Gyakran ismételt kérdések a személyi jövedelemadó bevallás kapcsán

A 2017. adóév vonatkozásában a korábbi évhez ké­pest kibővült azok köre, akiknek az adóhatóság elkészítette a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, külön erre irányuló kérelem nélkül.
Készült adóbevallási tervezet a mezőgazdasági ős­ter­melők és az áfa fizetésre kötelezett magánsze­mé­lyek részére is, akik ezen tervezet segítségével el tud­ják ké­szí­teni az szja bevallásukat, azonban esetükben a köz­re­működésük nélkül nem válik bevallássá a tervezet. Az adóbevallási tervezet szerepe 2018-ban még in­kább megnőtt, hiszen a munkáltatói adómeg­állapítás lehetősége megszűnt, így jelentősen nőtt azok száma, akiknek adóbevallási tervezet készült. A tervezet 2018. március 5-étől vált elérhetővé az ügy­félkapuval ren­delkező magánszemélyek részére, mint­egy két héttel korábban a jogszabályban előírt dátumnál. Az ügyfél­kapuval nem rendelkezők 2018. március 19-éig kér­hették az adóbevallási tervezet pa­pír alapon történő megküldését, ezt követően csak személyesen a NAV ügyfélszolgálati irodáiban kérhe­tő a tervezet papír alapú kiadása. Ügyfélkapus re­giszt­rációt követően min­denki láthatja és módosít­hatja, jóváhagyhatja az elké­szített bevallási tervezetet. Azoknak, akik még nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval, célszerű azt minél hamarabb megtenniük. A NAV vala­mennyi ügyfélszolgálatán, továbbá bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal­ban, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi, kerületi) hivatalában, illetve a Magyar Pos­ta Zrt. kijelölt postahelyein is elvégezhető az ügyfél­kapunyitás, amely lényegesen leegyszerűsítheti további adóügyek (pl. illetőség-, és jövedelemigazolás kiadása) intézését is. 
Fontos kiemelni azt, hogy a mezőgazdasági őster­melők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek a bevallási tervezet adatainak felhasználásával te­hetnek eleget bevallási kötelezettségüknek, vagyis a tervezet adatait ki kell egészíteniük az önálló illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelemre és az azzal összefüggő adókötelezettségekre vonatkozó adatokkal. Ez azt is jelenti, hogy mind az őstermelők, mind az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek részére elkészített adóbevallási tervezet a bevallási határidő leteltét kö­vetően nem válik bevallássá, vagyis módosítás, kiegészítés nélkül nem hagyható jóvá.

Hogyan érhető el az adóbevallási tervezet Ügyfélkapus hozzáférés esetén? 

Az adóbevallási tervezet két úton érhető el:
1) Az adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu)
Az e-SZJA 2017 feliratra történő kattintás után, az e-SZJA ikon kiválasztását követően a „Belépés”-re kattintva a rendszer a magyarorszag.hu-ra irányít át. Az ügyfélkapu felhasználónév és jelszó megadása után lehetőség van a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1% -os nyilatkozat megtételére.
2) www.magyarorszag.hu-n keresztül
Az Ügyfélkapus belépés után a bal oldalon található eSZJA Portálra történő kattintást követően az adózónak lehetősége nyílik a bevallási tervezet megtekintésére, módosítására, és az 1+1% felajánlásáról is nyilatkozhat.

Az e-SZJA portálon azon adózók is megtekinthetik a tervezetüket, akik a 17SZJA jelű bevallásukat 2018. március 5-e előtt már önállóan benyújtották. Mi a teendőjük?

Az adóhatóság az idén küldött az értesítési tárhelyre üze­netet az adóbevallási tervezet elkészültéről, még abban az esetben is, ha március 5-ét megelőzően az adózó már ön­adózóként teljesítette bevallási kötelezettségét, azaz be­nyújtotta a 17SZJA bevallást. 
Ha az adózó korábban önállóan már nyújtott be 17SZJA bevallást, amelynek adataiban változtatni egyáltalán nem kíván, úgy az eSZJA portálon az adóbevallási tervezettel teendője nincsen. Azonban ha az adózó a már korábban benyújtott 17SZJA bevallásának önellenőrzését vagy adózói javítását szeretné kezdeményezni, úgy azt többek kö­zött megteheti az eSZJA portálon elérhető bevallási tervezete segítségével is.

