A 2016. évi személyi jövedelemadó bevallás szabályai

Közeleg a 2016. évi személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje, ezért különösen fontos azok­nak az alapvető szabályoknak az áttekintése, ame­lyek meghatározzák, hogy a magánszemélyek mely feltételek alapján milyen típusú bevallást nyújt­hatnak be, és milyen határidőkre kell figyelemmel lenniük.

A legfontosabb változás az idei évben a bevallási rend­szer átfogó átalakítása, melynek lényege, az a be­vallásifilozófia-váltás, hogy a bevallási folyamat irányának megfordításával az állami adóhatóság elkészíti a magánszemélyek éves adóbevallásának tervezetét.

A személyi jövedelemadó bevallási rendszeréről általában

Már 2016-ban elkezdődött a személyi jövedelemadó bevallás reformja, bevezetésre került a bevallási nyi­lat­kozat, ezzel párhuzamosan pedig a magánsze­mé­lyek utoljára a 2015. évi jövedelmükkel összefüg­gés­ben teljesíthették bevallási kötelezettségüket egyszerűsített bevallással, illetőleg adónyilatkozattal.
Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás kia­lakításával szükségtelenné vált a bevallási nyilatkozat további fenntartása, így a magánszemélyek 2017. ja­nuár hónapjában nem tehetnek az adóhatósági adó­megállapításra irányuló bevallási nyilatkozatot a mun­káltatójuk felé, mivel az adóhatóság nyilatkozat nélkül is elkészíti a rendelkezésére álló információkat felhasználva a bevallási tervezetet.
Összességében a személyi jövedelemadó bevallási rendszer jelenleg háromféle bevallási formát foglal magában:
1. adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
2. munkáltatói adómegállapítás
3. bevallás adóhatósági közreműködés nélkül (önadózás)
Az egyes bevallási lehetőségekre vonatkozó leg­fontosabb tudnivalók áttekintése előtt fontos felhívni a figyelmet az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás kialakítása miatt végrehajtott, változásokra, amelyek jelentőséggel bírnak a 2016. évi bevallás benyújtása szempontjából.
Elsőként kell megemlíteni, hogy az adóhatóság csak ab­ban az esetben várja a magánszemély aktív közremű­kö­désével a bevallása benyújtását, ha a bevallási tervezet adataihoz képest eltérő a tényleges adókötelezettsége.
A technikai jellegű változások közé tartozik, hogy a 2016. évi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesíté­sére az adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány elnevezése ’53-as bevallásról ’SZJA bevallásra módosul.
A másik lényeges változás, hogy a személyi jövedelemadó bevallási nyomtatvány 2017. március 15-ét követő­en egy, az adóhatóság honlapján újonnan kialakított we­bes kitöltő (WebNYK) program használatával is el­ké­szíthető és ügyfélkapun keresztül beküldhető lesz. Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek részé­re a WebNYK nyomtatványkitöltőben egy üres nyom­tat­vány áll rendelkezésre, amelyet a bevallás elektronikus be­ol­vasását segítő 2D formátumban nyomtathat­nak ki és papír alapon küldhetnek be az adóhatósághoz. Ezen időpontot követően a WebNYK program segít­ségével is össze tudják állítani önadózóként a bevallásukat azok a magán­személyek, akik rendelkeznek ugyan ügyfélkapuval, de nem kívánják azon keresztül meg­tekin­teni az adóhatóság által elkészített bevallási ter­vezetet. Esetükben egy, a törzs­adatokkal feltöltött üres adó­bevallás válik elérhetővé az online felületen, ezt tölthetik ki és nyújthatják be elektronikusan. A 2017-es év átmenetnek tekinthető a hagyományos és a web-alapú kitöltés szempontjából, mindkét lehe­tő­ség adott lesz, azaz az ÁNYK program is elérhető marad.
Most pedig ismerkedjünk meg a három bevallási mód­szer alapvető jellemzőivel.

1. Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás keretében az állami adó- és vámhatóság gyakorlatilag minden olyan ma­gánszemély részére elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan 2016. évben érkezett az adóhatósághoz munkáltatói, kifizetői bevallás, adatszolgáltatás. Ez alól kivételt képeznek a tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek.1
Az eljárás első lépéseként az állami adó- és vámhatóság 2017. január 31-ig tájékoztató levelet küld minden magánszemély részére a személyi jövedelemadó bevallási rendszer 2017. évi változásairól, a legfontosabb teendőkről és az azokhoz kapcsolódó határidőkről. A tájékoztató levél­hez az adóhatóság ettől az évtől kezdve nem mellékeli a nyomdai gyártású bevallási egységcsomagot, azonban  amennyiben a magánszemély ragaszkodik a papír alapú kiöltéshez, azt az adózók kérésére biztosítja.
Az adóbevallási tervezet alapját a munkáltatók, kifi­ze­tők által 2016. évre benyújtott havi adó- és járulékbevallások, valamint a kontroll adatszolgáltatások2 képezik. Az elkészített tervezet tartalmazza az adóhatóság nyilvántar­tásában szereplő, a magánszemély által az adóévben meg­szerzett, az Szja tv. hatálya alá tartozó jövedelmet, továbbá az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályai szerint adózó jövedelmet, az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó adóköteles jövedelmet, a magánszemé­lyek egyes jövedelmeinek különadója hatálya alá tartozó jövedelmet, és az ezen jövedelmek utáni adót, valamint a százalékos mértékű egészségügyi hoz­zájárulás alapját ké­pező jövedelmet és a fizetendő egészségügyi hozzájárulást.
Ezen eljárás keretében az adóhatóság tulajdonképpen kitölti a személyi jövedelemadó bevallás azon sorait, amelyekre vonatkozóan a kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatokat tartalmaztak, ideértve az összevont adóalapot csökkentő kedvezményeket, az adó feletti rendelkezést és az elkülönülten adózó jövedelmeket is. Az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján figyelembe veszi az év közben levont adóelőleg, adó összegét is, továbbá feltünteti az esetlegesen fizetendő, illetve visszaigényelhető adót is a tervezetben.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás további lépései eltérően alakulnak attól függően, hogy a magánsze­mély rendelkezik-e ügyfélkapuval vagy sem.

1.1. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete ügyfélkapuval rendelkező magánszemély esetében

