A személygépkocsi áfa-rendszerbeli megítélése

Az áfa rendszerében a személygépkocsira mindig is vonatkoztak az általánostól eltérő adózási szabályok. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfa tv.) hatályba lépésével 2008. január 1-jétől a személygépkocsi áfa-rendszerbeli kezelésére vonatkozóan alapvető változás következett be.

1. A személygépkocsi áfa-rendszerbeli fogalma

Ahhoz, hogy a személygépkocsira vonatkozó áfa-szabályozást részletezni lehessen, elsődlegesen fontos a személygépkocsi fogalmának meghatározása. Az áfa tv. – a 2007. december 31-ig hatályos korábbi áfa törvénnyel azonos módon – a termék meghatározását a 8703 vámtarifaszámra (továbbiakban: vtsz.) való hivatkozással teszi meg és nem a forgalmi engedély szerinti minősítéshez köti. E vtsz. alá tartoznak a különböző típusú, személyszállító gépjárművek. Az ide tartozó járművek motorja bármilyen típusú lehet. Egyes gépjárműveknek az e vtsz. alá történő osztályozását néhány olyan jellemző alapján lehet elvégezni, amelyek arra utalnak, hogy a járműveket elsősorban személyek szállítására tervezték és nem áruszállításra. Ezek a jellemzők különösen az olyan gépjárművek áruosztályánál hasznosak, mely bruttó tömege 5 tonnánál kisebb és egységes belső tere magában foglal egy, a vezető és utasok szállítására egyaránt szolgáló részt, illetve egy másikat, amely személyek és áruk szállítására egyaránt szolgálhat.
• állandó ülések, biztonsági berendezések (pl. biztonsági öv) valamennyi személy részére vagy a vezető és az elülső utasok mögötti hátsó részben állandó rögzítési helyek vagy szerelvények ülések és biztonsági berendezések rögzítésére.
• hátsó ablakok a két oldalfalon
• ablakos toló-, oldalra vagy felfelé nyíló ajtó vagy ajtók az oldalfalakon vagy hátul
• állandó fal vagy elválasztó hiánya a vezető és az elülső utasok számára szolgáló terület, valamint a hátsó, mind személyek mind teher szállítására használható térség között
• kényelmi berendezések, igényes belső kivitel és felszereltség a járműnek az utasok szállítására szolgáló területtel összefüggő teljes belső térben.

2. A személygépkocsihoz kapcsolódó bejövő áfa levonhatósága

A 8703 vtsz. alá tartozó személygépkocsi beszerzése során áthárított áfa levonását főszabály szerint tiltja az áfa tv. (124.§ (1) bekezdés d) pont). Az áfa tv. 125. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azonban ezen levonási tilalom alól kivételt képez az az eset, ha az adóalany a személygépjárművet igazoltan továbbértékesítési céllal szerzi be. Természetesen ebben az esetben a jármű semmilyen használata, hasznosítása az értékesítésig nem lehetséges.
Az adólevonási jog tilalma alól további mentesítő rendelkezést tartalmaz az áfa tv. 125. § (2) bekezdés a) pontja, amely szerint a taxi szolgáltatás nyújtása érdekében használt gépjármű beszerzése során áthárított áfa is levonható. Túlnyomó rész alatt az adólevonási jog korlátozása alóli mentesülés feltételeinek – egy ésszerűen megállapított átlagában – legalább 90 százalékos teljesülése értendő (áfa tv. 126. § (2) bekezdése). Az igazoltan egészben, vagy túlnyomó részben bérbeadással hasznosított személygépkocsi beszerzése során a bérbe adó szintén élhet a levonás jogával (áfa tv. 125.§ (2) bekezdés b) pont).

Az áfa tv. tiltja ugyanakkor a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges terméket, szolgáltatást terhelő áfa levonását (áfa tv. 124.§ (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés b) pont). Nem helyezhető levonásba továbbá a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges bármely típusú üzemanyag beszerzését terhelő adó sem (áfa tv. 124. § (1) bekezdés a) és b) pontjai).

3. A személygépkocsi értékesítésének áfa-rendszerbeli kezelése

A személygépkocsi értékesítése kapcsán az alábbi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni. Míg a korábbi – 2007. december 31-ig hatályos – áfa tv. szerint az áfa adóalanyok által történő személygépkocsi értékesítés az általános szabályok szerint adóköteles volt, a jelenleg hatályos áfa tv. adómentességet biztosít a személygépkocsi értékesítésére bizonyos feltételek esetén (áfa tv. 87. § b) pont).

A korábbi – 2007. december 31-ig hatályos – szabályozás szerint a vállalkozásokban használt személygépjárművek értékesítése esetén a számlában az általános szabályok szerinti áfa áthárításával történt az értékesítés. Az értékesítés időpontjában az értékesítő adóalanyok a törvényben definiált – az ingó tárgyi eszközre előírt – 60 hónapos figyelési időszak hátralévő hónapjainak időarányos részére pótlólagos levonással élhettek a korábban le nem vont áfa tekintetében.

2008. január 1-től – az áfa tv. 87. § b) pontja alapján – ugyanakkor mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó az áfa tv. 124. és 125. §-a szerint nem vonható le, azaz, amennyiben a személygépkocsi beszerzése az adóalany saját használatára történik – és így a beszerzést terhelő áfa a 2. pontban kifejtetteknek megfelelően – nem vonható le, akkor az ilyen személygépkocsi későbbi értékesítés áfa-mentes.

A hivatalos álláspont szerint azonban az értékesítés csak abban az esetben mentes, ha a személygépkocsi korábbi beszerzése olyan adóalanytól történt, aki az általános szabályok szerint – áfa felszámításával – értékesítette a személygépkocsit. Ezen esetre ugyanakkor megszűnt az így adómentesen értékesített személygépjárművek utáni – a tárgyi eszköz 60 hónapos figyelési időszakából fennmaradt időszakra eső – áfa pótlólagos levonásának lehetősége.

Nem alkalmazható azonban az adómentesség, ha az értékesíteni kívánt gépjármű korábbi beszerzése nem áfa adóalanytól, hanem például magánszemélytől történt, illetve akkor sem, ha a személygépkocsi olyan adózótól került megvásárlásra, aki azt a különbözeti adó alkalmazásával értékesítette, továbbá nem adható el adómentesen a személygépkocsi, ha annak korábbi beszerzése olyan áfa-alanytól történt, aki az áfa tv. 87. § b) pontja alapján maga is adómentesen értékesített. Ilyenkor továbbra is az általános szabályok szerinti adókulcs felszámításával kell a járművet értékesíteni.

A fenti szabályozás azon gépjárművek értékesítésére is vonatkozik, amelyek beszerzése még a régi áfa tv. hatálya alatt, azaz 2007. december 31-ig történt meg.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.