Mi a teendő a tervezettel, ha nem őstermelő, valamint nem áfa fizetésre kötelezett a magánszemély?

• Ügyfélkapus regisztráció eseténAmennyiben az adózó egyetért az adóbevallási ter­ve­zettel és elfogadja azt, akkor a tervezet az ő személyi jövedelemadó bevallásává válik.Abban az esetben, ha nem ért egyet a bevallási tervezet adataival, akkor a tervezetet az adózónak elektronikus felületen módosítania (kiegészítenie, javítania) kell és be kell küldenie. 

• Ügyfélkapus hozzáférés hiányábanAmennyiben az adózó egyetért a papír alapon megka­pott bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor további te­en­dője nincs, nem kell azt aláírni, sem visszaküldeni.Amennyiben nem ért egyet a postai úton megküldött be­vallási tervezetben foglaltakkal, akkor, tekintettel arra, hogy a papír alapon megkapott tervezetet javítani nem lehet, ezért a 17SZJA bevallást kell benyújtania 2018. május 22. napjáig.A nyomtatvány elérhető

• az Általános nyomtatványkitöltő programon keresztül az alábbi linken: http://www.nav.gov.hu/nav/letol­tesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany­kitolto_programok_nav/bevallasok/17SZJA.html

• az új internetes kitöltő felületen a http://nav.gov.hu/szja/szja, linken, ahol ügyfélkapus regisztráció nélkül is használható a nyomtatványkitöltő program és üres bevallás nyomtatására is van lehetőség.

Hol lehet véglegesíteni a módosított bevallási tervezetet?

Amennyiben az adózó elvégezte a szükséges módosítá­so­kat, kiegészítéseket, és azokat el is mentette, a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” gomb megnyomását kö­ve­tően küldheti be az adóhatósághoz a módosított terve­zetet. Ezt követően a bevallás státusza „Beküldött” lesz, a Profil oldalon a státusz alatt pedig az „Ön sikeresen be­küldte az adóbevallását” felirat válik láthatóvá.Ha az adózó nem módosítja, nem egészíti ki a tervezetet, úgy az jóváhagyás nélkül is – az őstermelőket és az áfa fi­zetésre kötelezetteket kivéve – bevallássá válik 2018. május 22-én.

Mi a teendő, ha az adózó jóváhagyta az adóhatóság által készített bevallási tervezetet az ügyfélkapun keresztül és most mégis változtatni szeretne az abban foglaltakon?

A bevallási tervezet jóváhagyását követően a bevallási ter­vezet érvényes bevallássá válik, ezért abban módosítani már nem lehet. Módosításra csak önellenőrzés útján van le­he­tősége az adózónak, ehhez elektronikus úton vagy pa­pír alapon be kell nyújtania egy 17SZJA bevallást, önel­lenőrzést jelölve a nyomtatvány főlapján. Az önellenőrzés az online kitöltőfelületen is elvégezhető.

Hogyan kell eljárni hiányzó igazolások esetén?

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózónak az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. Az adózónak lehetősége van arra, hogy a bevallási határidő elmulasztása esetén az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg igazolási kérelmet terjesszen elő.
A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továb­bi­akban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélynek a személyi jövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére és ezért bevallását előreláthatóan nem tudja határidőben benyújtani (ideértve az elkészült bevallási tervezet módosítását is), a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül, azaz 2018. évben május 22-ig kötetlen formában megírt, papír alapú bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóság Bevallási Főosztályára.
Amennyiben a magánszemélynek nem sikerül beszereznie a szóban forgó kifizetőtől a 2017. adóévben megszer­zett adóköteles jövedelmét tartalmazó igazolást, úgy termé­sze­tesen lehetősége van kérelmet előterjeszteni a NAV adatbázisában szereplő, a kifizető által bevallott jövedelem, adó- és járulékkötelezettség adatainak kiadása ügyé­ben, mely szükséges az éves személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez. A kifizetői adatok, igazolások kikérésére vonatkozó ké­relmet a kifizető székhelye szerint illetékes adóigazgatóság Eljárási és Illeték Főosztályához kell benyújtani.
Az adóhatóság a honlapján egy igazolási kérelem-mintát tett közzé – melynek használata nem kötelező –, amely egyes adókötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgál. 
„Egyes adókötelezettségek késedelmes teljesíté­sé­nek (EKKT) kimentésére szolgáló igazolási kére­lem minta” elérhető az adóhatóság honlapjáról a fő­lap bal oldalán található „Letöltések – egyéb” menü­pont alatt az Adatlapok, igazolások, meghatalmazás­minták között.

