(a továbbiakban: ÁSZF)

logo

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Szolgáltató által a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatásra és annak igénybevételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF-re, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályait kell alkalmazni, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) vonatkozó rendelkezéseire. Az említett jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés hiányában is vonatkoznak.

1.3. A jogszabályoktól, illetve a szokásos szerződéskötési gyakorlattól eltérő rendelkezéseket jelen ÁSZF dőlt betűs szövegként tartalmazza.

2. FOGALAMAK

2.1. Előfizetési év: minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időtartam.

2.2. Előfizetés: hozzáférés a tárgyév szerinti Előfizetési év végéig keletkezett Tartalmakhoz, a Szolgáltatás ellenértékének megfizetését követően.

2.3. Felhasználó: az a természetes személy, aki számára a Megrendelő a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférési jogosultságot biztosítja.

2.4. Felhasználói Fiók: az adovilag.hu honlapon keresztül, a belépéshez szükséges adatok megadását követően elérhető felület, amelyben a Szolgáltatás tartalma a Felhasználó számára elérhető.

2.5. Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező nem természetes személy, továbbá az a gazdálkodó szervezetként eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatást saját javára és működési körében igénybe veszi.

2.6. Szerkesztő: a Szolgáltató azon szerződéses partnere(i)nek összessége, aki(k) az ADÓVILÁG c. folyóirat tartalmát szerzőként írják, szerkesztőként lektorálják, illetve szerkesztik. 

2.7. Szolgáltató: KOMPKONZULT Számitástechnikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 25-27. 7. em. 172. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-063762, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10312003-2-42) aki az ADÓVILÁG című folyóirat kiadója.

2.8. Szolgáltatás: a Szolgáltató által biztosított Előfizetés és Egyedi tartalom igénylése.

2.9. Tartalom: az adovilag.hu honlap útján a Megrendelő számára biztosított online tartalmak (különösen szakcikkek).

2.10. Egyedi tartalom igénylése: a Megrendelő által igényelt, az ADÓVILÁG c. folyóiratban található egyedi vagy archív cikk igénylése Előfizetéstől függetlenül. 

3. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

3.1. Előfizetés

3.1.1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére és a felek közötti szerződés létrejöttére vonatkozóan az Előfizetői űrlap (https://adovilag.hu/adovilag-elofizetes/) kitöltésével tud ajánlatot tenni. Az Előfizetői űrlap Szolgáltató részére történő megérkezését követően a Szolgáltató automatikus üzenetet küld a Megrendelőnek az Előfizetői űrlapon megadott elektronikus levelezési címére, amelyben a Megrendelő visszaigazolja e-mail címét, valamint megerősíti megrendelési szándékát. Az e-mail cím és a megrendelési szándék megerősítését követően a Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatásra tekintettel kiállítja a számlát/díjbekérőt, amelyet megküld a Megrendelő e-mail címére. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató a Megrendelő által az Előfizetői űrlapon megadott információkkal létrehozza a Megrendelő Felhasználói Fiókját. A számla/díjbekérő teljesítését követően a Szolgáltató aktiválja a Megrendelő Felhasználói Fiókját és a Felhasználói Fiókban elérhetővé teszi a Megrendelő számára a megrendelt tartalmat.

3.2. Egyedi tartalom igénylése

3.2.1. A Megrendelőnek – függetlenül attól, hogy rendelkezik Előfizetéssel vagy sem – lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatótól egyedi vagy archív cikket igényeljen. A Megrendelő az igénylését az adovilag@adovilag.hu e-mail-címen tudja leadni. Az igénylés leadását követően a Szolgáltató a megrendelt tartalomra tekintettel kiállítja a számlát/díjbekérőt, amelyet megküld a Megrendelő e-mail címére. A számla/díjbekérő teljesítését követően a Szolgáltató megküldi a megrendelt tartalmat a Megrendelő részére.

4. FELHASZNÁLÓI FIÓK

4.1. A Megrendelő az Előfizetés keretében igénybe venni kívánt tartalmat a Felhasználói Fiókján keresztül érheti el. Egy Felhasználói Fiók egy Felhasználóhoz kapcsolódik, azonban a Megrendelőnek lehetősége van az Előfizetői űrlapon jelezni, ha több Felhasználó részére kíván hozzáférési jogosultságot biztosítani a Felhasználói Fiókhoz.

4.2. Amennyiben a Megrendelő több Felhasználó számára kívánja biztosítani a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférést, úgy a Szolgáltató az adott Felhasználói Fiókhoz regisztrálja valamennyi Felhasználó belépéshez szükséges adatait. A Felhasználók a Felhasználói Fiókhoz saját belépési adataik megadásával férhetnek hozzá.

5. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

5.1. Az Előfizetői űrlap kitöltése és Szolgáltató részére történő megküldése a Megrendelő részéről ajánlattételnek minősül. Az Előfizetői űrlap útján a Megrendelő az Előfizetésnek az Előfizetési évre történő igénybevételére tesz ajánlatot.

