Adat- és változásbejelentés az új Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással

Újabb mérföldkövet hagyott maga mögött 2019 januárjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Online Nyom­tatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) nyilvános­sá tételé­vel. Hivatalunk élen jár abban hogy az kor­sze­rű informatikai lehetőségeket az ügyfelek szol­gá­latába állítsa, továbbá abban is, hogy az adó- és vám­hatósági nyil­ván­tartásban már szereplő adatok felhasználásával meg­könnyítse ügyfelei adókötelezettségeinek tel­jesítését. Erre az új ONYA mellett jó pél­da a már több éves eSZJA-felület és a bevallási ter­vezet NAV által történő éven­kénti elkészítése a sze­mélyi jövedelemadó esetén. 

Az adózó az ONYA használatával sem egy régi szol­gálta­­tás új köntösbe történő öltöztetésével találkozik, nem azzal, hogy egy újabb felületen töltheti ki a NAV bevallásra vagy adatbejelentésre szolgáló, már az Általános Nyomtat­vány­kitöltő Programban (ÁNYK) is elérhető űrlapját. Hanem azt tapasztalhatja, hogy a szolgáltató adó- és vámhatóság minden rendelke­zé­sére álló eszközzel megkönnyíti számá­ra azt, hogy az adott űrlap kitöltése, adatváltozás bejelentése gyors, ellenőrzött és hiánytalan lehessen. Ezen eszközökről az alábbiakban részletesen szólok, röviden azonban már előzetesen is érdemes felsorolnom őket: azonnali, va­lós­idejű hibavizsgálat és visszajelzés már az űr­lap kitöltése és az adatváltozások bejelentése során, mégpedig a NAV számára már rendelkezésre álló adatok segítségével; haladéktalan visszajelzés az el­kül­dött űrlap vagy bejelentés sor­sáról; a bejelentéssel módosított nyilvántartási adatok le­kér­dezhetősége. 

A jövőben lépcsőzetesen sokasodnak majd az új felületen közzétett űrlapok és adatbejelentési opciók, emellett a felület használatával kapcsolatos tapasz­ta­la­tokra is figyelő folyamatos fejlesztés eredményeként fokozatosan bővülni fognak az ONYA által bizto­sított kényelmi funkciók is.

Milyen újdonságot nyújt valójában az ONYA?

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) a NAV teljesen saját fejlesztésű, immár nyilvánosan el­ér­hető informatikai alkalmazása. Az ONYA-portál a NAV in­ternetes oldalán, az „Online Nyomtatványkitöltő Alkalma­zás” me­nü­pontból, valamint a „https://onya.nav.gov.hu„-lin­ken ér­he­tő el. Az ONYA lehetőséget ad egyes nyom­tat­ványok (űr­lapok) webes felületen történő kitöltésére és be­nyújtására, továbbá – idővel egyre több – adat- és változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére is. Az ONYA útján kitölthető űrlapok, illetve bejelenthető adatok köre folyamatosan bővül. Jelenleg az alábbi szolgáltatások érhetők el ezen a webes felületen:
• A természetes személy adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos bejelentése;
• Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezett­séggel kapcsolatos bejelentések teljesítése;• Természetes személyek adószám-igénylése, változásbe­je­lentése;
• Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése; 
• A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség bejelentése;
• A BEV_J01-es és BEV_J02-es nyomtatványon teljesít­he­tő jövedéki adóbevallások és adó-visszaigénylések ki­töltése és benyújtása;
• A Jöt. 80. § (1) bekezdés szerinti adóalanyok esetében az adóbevallás tervezet megtekintése, elfogadása vagy módosítása és benyújtása.