Ha a magánszemélynek van ügyfélkapus regisztrációja, akkor az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetet 2017. március 15-étől megtekintheti a www.nav.gov.hu és a www.magyarorszag.hu oldalakon elérhető elektronikus felületen. Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély ezt a tervezetet megtekintheti, megtekintést követően jóváhagyhatja, illetőleg javíthatja, módosíthatja is.
Abban az esetben, ha a magánszemély nem szerzett olyan jövedelmet, amely nem munkáltatótól, kifizetőtől származott, nem szeretne módosítani a kiajánlott adatokon, továbbá nem keletkezett fizetendő vagy visszaigényel­hető adója, akkor tulajdonképpen nem kell aktívan részt vennie a bevallás kitöltésében, tennivalója nincs, a tervezet a közreműködése nélkül bevallássá válik 2017. május 22-én.
A tervezet kiegészítésének van helye ugyanakkor ab­ban az esetben, ha a magánszemély olyan adóköteles jövedelmet szerzett, amelyről nem érkezett az adóhatósághoz munkáltatói, kifizetői bevallás, adatszolgáltatás. Így például fel kell tüntetni a bevallásban, ha a magánszemély ingatlan átruházásból származó adóköteles bevételre tett szert 2016-ban, vagy magánszemélynek adott bérbe ingatlant és ebből jövedelme származott. Tájékoztató adatként szerepeltetni kell a bevallásban továbbá azt a külföldről származó, egyébként az összevont adóalapba beszámítandó jövedelmet, amely az adott állammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján Magyarorszá­gon mentes az adó alól (pl. szlovákiai munkaviszonyból szár­mazó, Szlovákiában adóköteles munkabér).
Az online felületen a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig van lehetőség az adóbevallási terve­zet javítására, kiegészítésére, ha az abban foglalt adatokkal a magánszemély nem ért egyet. Természetesen a magánszemély azt a megoldást is választhatja, hogy adóhatósági közreműködés nélkül készíti el a személyi jövedelemadó bevallást.
Ezekben az esetekben a javított, kiegészített, vagy az ön­adó­zással összeállított bevallás válik a magánszemélyi adóbevallásává.3
Ha az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély 2017. április 30-ig nem tekinti meg a bevallási tervezetet, azonban a tervezetben foglaltak szerint fizetendő vagy visszaigényelhető adója kelet­ke­zett, és/vagy az adóhatóság rendelkezésére álló adatokban olyan ellentmondás tapasztalható, amely az adózó közreműködése nélkül nem rendez­hető, akkor az adóhatóság ügyfélkapun keresz­tül értesítést küld a magánszemély részére a terve­zet megtekintésének, felülvizsgálatának szükséges­ségé­ről, a visszatérítendő vagy befizetendő adó össze­géről, és az esetleges ellentmondásokról.4
Abban az esetben, ha a magánszemély 2017. má­jus 22-éig nem hagyja jóvá a bevallási terve­zetet, vagy annak módosított változatát az on­line felületen, illetőleg bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti, akkor az adóhatóság által eredetileg összeállított adóbevallási terve­zet 2017. május 22-én az adózó által benyújtott bevallásnak minősül, a tervezetben megállapított és az adózóval közölt adó pedig az adózó által bevallott adónak számít.5

1.2. Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás menete, ha a magánszemély nem rendelkezik ügyfélkapuval