5.2. A Megrendelőt az ajánlati kötöttség 15 napig terheli.

5.3. Amennyiben a Megrendelő a szerződéskötésre ajánlatot tesz, az csak abban az esetben minősül érvényes ajánlattételnek, ha az ajánlat tartalmazza a jelen ÁSZF rendelkezéseinek tudomásulvételét és elfogadását, továbbá annak tudomásul vételét, hogy a Szolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik.

6. DÍJAZÁS

6.1. A Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli.

6.2. Az Előfizetés éves díja az Előfizetési évre Felhasználónként 17.717 Ft + 27 % ÁFA. Megrendelő a teljes Előfizetési évre járó díj megfizetésére köteles akkor is, ha a Szolgáltatást nem az Előfizetési év első napjától veszi igénybe.

6.3. Egyedi tartalom igénylése esetén a Szolgáltatás díja a megrendelt Tartalomra tekintettel kerül megállapításra.

6.4. Amennyiben a Megrendelő 5 Felhasználónál több Felhasználó számára kívánja a hozzáférési jogosultságot biztosítani a Felhasználói Fiókhoz, úgy a Szolgáltató (a Felhasználók számától függően) kedvezményt biztosíthat a Megrendelő számára. A díj ebben az esetben egyedi árképzés keretében kerül megállapításra.

6.5. A számla/díjbekérő teljesítése a Szolgáltatás igénybevételének feltétele.

6.6. A Szolgáltató jogosult a díjbekérőt, illetve a számlát digitális úton (számlázóprogram segítségével) vagy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számla formájában előállítani. A számlát Szolgáltató pdf formátumban, e-mailen küldi meg a Megrendelőnek; az így megküldött számlakép az eredeti számlával mindenben megegyező, de nem minősül elektronikus számlának. A Megrendelő az e-mailen kézhez kapott számla megőrzéséről saját hatáskörében hozott döntése és belső eljárásrendje szerint gondoskodik.

7. FELELŐSSÉG

7.1. A Felhasználó a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja.

7.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Szolgáltatás keretén belül megrendelt vagy igénybe vett tartalmak (ideértve az Előfizetés keretében elérhető folyóirat és az egyedi vagy archív cikk tartalmát is) felhasználásával kapcsolatban; a Szolgáltató nem felelős azért, hogy az adott tartalmat a Megrendelő felhasználja-e, illetve, hogy milyen szituációban (tényállásban).

7.3. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tartalmak előállítása során a Szerkesztők figyelembe veszik a vonatkozó jogszabályokat, a Szerkesztők által ismert hatósági, bírósági gyakorlatot. A Tartalmak ugyanakkor Szerkesztők saját szakmai véleményét tükrözik, amelyek nem bírnak kötelező erővel a hatóságokra, bíróságokra, melyek jogértelmezése az abban foglaltaktól eltérő lehet.

7.4. A Szolgáltató a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségét – a Ptk. 6:526. §-a szerinti eseteket kivéve – kizárja.

7.5. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Megrendelő és a Felhasználó által tanúsított magatartásért. A Megrendelő és a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék.

7.6. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját és a Felhasználó magatartásáért, ideértve azt is, hogy a Felhasználó az elérhető Szolgáltatások közül melyiket és milyen mértékben veszi igénybe.

7.7. A Szolgáltató valamennyi Felhasználót jogosultnak tekint bármely, az Előfizetés keretein belül elérhető Szolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha a Felhasználó e jogosultságát a Megrendelő a szerződésben kifejezetten korlátozta.

7.8. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását – lehetőség szerint egyidejű értesítéssel – felfüggeszteni, amennyiben a Megrendelő díjfizetési késedelembe esik, vagy amennyiben valószínűsíthető, hogy Megrendelő (vagy Felhasználó) a Felhasználótól eltérő személy részére teszi hozzáférhetővé az Előfizetést (pl. egy Felhasználói azonosító megosztásra kerül több személy részére), vagy egyéb módon veszélyezteti a Szolgáltatót megillető felhasználási jogokat, vagy egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

7.9. Amennyiben Megrendelő (vagy Felhasználó) a Felhasználótól eltérő személy részére teszi hozzáférhetővé az Előfizetést (pl. egy Felhasználói azonosító megosztásra kerül több személy részére), Megrendelő szerződésszegés okán kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Szolgáltató felé. A kötbér mértéke minden, a Szolgáltatáshoz jogosulatlanul hozzáférő személy után 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint).

8. FELHASZNÁLÁSI JOG, TITOKVÉDELEM

8.1. A Megrendelő rendelkezésére bocsátott Szolgáltatás, valamint annak egyes elemei szerzői jogi védelem alatt állhatnak. Ilyen esetben a mű felhasználási jogának kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, így a Szolgáltatás bármely tartalmával összefüggésben a Szolgáltató jogosult a felhasználás harmadik személyek részére történő engedélyezésére.

