Átalány

Az egyéni vállalkozók 2358 jelű adó- és járulékbevallásának teljesítését segítő webalkalmazás – II. rész

Átalányadózó egyéni vállalkozók támogatása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elkötelezett az adózók támogatásában, és kiemelt célja a bevallási kötelezettség teljesítésének egyszerűbbé tétele, a bevallási adminisztráció egyszerűsítése.A NAV e törekvés mentén 2022. szeptember 1-jétől a kisadózó vállalkozások tételes adója (régi kata) szerinti adózás megszüntetésével érintett, és átalányadózást választó egyéni vállalkozók havi adó- és járulékbevallási kötelezettsége teljesítését támogató, webalapú bevallási módot fejlesztett ki.

A NAV a 2023-as évtől a 2358 jelű adó- és járulékbevallási kötelezettség egyszerű teljesítését – bizonyos feltételek fennállása esetén – azoknak az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozóknak is biztosítja, akik korábban nem a régi kata hatálya alá tartoztak.

Segítség az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozóknak

A bevallási módszer lényege, hogy az adózó a vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódó kérdések megválaszolásával és a NAV rendelkezésére álló adatok felhasználásával, szükség szerinti kiegészítésével készítheti el és nyújthatja be a járulékbevallását. Ennek a módszernek az az előnye a hagyományos, űrlapalapú bevallások kitöltésével szemben, hogy a bevalláshoz szükséges számításokat, az egyes sorok, mezők tartalmát nem az adózónak kell kiszámítania, beírnia, azt a NAV elvégzi helyette a célzott kérdésekre adott válaszai alapján. Az egyszerű kitöltést az is segíti, hogy a NAV kiajánlja az egyéni vállalkozóra vonatkozóan a saját nyilvántartásaiban szereplő adatokat.

A bevallási platform a havi adó- és járulékbevallási kötelezettség egyszerű teljesítésén túl a személyijövedelemadó-előleg negyedéves megállapítását is segíti, valamint az alkalmazásból a befizetés is könnyen teljesíthető.

A 2358 jelű, „a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről” elnevezésű bevallás átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók számára kifejlesztett egyszerűsített kitöltési lehetősége a NAV honlapján az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (a továbbiakban: ONYA) érhető el 2023. április 1-jétől.

2023. január 1-jétől a biztosított átalányadózó egyéni vállalkozónak saját maga után negyedévente, első ízben 2023. április 12-ig kell adó- és járulékbevallást benyújtania a NAV-hoz. A biztosított átalányadózó egyéni vállalkozónak a negyedéves bevallásban havi bontásban kell bevallania a társadalombiztosításijárulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségét. A negyedéven belüli havi bontású bevallás teljesítését segíti a webalkalmazás.

Kinek ajánlott a webalkalmazás használata?

Egyszerűsített módon nyújthatja be adó- és járulékbevallását az a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő átalányadózó egyéni vállalkozó, aki a bevallási időszakban (az adott negyedévben)

  • a vállalkozói tevékenységét nem szüntette meg, és
  • a hónap egy napján sem szüneteltette, és
  • munkavégzésének jellege a hónap közben nem változott (főfoglalkozású/legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló/heti 36 órás foglalkoztatást el nem érő munkaviszonyban álló/nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató/társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó), és
  • nem nyújtott még be 2358 jelű adó- és járulékbevallást ugyanerre az időszakra.

A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján az ONYA-ba való belépéskor elvégzi az előzőekben felsorolt feltételek vizsgálatát az egyéni vállalkozóra vonatkozóan. Ha az adózó a belépési kritériumoknak megfelel, úgy KAÜ-azonosítása után számára az „Egyéni vállalkozó? Töltse ki egyszerűen járulékbevallását itt!” szöveg jelenik meg. Az egyszerűsített, negyedéves gyakoriságú bevallás kitöltését e szövegre (linkre) kattintva kezdheti meg. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyszerűsített bevallási lehetőség nem egy új nyomtatvány (nem bevallási űrlap), ezért nem a nyomtatványok között kell keresni.

A link csak azoknak az egyéni vállalkozóknak jelenik meg, akik a NAV nyilvántartásában szereplő adatok szerint az átalányadózás szabályai szerint adóznak.

