy bárki dönthessen a számára fontos információk rendszerezéséről: létrehoztuk a myNAV-ot.

1. kép: Főoldal

Az én oldalam: myNAV

A myNAV-ra kiválaszthatók rovatok, amelyek az egyén ér­deklődési körébe tartoznak, így a teljes tartalom automatikusan szűrve jelenik meg, ha a főoldalról bejelentkezünk a saját magunk összeállította felületre. Ugyancsak megszűr­hető a hírfolyam, ami biztosítja, hogy az egyén számára indifferens hírek ne foglalják a helyet. A hosszú távon érdekes információk lementhetők, miként a gyakran használt nyomtatványok is. Beállíthatók a rendszeresen érkező hírlevél kedvelt kategóriái. Továbbá itt módosítható az e-mail-cím, a felhasználónév és a jelszó.

2. kép: A myNAV

A főoldal csomópontjai

A főoldal leginkább egy város főteréhez, központjához hasonlít, ahonnan az utazó különböző városrészeken átha­ladva konkrét épületeket kereshet fel. Az oldal felső egyharmadának kellős közepén található a keresőmező, amely a több ezer betáplált keresőszón túl megjegyzi és képes betölteni a korábbi látogatói keresőszavakat is. Tehát mi­nél relevánsabb keresőszavakkal ruházzuk fel a friss tar­talmakat, annál nagyobb a rájuk találás esélye, vagyis annál könnyebb az ügyfelek dolga. Az oldal tetején kapott helyet egyebek mellett az Ügyféliránytű, amely egy olyan gyűjtemény, ahol az adózáshoz szükséges alapvető „kellékek” szerepelnek. A főoldal középső sávjában találhatók a kie­melt témák gyűjtőrovatai fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az adóéven belüli aktualitásoknak vagy a sokakat érintő újdonságok megjelenésének megfelelően változ­tat­hatók. Itt kapott helyet például az Szja-visszatérítés rovat, amelyben minden, a témával kapcsolatos tudnivaló fellelhető. A főoldalon lefelé haladva további ajánlott ol­dalak linkjéhez érkezünk, amelyek alatt megjelenik a hírfolyam, amelyből értesülhetünk a legfrissebb tá­jékoz­tatók megje­le­néséről, az új nyomtatványok és egyéb tartalmak pub­li­kálásáról. A főoldalt lénye­gében az álláspályázatok és a NAV-kiadványok zárják. A jobb oldali függőleges sáv ad helyet a fontos információk címének, linkjének, az üzem­anyagáraknak, az adónaptárnak és a jegybanki alapkamatnak. A hírlevélre is itt lehet feliratkozni.

Alkalmazkodóképesség

Az új felületen kevés a rögzített, azaz nem változtat­ható rész, így az aktualitásokra könnyen reagál­ha­tunk a kiemelt tartalmak összetételével, a főoldalra kerülő információk súlyozásával. Gyorsan létrehoz­ha­tók újabb tematikus gyűjtések, csatolhatók friss kap­csolódó oldalak, és felülírhatók sorrendek. Egy­valami azonban kizárt ebben a struktú­rában. A cikk elején említett, polc nélküli szekrény elve, azaz a rovathal­mozás a főoldalra, közvetlenül. Cserélni lehet, viszont rápa­kolni nem. Ez garantálja, hogy mindig mindennek megta­láljuk a helyét, kereshetővé tegyük az új tartalmat, de mégis szellős és könnyen „fogyasztható” le­gyen a kínálat.

3. kép: Hírfolyam

Vissza a felhasználóhoz

Amikor a fejlesztések abba a szakaszba értek, hogy a leg­apróbb részletek ugyan még nem voltak teljesen kidolgo­zottak, de már a szisztéma és a főbb csomópontok jól mű­ködtek, egy Z generációs tesztcsoporton mértük le ter­veink helytállóságát. A visszajelzések nagy vonalakban igazolták az új portál felépítésének használhatóságát, de nem kevés észrevételt, javaslatot építettünk be finomhangolás gyanánt. Egy momentumot feltétlenül ki kell emelni a ku­tatási eredmények közül: a központi helyre került kereső­funkció népszerű volt a 18 és 30 év közötti, eltérő vég­zett­ségű és élethelyzetű fiatalok körében, hiszen az előre meg­adott tartalmak megtalálását célzó gyakorlatok során kife­jezetten gyakran nyúltak ehhez a funkcióhoz. Az ügyféli kontrollt követte a házon belüli tesztelés, amelybe minden szakterület beleadott apait-anyait: kiigazítások, javítani va­lók hosszú sorát küldték meg kollégáink, ami a tartalom szakszerűségét biztosította. Ezen a ponton érdemes említést tenni arról, hogy az eredeti honlap tartalma miként került át az új felületre. Nagyjából negyvenezer dokumentum, tartalmi egység felülvizsgálatát kellett végrehajtani, a lejárt tartalmak fennmaradásáról, illetve törléséről kellett dönteni, a túl hosszú címeket pedig egyszerűsíteni kellett. Hónapokon át tartott az egyeztetés a szakterületek és a NAV négyfős Webtitkárságának munkatársai között, illetve a fejlesztést igénylő korrekciókat az informatikai stáb végezte el. A migráció után, egészen az élesítés pillanatáig az új tartalmakat párhuzamos publikálással fel kellett tenni a még „életben lévő” eredeti portálra, és el kellett helyezni a születőben lévő nav.gov.hu-n is. 

A megjelenés

A dizájn meghatározó elem, de erre is a kommunikáció része­ként tekintettek a projekt irányítói, azaz nem művészi meg­oldás, hanem letisztult, egyszerű, úgymond zajmentes verzió született. A képek jó minőségűek, ami elsősorban a felhasználó megnyerése érdekében, másodsorban a profi kivitelezés megerősítése miatt fontos. A színválasztásnál is a harmónia, a maradásra ösztönzés, semmint a vibrálás volt a cél.
A fejlesztés összetettségéről sokat elárul, hogy az informatikai háttér kialakításán túl, az ezen munkál­ko­dó informatikai szakemberek mellett kulcsfontos­ságú volt a kommunikációs és a szakmai területek közreműködése is. A nav.gov.hu használhatósági, esztétikai és hatékonysági mutatói széles alkotói kör ered­ményeit és munkáját tükrözik. Az élesítéssel azon­ban nem áll meg az idő. Ahogy a NAV szolgál­ta­tásai fejlődnek és gyarapodnak, a portálnak is követ­nie kell az újdonságokat, a fejlődés egyetlen pontja sem tekinthető végállomásnak.

4. kép: A főoldal alsó csempéi

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.