8.2. A Szolgáltató a szerződéssel a Felhasználó részére nem kizárólagos, Magyarország területére kiterjedő, át nem ruházható, a szerződés hatályának időtartamára szóló – Egyedi tartalom igénylése esetén végleges – felhasználási jogot ruház át Megrendelőre a Szolgáltatással összefüggő szerzői mű műpéldányán, amely felhasználási jogot Megrendelő nevében Felhasználó jogosult gyakorolni. Amennyiben a jelen ÁSZF kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a felhasználási engedély különösen nem terjed ki a szerzői mű többszörözésére, terjesztésére (ideértve különösen, de nem kizárólagosan kölcsönzésére, lízingelésére, értékesítésére, átruházására, további felhasználási engedély biztosítására, másolására) nyilvános előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, átdolgozására, fordítására, kiállítására vagy egyéb, a szerződésben kifejezetten nem nevesített felhasználására.

8.3. A jelen ÁSZ-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Szolgáltatás igénybevétele, illetve a szerződés egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek, illetve a Felhasználónak a Szolgáltatót megillető bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek a használatára, hasznosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás minden elemére.

8.4. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő, illetve a Felhasználó figyelmét, hogy a szerzői jog vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

8.5. A szerződés semmilyen körülmények között nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő, illetve a Felhasználó jelen ÁSZ-ben kifejezetten meghatározott felhasználói jogokon túlmenően, vagy az ott megjelölttől eltérő szerzői művön szerezne felhasználási jogot a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben.

9. ÉRVÉNYESSÉG, HATÁLY

9.1. A jelen ÁSZF 2023. január 1.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan, a Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítani a jelen ÁSZF-et.

9.3. A 9.2. pont szerinti módosításról a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre értesíti a Megrendelőt. Amennyiben a módosítás a szerződés teljesítését a Megrendelő számára hátrányosabbá teszi, Megrendelő erre hivatkozással jogosult a szerződést a módosítás hatályba lépésének napját megelőző napra felmondani, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző második munkanapig. Ebben az esetben a felek a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatásokkal elszámolnak.

9.4. Nem minősül az ÁSZF módosításának annak technikai adatokkal, vagy a szerződés létrejöttekor még nem létező új Szolgáltatásokra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése.

9.5. A 9.2. pontban foglaltaktól eltérően Szolgáltató a díjazás mértékét csak az Előfizetési év első napjának hatályával jogosult módosítani.

9.6. Amennyiben a jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelennek minősülne, az ilyen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit.

10. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

10.1. Amennyiben egyik Fél sem jelzi írásban a másik Fél felé az Előfizetési Év lejártát megelőző 15. napig, hogy a szerződést a továbbiakban nem kívánja hatályban tartani, a szerződés hatálya további egy évvel (új Előfizetési év) meghosszabbodik. Ebben az esetben Szolgáltató az Előfizetési év utolsó napjáig tartó fizetési határidővel díjbekérőt állít ki.

10.2. A felek a szerződés Ptk. 6:278. § (1) bekezdése szerinti felmondás jogát akként korlátozzák, hogy a szerződés kizárólag az alábbi 10.3.-10.7. pontok szerint szüntethető meg felmondással (azonnali hatályú felmondással).

10.3. Felhasználó a szerződést az Előfizetési év végére, 30 napos felmondási idővel felmondhatja.

10.4. A fél köteles a másik fél szerződésszegése esetén annak orvoslására írásban (ideértve az e-mailt is) kifejezetten felszólítani a másik felet, és a szerződésszegés orvoslására annak jellegére tekintettel ésszerű, de 14 (tizennégy) napnál nem hosszabb határidőt biztosítani. Amennyiben ez a határidő eredménytelenül eltelik, és az alatt a másik fél megfelelően alátámasztott módon a szerződésszegést nem vitatta és/vagy szerződésszerű eljárását nem igazolta, a fél jogosult írásban, 15 napra felmondással megszüntetni a szerződést.

10.5. A fél nem köteles a szerződésszegés orvoslására határidőt biztosítani, ha a szerződésszegés súlyos mivoltára tekintettel az nem indokolt, vagy ha az újabb szerződésszegést megelőző három hónapban (bármilyen) szerződésszegés orvoslására már egyszer felszólította a másik felet, amelyet az a fél nem vitatott.

10.6. A 10.5. pont vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

10.6.1. az 8. FELHASZNÁLÁSI JOG, TITOKVÉDELEM fejezetben szereplő szabályok megsértése;

10.6.2. ha a Megrendelő (vagy Felhasználó) a Felhasználótól eltérő személy részére teszi hozzáférhetővé az Előfizetést;

10.6.3. ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes további Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;

10.6.4. ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek;

10.6.5. ha Megrendelő a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

10.7. A Szolgáltató jogosult a szerződést 15 napra felmondani, ha a Megrendelő működésében, közvetlen vagy közvetett tulajdonosi összetételében olyan változás következik be, amely alapján a Megrendelő vagy tulajdonosa a Szolgáltatóval azonos vagy hozzá hasonló tevékenységet végzőnek minősül.