Adónaptár

Adónaptár 2023. január

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. január hónap adott napjának

  • ESEDÉKESSÉG DÁTUMÁT,
  • a KÖTELEZETTSÉG leírását és a hozzákapcsolódó esetleges
  • NYOMTATVÁNY JELÉT.
Esedékesség dátumaKötelezettségNyomtatvány jele
2023. január 5.Adatszolgáltatás
Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, valamint legalább 3 gyermek után járó családi pótlékban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásrólK100
2023. január 10.Adatszolgáltatás
Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhezPTGOPTA
Sorszámtartományok elszámolása NAV_J16
2023. január 12.Bevallás
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról2308
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről2358
Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról2308INT
Adatszolgáltatás
A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokrólK111
Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásárólNAV_J09
Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatásaNAV_J41
Befizetés
Kisadózó vállalkozások tételes adója
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás (a befizetett előlegek és az éves nettó kötelezettség különbözete)
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj
A munkáltató által levont személyijövedelemadó-előleg
 Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése
A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék
 Átalányadó, tételes átalányadó előlege
 A külföldi személytől levont adó
 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 Társadalombiztosítási járulék
 Munkáltató / kifizető által levont járulék
 Az új Tbj. 4. § 2. pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
 A magánszemély által az új Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
2023. január 16. (15.)Bevallás
Bevallás a bevándorlási különadóról2397
Adatszolgáltatás
Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásárólK56
 Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetésérőleGiro
Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (havi adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
 Befizetés
Bevándorlási különadó
2023. január 16.Bevallás
Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részéreSAAFA
Befizetés
Általános forgalmi adó befizetése
2023. január 20.Bevallás
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]2301
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben2301
 Havi bevallás a biztosítási adóról2220
 Áfabevallás (bevallás, adatszolgáltatás)2265
 Bevallás játékadóról2278
 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás-igénybevételekről22A60
 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról2291
 Bevallás a 2022. évi pénzügyi tranzakciós illetékről és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illetékről, valamint a 2023. évi illetékfizetési kötelezettségről2293
 Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója) (kisvállalatiadó-előleg bevallása)22KIVA
 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére2251
 Negyedéves / éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól22A215
 Környezetvédelmi termékdíj 2022. évi negyedéves bevallása22KTBEV
 Bevallás a termékdíjátalány-fizetésre jogosult csekély mennyiségű kibocsátó kötelezettek részére – 2022. év22KTA
 Bevallás a népegészségügyi termékadóról – 2022. év22NETA
 Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésrőlBEV_J01
 Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésérőlBEV_J02
 Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia- és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről22J03
 Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről (Benyújtása nem kötelező, mert jogosultság jövedékiadó-visszaigénylés esetén.)BEV_J04
 Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetésialap-kezelő)22P90
 Bevallás a kőolajtermék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásárólKEMEL
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról22TFEJLH
Adatszolgáltatás
 Adatszolgáltatás a termékdíjraktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletrőlKTRAKT
 Adatszolgáltatás a bérfőzési naplókrólNAV_J22
 Felhasználói engedélyes havi adatszolgáltatása a nyilvántartászárásról [Jöt. 31. § (4) bekezdés] és éves elszámolása [Jöt. 31. § (5) bekezdés] (éves adatszolgáltatást benyújtók részére)NAV_J43
 Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása az általa 2022. évben a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegérőlK36
 Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2022. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmárólK51
 Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár 2022. évi adatszolgáltatásaK59
 A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2022. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírrólK71
 Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére a 2022. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékrőlK72
 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2022. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokrólK73
 Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetésérőlK75
 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokrólK83
 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatásaK84
 A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2022. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmárólK86
 A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír-átruházásrólK90
 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben a 2022. évben kifizetett összegrőlK91
 A kifizető adatszolgáltatása a 2022. évi csereügyletből származó jövedelemrőlK92
 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásrólK950
 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2022. évi jövedelemrőlK97
 A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmárólK1030
 Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekrőlK108
 Adatszolgáltatás a magánszemély részére a 2022. évben kiállított rokkantsági járadék és a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat tartalmáról (Csak a MÁK adhatja be!)K109
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély villamosenergia-értékesítéséből származó adóévi bevételeirőlKVILL
Befizetés
Kisvállalati adó előlege
 Biztosítási adó
 Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték
 Távközlési adó befizetése
 Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése)
 Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
 Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)
 Innovációs járulék előlege
 Játékadó
Cégautóadó
A gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer-nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászatisegédeszköz-ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer-forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége
Népegészségügyi termékadó befizetése (2022. december havi és 2022. IV. negyedéves kötelezettségek)
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának IV. negyedéves összege
Termékdíjátalány 2022. évi kötelezettsége
Környezetvédelmi termékdíj 2022. IV. negyedévi kötelezettsége
A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése
Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedékiadó-befizetése
A kőolajtermék-előállító és a megújuló energiaforrásból energiát termelők különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása
 Turizmusfejlesztési hozzájárulás
2023. január 25.Befizetés
Jövedéki adó előlege
2023. január 31.Bevallás
 Biztosítási pótadó elszámolása2220
Adatszolgáltatás
Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás – jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti – megszüntetésekorK64
A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a 2022. évben kifizetett osztalékjövedelemrőlK79
A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére kifizetett nyugellátás 2022. évi összegérőlK104
Határokon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatás (ha az esemény 2022. július 1. és 2022. december 31. közé esik)KONSTR
 Befizetés
 Biztosítási pótadó 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.