Szerepel-e a családi kedvezmény a bevallási tervezetben?

Miután az adóbevallási tervezet a munkáltatók, kifizetők által beküldött bevallások, adatszolgáltatások alapján készül, ezért a családi kedvezmény abban az esetben szerepel a tervezetben, ha év közben azt – a magánszemély adóelőleg-nyilatkozata alapján – a munkáltató, kifizető figyelembe vette. Ha év közben az adózó nem kérte a családi kedvezmény összegének figyelembevételét, akkor az a tervezetben nem szerepel, a kedvezményre vonatkozó adatokkal, nyi­lat­kozatokkal a tervezetet ki kell egészíteni. Az év közben érvényesített családi kedvezmény összege is módosítható, az adóbevallásban az adóelőleg-nyilat­ko­zattól eltérően is igénybe vehető a kedvezmény összege.  

Megosztható-e családi kedvezmény élettársak között? Ha igen, akkor kell-e igazolni a közös lakcímet, és mivel?

Ha az élettársak mindegyike jogosult a családi ked­vezményre (például a közös gyermekük után), ak­kor akár év közben, akár év végén közösen vehetik igénybe a kedvezményt, ebben az esetben nem kell a kö­zös háztartást bizonyítani. Azonban, ha pél­dául csak a férfi jogosult a családi kedvezményre, akkor azt a bevallásában abban az esetben oszt­hatja meg élettársával, amennyiben közös háztartásban élnek.
A bevallás benyújtásakor nem kell a közös lak­cí­met igazolni, azonban egy esetleges ellenőrzés során azt az adóhatóság vizsgálhatja. Ebben az esetben a közös háztartás biztosan igazolható például a lakcím­kártyával. 

Ha az adózó 2017-ben adószámos magánszemélyként fizetővendéglátó tevékenységet folytatott, melyre a tételes átalányadózást választotta, a bevallásban fel kell-e tüntetnie a bevételt, ha igen melyik sorban? 

Ha készült az adózó részére bevallási tervezet (például azért, mert munkaviszonyból származó jövedelmet is szer­zett 2017-ben), akkor annak 174. sorát kell kitöltenie, ahol szerepeltetni kell a szobák számát és a fizetendő adó összegét (38 400 forint/szoba/év). 
A tételes átalányadózást választó fizetővendéglátó tevé­kenységet folytató magánszemélynek nem kell a bevételét feltüntetni a személyi jövedelemadó bevallásban. 
Ha az adóhatóság kifizetői adat hiányában az adózó ré­szére nem készített bevallási tervezet, akkor saját magának kell elkészítenie szja bevallását. Ha az adóbevallási tervezet papír alapon történő megküldését kérte a NAV-tól, akkor tekintettel arra, hogy a tervezetet javítani nem lehet, ezért a 17SZJA bevallást kell benyújtania 2018. május 22. napjáig.

Az adózó 2017-ben 500 ezer forint bevételt szerzett az őstermelői tevékenysége során. Mi a teendője a bevallási tervezettel?

Ha az adózó által 2017-ben megszerzett éves őstermelői be­vé­tel nem haladta meg az 600 ezer forintot, akkor az őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapí­ta­nia, ezen bevételét nem kell bevallania.Ha a 600 ezer forint alatti őstermelői bevételen kívül az adózónak nem volt más adóköteles jövedelme 2017-ben, akkor bevallási kötelezettség nem terheli. 
• Ügyfélkapus hozzáférés esetén
Ha a 600 ezer forintot meg nem haladó őstermelői be­vételen túl más adóköteles jövedelemmel is rendelkezett 2017-ben, akkor – tekintettel arra, hogy az őstermelők ré­szére elkészített adóbevallási tervezet módosítás, kiegészí­tés nélkül nem hagyható jóvá – az internetes felületen be kell lépni a szerkesztés menübe, majd ezt követően a bevallás a „Mentés” gombra kattintva rögzíthető. Amennyiben az így módosított adatok megfelelőek, úgy a „Tovább a be­adáshoz” gombra kell kattintani, a bevallás benyújtása pe­dig a zöld színű „Beadás” gomb választását követően történik.
• Ügyfélkapus hozzáférés hiányában 
Ügyfélkapu regisztráció hiányában, ha bevallási terveze­tét az adózó papír alapon kérte, és az a 600 ezer forint alatti őstermelői bevételen kívüli jövedelmeit is tartalmazza, akkor – miután a papír alapú tervezet módosítása nem le­hetséges – a 17SZJA bevallást kell benyújtania 2018. május 22. napjáig.