Az a magánszemély, akinek nincs ügyfélkapus re­giszt­rációja, 2017. március 15-éig többféle módon igényelheti az adóhatóságtól a papír alapú bevallási tervezet megküldését.
A tervezet megküldése iránti kérelem előterjeszthető:
a) a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű,  BEVTERVK jelű formanyomtatványon;
b) formai kötöttségek nélkül, postai úton (a ké­re­lemben fel kell tüntetni a magánszemély adóazonosító jelét és születési dátumát);
c) az állami adóhatóság ügyfélszolgálati irodáiban személyesen;
d) az Ügyintéző és Ügyféltájékoztató Rendszeren keresz­tül telefonon;
e) 2017. február 1-jétől a 06-70/717-7878-as telefon­szám­ra továbbított SMS-ben, a magánszemély születési dá­tumának és adóazonosító jelének megadásával [az SMS formátuma a következő: SZJA(szóköz)adóazonosító jel(szóköz)ééééhhnn];
f) 2017. február 1-jétől az adóhatóság honlapján elérhető űrlapon – a nyomtatvány elérési útvonala: www.nav.gov.hu/eszja/eszja
Az elektronikus úton, vagy SMS-ben benyújtott kérelem nyilvántartásba vételéről az állami adó- és vámhatóság az adózó által a kérelem benyújtására választott kapcso­lattartási formában tájékoztatja az adózót.
2017. március 15. után kizárólag az adóhatóság ügyfélszolgálatain személyesen igényelhető az adóbevallási tervezet, ahol az adóhatóság munkatársai az összeállított tervezet alapján segítséget nyújtanak az adózók számára az adóbevallási tervezet áttekintéséhez, mó­dosításához, és felvilágosítást nyújtanak a további teen­dőkről.
Abban az esetben, ha a magánszemély nem személyesen kérte az adóbevallási tervezetet, akkor azt részére az adóhatóság 2017. május 2-ig továbbítja postai úton, tértivevényes küldeményként.
Ha a magánszemély összeveti a bevallási tervezetben fog­laltakat a rendelkezésére álló igazolásokkal, és egyetért a tervezet tartalmával, azon nem kíván módosítani és visszaigényelhető/befizetendő adója sem keletkezett, akkor további teendője nincs, azt nem kell vissza­kül­denie, a tervezet 2017. május 22-én az általa benyújtott bevallássá válik.
Az adóhatóság tájékoztató levelet is mellékel az adóbevallási tervezethez, ha az adóhatóság által nyilván­tartott adatok hiányosak, azokban ellentmondás ta­pasztalható (pl. esetlegesen felmerült a családi kedvez­mény jogosulatlan érvényesítése, vagy hiányoznak olyan adatok, amelyeket csak az adózó pótolhat), amely a magán­sze­mélyrészéről a tervezet kiegészítését, javítását igényli.
Az adóhatóság kiegészítő nyilatkozatot (16SZJAK) és az azzal kapcsolatos teendőket tartalmazó levelet csatol a tervezethez, ha például:
• az adózónak befizetendő adója keletkezett, és jogosult arra, hogy az együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentes részletfizetés keretében tel­jesítse (a magánszemély nyilatkozhat, hogy hány hó­nap alatt fizeti meg a tartozást),
• visszaigényelhető adója keletkezett, és azt szeretné visszaigényelni vagy átvezettetni valamely másik adónemben fennálló tartozása rendezése érdekében (meg kell adni a postai utalási címet vagy a pénzforgal­mi/fi­zetési számlaszámot a nyilatkozatban),
• a magánszemélyre nézve több önkéntes kölcsönös pénztártól érkezett kontroll adatszolgáltatás az adóhatósághoz, mert ilyenkor a magánszemélynek kell meg­ha­tároznia, hogy melyik pénztárhoz kéri a rendelkező nyilatkozatban meghatározott összeg átutalását,
• a kontroll adatszolgáltatások alapján a magánszemély önkéntes kölcsönös pénztári tagsági jogviszonya nyug­díjszolgáltatás miatt megszűnt, mert ilyen esetben az adózónak meg kell jelölnie a rendelkező nyilatkozat szerinti összeg kiutalásához szükséges postai utalási címet vagy bankszámlaszámot.
A kiegészítő nyilatkozatot a magánszemélynek 2017. május 22-éig kell kitöltve, aláírva postai úton vissza­küldenie az adóhatósághoz, vagy a kiegészítő nyilatko­zat megtehető az ÜCC rendszeren keresztül telefonon, illetőleg személyesen az ügyfélszolgálati irodákban is.
Fontos tudni, hogy a papír alapú adóbevallási terve­zetben szereplő adatok nem módosíthatók oly mó­don, hogy a magánszemély a kiküldött adóbevallási ter­vezetben közölt adatokat felülírja az általa helyesnek vélt, vagy a tervezetből hiányzó adatokkal (pl. a terve­zetben adatai mellett feltünteti az ingatlan átruházásból származó adóköteles jövedelmet). Ilyenkor a magánsze­mélynek az adóbevallási tervezetben szereplő adatok, a munkáltatói, kifizetői igazolások (16M30-as összesített igazolás, valamely kedvezmény igénybevételére, az adó feletti rendelkezésre jogosító igazolások) és a saját nyilvántartása adatainak felhasználásával ki kell töltenie egy 16SZJA bevallási nyomtatványt és azt kell eljuttatnia az adóhatósághoz, papír alapon vagy elektronikus úton az ügyfélkapu használatával, utóbbi esetben feltéve, hogy időközben nyitott ügyfélkaput.6
Az adóhatóság 2017. május 2-áig postai úton azoknak az ügyfélkapuval nem rendelkező adózóknak is értesítést küld, akik nem igényelték papír alapon az elkészített bevallási tervezet, azonban visszatérítendő vagy befizetendő adójuk keletkezett, vagy bevallási kötele­zett­sé­güket más módon nem teljesítették. Az adóhatóság tájékoztatja ezen adózókat a visszaigényelhető vagy befizetendő adatokról, továbbá a tervezetben szereplő, róluk nyilvántartott adatok esetleges ellentmondásairól.