A webalkalmazást az adó- és járulékkötelezettség megállapítása szempontjából a legáltalánosabb ismérvekkel rendelkező egyéni vállalkozók használhatják.

Nem tartoznak a legáltalánosabb adózói körbe azok az egyéni vállalkozók, akik a bevallási időszakban

  • vállalkozási tevékenységükhöz támogatást kaptak, ideértve a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatást is, vagy
  • pénzbeli egészségbiztosítási ellátásban, családtámogatási ellátásban, szociális ellátásban részesültek, vagy
  • megváltozott munkaképességű vállalkozóként a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt érvényesítenek, vagy
  • családi adó- és járulékkedvezményt vesznek igénybe, vagy
  • a nyugdíj-megállapító szervhez öregségi nyugdíj iránti igényt nyújtottak be.

Tekintettel arra, hogy a fenti adatok nem állnak a NAV rendelkezésére, ezért ezekre vonatkozóan az adózónak a webalkalmazásban nyilatkoznia kell.

A NAV a családi adókedvezmény alapját, összegét illetően sem rendelkezik adatokkal, ezért, ha az egyéni vállalkozó döntése szerint havonta családi adó- és járulékkedvezményt kíván igénybe venni, a kedvezmény levezetése – annak jogszabályi környezeten alapuló összetettsége miatt – túlmutat az egyszerűsített bevallási formán.

Ha az egyéni vállalkozó 2022-ben is átalányadózó volt, és döntése szerint a 2023. május 22. napjáig benyújtandó személyijövedelemadó-bevallásában tett nyilatkozatával az átalányadózási módot megszünteti, akkor a negyedéves gyakoriságú egyszerűsített bevallást nem töltheti ki.

Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik nem tartoznak a legáltalánosabb adózói körbe, a teljes adattartalmú 2358 jelű bevallást kell kitölteniük, amelyhez az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás nyújt segítséget (erről az adózó a felületen tájékoztatást kap). Fontos hangsúlyozni, hogy az alkalmazás a negyedéves bevallási kötelezettség teljesítését segíti, így az önellenőrzést, helyesbítést nem ezen a módon, hanem a 2358-as bevallás benyújtásával lehet megtenni.

A NAV által kiajánlott adatok

A webalkalmazásban az adózó természetes azonosító adatain és tajszámán kívül az egyéni vállalkozói tevékenység jellemzői közül a munkavégzés jellege is megjelenik, hiszen ez határozza meg, hogy az egyéni vállalkozónak a szociálishozzájárulásiadó- és társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget főfoglalkozásúként vagy mellékfoglalkozásúként kell teljesítenie. [A munkavégzés jellegét, illetve annak változását az adózónak kell bejelentenie a NAV-hoz az e célra rendszeresített 23T101E (Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése) vagy 23T101 (Természetes személyek adószámigénylése, változásbejelentése) jelű nyomtatványon, amit legegyszerűbben szintén az ONYA felületén lehet megtenni.]

Az egyszerűsített járulékbevallásban a munkavégzés jellegéhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettség megállapítását, így annak számítását is a NAV végzi el az adózó helyett.

A webalkalmazás első használatakor az adózónak meg kell adnia a nemét. Ha az adózó ebben az alkalmazásban már nyújtott be bevallást, akkor a további bevallás(ok) alkalmával már nem kell kitöltenie a „neme” rovatot.

A biztosított, átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő társadalombiztosítási járulék alapja, valamint a szociális hozzájárulási adó alapja az év elejétől (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony kezdetétől) a tárgynegyedév végéig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) az átalányban megállapított, személyijövedelemadó-köteles jövedelem (a továbbiakban: göngyölített jövedelem), csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben járulékalapként, adóalapként figyelembe vett összeggel, elosztva annyi hónappal, ahány hónapban az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony a tárgynegyedévben (akár egyetlen napig is) fennállt.