2017-ben 600 ezer forint feletti bevételre tettem szert őstermelőként. Mi a teendőm a bevallási tervezettel?

• Ügyfélkapus hozzáférés esetén
Ha az adózó által 2017-ben megszerzett éves őstermelői bevétel meghaladta az 600 ezer forintot és a bevallási tervezet nem tartalmazza a teljes bevételét, akkor  azt ki kell egészítenie az őstermelői bevételre, költségekre vonatkozó és az őstermelői tevékenységgel összefüggő további adatokkal. Ezt követően bevallást a „Mentés” gombbal rögzítve az beadhatóvá válik. 
• Ügyfélkapus hozzáférés hiányában
Ügyfélkapu regisztráció hiányában, ha bevallási terveze­tét papír alapon kérte, akkor – miután a papír alapú terve­zet módosítása nem lehetséges – az őstermelői tevé­keny­sége során megszerzett valamennyi bevételét, költségeit és az őstermelői tevékenységgel összefüggő további adatokat is tartalmazó 17SZJA bevallást kell benyújtania 2018. május 22. napjáig.

Az önkéntes kölcsönös pénztári befizetések utáni „adókedvezmény érvényesítése” (rendelkezés az adóról) az adóbevallási tervezetben megjelenik-e, illetve azt milyen módon lehet érvényesíteni? 

Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot a magánsze­mély az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által kiadott igazolás alapján teheti meg. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a kiadott igazolásról adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak.
Az állami adóhatóság által elkészített bevallási tervezet az adatszolgáltatás következtében tehát az önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatot is automatikusan tartalmazni fogja. 
Az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárásban a ma­gánszemély adó feletti rendelkezésének minősül az állami adó- és vámhatóság által elkészített és az adóbevallási ter­vezetben feltüntetett önkéntes kölcsönös pénztári nyilat­kozat is, ha a magánszemély az adóbevallási tervezetet 2018. május 22-ig nem egészíti ki, nem javítja, bevallási kötelezettségét más módon nem teljesíti. Abban az esetben azonban, ha például több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik az adózó, akkor a rendelkező nyilatkozat meg­tételéhez az ő közreműködése is szükséges.
A papír alapú bevallási tervezet adataiban javítani nem lehet, azonban ha az adóhatóság nyilvántartása szerint több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik és a 2017. év során több pénztárhoz is teljesített befizetést az adózó, úgy a bevallási tervezethez 17SZJAK elnevezésű nyomtatványt csatolunk, melyen megjelölheti azt a pénztárt, ahová az utalást kéri. Ebben az esetben csak a 17SZJAK nyomtat­ványt kell kitölteni, melynek visszaküldésével válik a bevallási tervezet az adózó személyi jövedelemadó bevallásává, az összeg kiutalása a beérkezés időpontjától számított 30 napon belül történik. 
Amennyiben a bevallási tervezet mellé nem kapott 17SZJAK kiegészítő nyilatkozatot, mert a bevallási terve­zetet más okból történő módosítása vagy kiegészítése szük­séges, akkor a 17SZJA nyomtatványon kell bevallását be­nyúj­tania, melynek 17SZJA-02-es lapján jelölheti meg a pénz­tárt, ahová az utalást kéri.  
Ha az adózó ügyfélkapus regisztrációt létesít, úgy az adóbevallási tervezetét 2018. március 5-étől érheti el ügyfél­kapuján keresztül az erre a célra létrehozott elektronikus felületen, ahol az adatokat 2018. május 22-ig ellenőrizheti, javíthatja, kiegészítheti. Itt lesz lehetősége arra, hogy több rendelkezésre jogosító önkéntes pénztári tagsága esetén megjelölje, hogy melyik pénztárhoz kéri a kiutalást.
Az egészségpénztári, illetve nyugdíjpénztári befizetésről szóló igazolást egyik esetben sem kell az adózónak beküldenie a hivatalunkhoz, fontos azonban hogy elévülési időn belül (2023. december 31-ig) meg kell őrizni.