1.3. Az adó 1+1 %-áról történő rendelkezés szabályai

A magánszemély az összevont adóalap adójának a kedvez­mények és az adó feletti rendelkezés szerinti átutalások levo­nása után fennmaradó része 1+1 %-ának felajánlásáról az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban is ren­delkezhet. Az adó 1+1 %-ának felajánlásáról szóló nyilat­kozatot a magánszemélynek 2017. május 22-ig kell eljuttatnia az adóhatósághoz.

Ha az adózó ügyfélkapuval rendelkezik és a bevallási tervezetet az online felületen tekintette meg, akkor a fenti jogvesztő határidőig a nyilatkozatot is az online felületen készítheti el. Egyéb esetben a rendelkezés megtételére a 16SZJA nyomtatvány EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is lehetőség van, mely nyilatkozatot postán vagy elektronikus űrlap­ként, elektronikus úton kell megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.

1.4. Az adófizetés, visszaigénylés szabályai

Az adóbevallásban kiszámított adókötelezettség megfizeté­sére vonatkozó szabályokban alapvetően nincs változás, vagyis az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, 2017. május 22-éig kell megfizetni. A fizetési kötelezett­ség teljesíthető készpénz-átutalási megbízással (csekken), az adózó belföldi fizetési számlájáról átutalással, továbbá az állami adó- és vámhatóság ügyfélszolgálati irodáiban POS terminálon keresztül bankkártyás befizetéssel.

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárással bevezetett újdonság, hogy az adóbevallási tervezet webes nyomtatványkitöltő alkalmazással történő megtekin­tése, módosítása esetén az adózóknak a tervezet jóváhagyását követően lehetőségük nyílik azonnali online bankkártyás (VPOS) fizetésre is.
Az állami adó- és vámhatóságnak a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok (a postai utalási cím, vagy a belföldi fizetési számla adatait tar­talmazó kiegészítő nyilatkozat) beérkezésétől számí­tott 30 napon belül kell kiutalnia.
Ha az adózó a visszaigénylésre vonatkozó adatokat a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz, akkor a 2017. május 22-én bevallásává vált adóbevallási ter­vezet­ben szereplő visszaigényelhető adó nem kerül kiutalásra, azt a magánszemély külön kiutalási kére­lem benyújtásával kérheti vissza.

1.5. Az adóbevallási tervezethez kapcsolódó egyéb tudnivalók

Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás során a magánszemély helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat. Az adóbevallási terve­zet papír alapon történő megküldése iránti kérelem előterjesztésére eseti meghatalmazás alapján is lehe­tőség van. Ezen túlmenően a magánszemély törvé­nyes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja meg­tekintheti, módosíthatja az elektronikus felületen az adóbevallási tervezetet, ha a megbízott sze­mély (pl. könyvelő) bejelentésre került az állami adóhatósághoz.

Az adózó a bevallásnak minősülő adóbevallási ter­ve­zetet, illetve az adóbevallási tervezet alapján elkészített bevallást az erre a célra kialakított elektronikus felületen önellenőrzéssel helyesbítheti, vagy a 16SZJA nyomtatványon nyújthatja be önellenőrzését.
Az új bevallási rendszerrel kapcsolatban további részletes információk találhatók az állami adó- és vám­hatóság honlapjának új, a www.nav.gov.hu/szja/szja aloldalán.

2. A munkáltatói adómegállapítás

A magánszemély munkáltatói adómegállapításra vo­natko­zó nyilatkozatot tehet, ha esetében teljesülnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a to­vábbiakban: Szja tv.) 14. §-ában foglalt feltételek és nem állnak fenn a munkáltatói elszámolást kizáró körül­mények. Általánosságban véve munkáltatói adómegálla­pí­tást kér­het a magánszemély, ha kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett olyan bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként kellene bevallania.