Bevételi adatként a NAV-hoz beérkezett és nyilvántartott Online Számla-adatok, az online pénztárgépek és kezelőszemélyzet nélküli automata berendezések nyugtaadatainak nettó összesített összege szerepel. Az összeg megállapításánál a NAV a számlák teljesítési dátumát (a teljesítési dátum hiánya esetén a kiállítási dátumot), nyugták esetében a nyugtakiállítás keltét, gyűjtőszámláknál a számla tételeinek teljesítési dátumát veszi alapul.Tekintettel arra, hogy az ezeken a bizonylatokon feltüntetett összegek pénzügyi teljesítésére vonatkozóan a NAV – ezt lehetővé tevő törvényi szabályozás hiányában – nem rendelkezik információval, ezért a webalkalmazásban az adózónak lehetősége van a kimutatott bevételi adatok korrigálására, módosítására.

Az adózók tájékoztatását a felületen az információs pontokban elhelyezett tudnivalók segítik.

Adózói válaszadást igénylő kérdések

A webalkalmazásban az adózónak ajövedelemszámítás érdekében arra a kérdésre is válaszolnia kell, hogy mennyi a bevételszerző tevékenységéhez tartozó költséghányad, mert erre vonatkozó adat a NAV nyilvántartásában nem szerepel.

Az adózónak kell megadni továbbá azt is, hogy személyesen folytatott tevékenysége középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igényel-e. Az adózó e kérdésre adott válaszát is figyelembe véve a NAV számolja ki a negyedévre vonatkozó adó- és járulékkötelezettségét, és havi bontásban meg is jeleníti a bevallástervezetben.

A személyijövedelemadó-előleget kiszámító segédlet

Az átalányadózó egyéni vállalkozóknak adóköteles jövedelmük után negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig személyijövedelemadó-előleget kell fizetniük, amelyet az adóévet követő május 20-ig kell bevallaniuk a személyijövedelemadó-bevallásban. A negyedéves személyijövedelemadó-előleg számításához is segítséget nyújt az alkalmazás, ha ezt az adózó igénybe kívánja venni.

Ha az adózó a személyijövedelemadó-előleg megállapításakor az adóköteles átalányban megállapított jövedelméből adóalap-kedvezményt kíván érvényesíteni, akkor a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a személyi kedvezmény, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye, illetve az első házasok kedvezménye számításához is segítséget kap a felületen.

Az igénybe vehető adóalapkedvezmény-fajták az adózói ismérveknek (az adózó életkora, neme)megfelelően jelennek meg a felületen. Ez azt jelenti, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve a 30 év alatti anyák kedvezménye csak nők esetében jelenik meg, továbbá a 25 év alatti fiatalok kedvezménye is csak az ilyen életkorú adózók számára érhető el.

Egy 55 éves nő számára például a személyijövedelemadó-előleg számításához a webalkalmazásban az alábbi választható adóalap-kedvezmények jelennek meg. 

Bevallástervezet

Az alkalmazás az adó- és járulékkötelezettség alapját képező adatok összesítését követően előállítja a negyedéves járulékbevallás tervezetét, illetve kiszámítja a fizetendő szja-előleg negyedéves összegét is. Az eredmény pdf-formátumban (bevallási struktúrában) megtekinthető és le is tölthető.

A bevallási tervezetben szereplő adatok áttekintése után az „Ellenőrzés és beadás” gombra kattintva megkezdődik a tartalmi összefüggések vizsgálata. Ha a válaszadás a kitöltés során hiányos volt, és ebből adódóan a bevallás hibát tartalmaz, úgy arról a bevallás készítésének fázisában ismételten (először a hiba okát tartalmazó képernyőn, a kitöltés során) segítő tájékoztatást kap az adózó. A hiányosságok pótlását követően a bevallás beadható.

Összegzés

Ha az egyéni vállalkozó a webalkalmazást választja negyedéves adó- és járulékbevallási kötelezettségének teljesítésére, akkor a NAV az adózóra vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, valamint a felületen feltett kérdésekre adott adózói válaszok alapján összeállítja a negyedéves adó- és járulékbevallás tervezetét.

Az egyszerűsített negyedéves bevallás benyújtására általánosan a tárgynegyedévet követő hónap első napjától lesz lehetőség. A webalkalmazásból első alkalommal 2023. április 1-jétől teljesíthető a 2023. első negyedévére vonatkozó, 2358 jelű adó- és járulékbevallás. A járulékbevallásban megállapított társadalombiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó és az szja-előleg befizetése is azonnal teljesíthető ezen a platformon.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.