Milyen esetekben küld az adóhatóság kiegészítő nyilatkozatot az adóbevallási tervezettel együtt?

Erre akkor kerül sor, ha az adózó közreműködése szüksé­ges a pótlólagos adatközléshez. Ilyen esetek lehetnek az alábbiak:
• Amennyiben a magánszemély az adóhatóság nyilván­tar­tása szerint több önkéntes pénztári tagsággal ren­del­kezik és a 2017. év során több pénztárhoz is teljesí­tett befizetést, úgy a bevallási tervezethez 17SZJAK elnevezésű nyomtat­ványt csatol az adóhatóság, me­lyen az adó­zó megjelölheti azt a pénztárt, ahová az utalást kéri. 
• Ha az adózó tervezete visszaigényelhető adót tartalmaz és a bevallási tervezetét papír alapon kapta meg, melyhez ezt a kiegészítő nyomtat­ványt is kézhez kapja, amelyen nyilatkoznia kell arról, hogy mely számlaszámra, vagy postai címre kéri a visszaigényelhető adója kiutalását. A kiutalásra nyitva álló 30 napot e nyilatkozat beérkezésétől kell számolni.
• Amennyiben adott a részletfizetés lehetősége, úgy nyilatkozhat a magánszemély, hogy kíván-e élni vele.

Mennyi időn belül történik a visszaigényelhető adó kiutalása a bevallási tervezet esetében? 

Az állami adó- és vámhatóságnak a visszatérítendő adót a visszaigényléshez szükséges adatok beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia. 
Amennyiben a magánszemély a visszaigénylésre vonatkozó adatokat a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig nem nyújtja be az adóhatósághoz, a visszaigényelhető adó nem kerül kiutalásra, azt a ma­gánszemély külön kiutalási kérelem benyújtásával kérheti.
Ha a magánszemély a bevallási tervezetét papír alapon kapja meg, úgy a bevallási tervezettel egyidejűleg egy űrlapot is kézhez kap, amelyen legkésőbb 2018. május 22-ig nyilatkozni kell, hogy a visszaigé­nyelhető adó kiutalását mely számlaszámra, vagy posta­cím­re kéri. A 30 napot ezen nyilatkozat beérkezésétől kell számolni. Amennyiben a fenti határidőig a magánszemély nem küldi vissza a nyilatkozatot, úgy utólag a 1817 jelű nyomtatványon van lehető­sé­ge kérni az adótöbblet kiutalását. 
Ha az adózónak a papír alapon megkapott bevallási tervezetet más ok miatt is módosítania vagy kie­gészítenie szükséges, akkor 17SZJA nyomtatványon nyújthatja be bevallását, melynek főlapján a (D) blokk­ban kell a visszaigénylési adatokat szerepel­tetni.Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek ese­tében a 30 napos kiutalási határidőt a bevallási tervezet online felületen történő jóváhagyásától, vagy módosításától kell számolni. 

Ha a bevallási tervezet befizetendő személyi jövedelemadót tartalmaz, milyen mód(ok)on, lehet azt befizetni? 

Az adózók a következő módokon tehetnek eleget a fizetési kötelezettségüknek, ha a bevallással egyidejűleg fizetendő személyi jövedelemadójuk mutatkozik:
• Az online felületen (e-SZJA portálon) bankkártyás fizetéssel;
• Lakossági folyószámláról átutalással, melynek során a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámát vagy adóazonosító jelét. (NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifize­tőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06056353);
• A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel.
• Ügyfélkapun keresztül, az eBEV portálon történő adószámla lekérdezéshez kapcsolódóan VPOS fizetéssel;
• Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a CSEKK telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rend­sze­rén keresztül a 1819-es telefonszámon igényelhet.
Az előzőekben kiemelt kérdéseken kívül további gyakori kérdés-válaszokat tartalmaz az az összefoglaló anyag, ami az adózókat segíti alapvető információkkal, s mely megtalál­ható az adóhatóság honlapján az új SZJA aloldalon, az „Információk a bevallásról” cím alatt. 

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.