A magánszemélyek 2017. január 31-éig tehetnek nyilatkozatot a munkáltató felé arról – feltéve, hogy a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást –, hogy kérnek-e munkáltatói adómegállapítást (16NY29) vagy sem (16NY30).7
Ha a magánszemély adó(alap)kedvezményt kíván érvé­nye­síteni, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilat­kozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban szeretne rendelkezni, akkor az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát 2017. már­cius 20-ig át kell adnia a munkáltatónak. Az szja 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok leadásának határideje 2017. május 10-e.
A munkáltatónak az adóalapot és az adót 2017. május 1-jéig kell megállapítania és erről igazolást adnia a munkavállalónak, továbbá 2017. május 22-éig elektronikus úton továbbítania kell az adómegállapítást az állami adó- és vámhatósághoz.
Az Art. 26/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint azon adózók is ki vannak zárva az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásból, akik munkáltatói adómegállapítást kértek és a munkáltató vállalta az adóbevallás elkészítését. Az adóhatóság ugyanakkor ezen adózók adóbevallási tervezetét is összeállítja, melyet az ügyfélkapuval rendel­kező adózók megtekinthetnek az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, azonban annak módosítására nem lesz lehetőségük.
Ha a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek adójának megállapítását, a kiadott összesített igazoláson köteles tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy részére az adóhatóság adóbevallási tervezetet készít.

3. Az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás

Az Szja tv. 13. §-a határozza meg azon magánszemélyek kö­rét, akik bevallásukat önadózással kötelesek elkészíteni. Ide tartoznak például azok a magánszemélyek, akik az adóévben egyéni vállalkozók voltak (kivéve, ha az adóév egészében szüneteltették a tevékenységüket), továbbá azok is, akik az adóévben mezőgazdasági őstermelőként végeztek tevékenységet, és ezen tevékenységükből adóköteles bevételük származott (kivéve, ha a munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adtak vagy egyébként a bevételükből nem kellett jövedelmet megállapítani).

A fentiek azt is jelentik tehát, hogy az állami adóhatóság nem készíti el az adóbevallási tervezetet az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére.
Itt kell megjegyezni, hogy az adóév utolsó napján vállal­kozási tevékenységet folytató magánszemélyeknek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemé­lyeknek 2017. február 27-éig kell benyújtaniuk a személyi jövedelemadó bevallást és megfizetniük az adót. A me­zőgazdasági őstermelőknek pedig 2017. május 22-éig kell benyújtaniuk a személyi jövedelemadó bevallást, ha nem kötelezettek általános forgalmi adó fizetésére.8

1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 26/B. § (3) bekezdése
2) A kifizetői kontroll adatszolgáltatások alapján az adóbevallási tervezetben szerepelni fognak például az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre, a tartós befektetési szerződésből származó jövedelemre vonatkozó adatok, illetőleg az adó feletti rendelkezéshez szükséges adatok is.
3) Ide kell érteni azt az esetet is, ha a magánszemély a bevallási határidőt követően benyújtott bevallással együtt előterjesztett igazolási kérelmét az adóhatóság elfogadja.
4) Ha az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózó javította az online felületen a bevallási tervezetet, azonban azt nem hagyja jóvá 2017. május 10-éig, akkor az adóhatóság elektronikus úton felhívja a figyelmét arra, hogy amennyiben a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem fogadja el a változtatásokat, akkor az eredeti adóbevallási tervezet fog az adózó bevallásának minősülni 2017. május 22-én. 
5) Ez alól kivételt jelent, ha a magánszemély 2017. május 22-ig bejelenti, hogy a bevallás elkészítéséhez, a bevallási tervezet felülvizsgálatához szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani, illetve a bevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni.
6) A 16SZJA bevallás és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a NAV honlapjáról vagy beszerezhető az ügyfélszolgálati irodákban.
7) A fenti időpontig munkahelyet változtató adózó az új munkáltató felé teheti meg a nyilatkozatot azzal, hogy a nyilatkozathoz az előző munkáltatótól kapott jövedelemigazolást is csatolni kell. A magánszemély által a munkáltató felé megtett nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű.
8) Art. 1. számú melléklet B) pont 2/b) alpontja

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.