Az ONYA főbb funkciói, különös tekintettel az adat- és változásbejelentésre

Az online adat- és változásbejelentési kötelezettség telje­sí­tésére is szolgáló web-es alkalmazás, az ONYA előnye, hogy használatához nem szükséges nyomtatvány kitöltő-prog­ram előzetes letöltése, telepítése. A bejelentőt azonosítja az informatikai felület, saját vagy képviseltjei bejelentései ér­hetőek el. Igen lényeges, hogy a bejelentés megtétele során az ügyfél láthatja a NAV nyilvántartásában szereplő, esetlegesen korábban bejelentett adatait, ezekre figyelemmel nyilatkozhat adatainak, nyilatkozatainak módosulásáról. A bejelentő egyes esetekben előtöltve láthatja ezeket, más­kor a kitöltendő rovat alatt, az erre a célra szolgáló speciális mezőben. A bejelentésre, változás-bejelentésre szolgáló adat­mezők tehát tartalmazzák az ügyfélről nyilvántartott, adóhatóság által ismert, érvényes adatokat. A feltöltött, kiajánlott adatokat az adózók szerkeszthetik, azaz lehe­tő­ség van azok módosítására, törlésére, va­lamint a korábbi bejelentés további adatokkal tör­ténő kiegészítésére. 
Az adózó a bejelentés megtétele előtt, és benyújtása után is lekérdezheti a NAV nyilvántartásában sze­replő adatait, a hibátlan bejelentés feldolgozását kö­ve­tően természetesen már a módosult adatokat lát­hatja és ilyen módon is ellenőrizheti a bejelentés sike­rességét. Egy külön menüpont­ban teljes körűen le­kér­dezhetők, megtekinthetők és le­tölthetők a NAV által nyilvántartott aktuális, érvényes adóalany-nyil­vántartási adatok. Így az adózó ugyanazon felületen kap információt a változásbejelentés szükséges­ségé­nek elbírálásához: eldöntheti, hogy szükséges-e ko­rábbi be­jelentéseit, nyilatkozatait módosítania, to­váb­bá azonnal ellenőrizheti az újonnan kezdemé­nyezett adatmódosítás eredményét is. 
Az adat- és változásbejelentést valós idejű, azonnali hibavizsgálat segíti. Az ONYA abban is különleges, hogy le­hetőséget ad a közölt adatoknak a nyilván­tartási adatokkal való azonnali összevetésére. Ezzel sokkal többet nyújt, mint egy előzetesen kitöltött űrlap, amelyen a közölt adatok he­lyessége csak az űr­lapon egyidejűleg szereplő adatokkal vethető össze, a bejelentő nyilvántartási adataival nem. Az ONYA előre hozza az eddig a bejelentések utólagos feldolgozása során elvégzett hibavizsgálatokat, ez az adminisztrációs teher jelentős csökkenését eredményezi mind az adózók, mind a NAV számára. Az ügyfél azon­nali vissza­jelzést kap a bejelentés eredményéről is. 
Az adózók az általuk megfelelőnek tartott adatokat, nyi­lat­kozatokat az alkalmazáson keresztül azonnal vissza­juttathatják a NAV részére. A bejelentés feldolgozásáról és nyilvántartásbavételéről, vagy esetlegesen fennmaradt hiányosságairól az adó- és vám­ha­tóság haladéktalanul visszajelzést küld a felhasználó részére. Az adatbejelentés, nyilatkozat jellegétől függően szükséges lehet, hogy a bejelentést, nyilatkozatot, vagy az ehhez kapcsolt csatolmányt a NAV ügyintézője ellenőrizze, felülvizsgálja. A bejelentő eb­ben az esetben is nyomon követheti bejelentése sorsát, a bejelentés aktuális státusza és ennek változása egyértelműen jelzi a benyújtott adat- és változásbejelentés állapotát. A bejelentéssel, változásbejelentéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettség azonnal, elektronikus fizetéssel teljesíthető. Az adózó a felületen elektronikus fizetéssel eleget tehet a bejelentésével, változás-bejelentésével kap­cso­latban esetlegesen felmerülő fizetési kö­telezettségének is (például: igazgatási szolgáltatási díj fizetése, amennyiben az adókártya elveszett, megsemmisült, vagy megrongá­ló­dott; az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetése).
Lényeges, hogy az ONYA bevezetése nem tette lehetet­lenné a „hagyományos” úton elérhető űrlapok, adat- és vál­tozásbejelentések használatát, az ONYÁ-n elérhetővé tett űrlapok, adat- és változásbejelentések „ÁNYK-párjai” to­vább­ra is elérhetők, elektronikus és – amennyiben az adott adózó számára lehetséges – postai vagy személyes úton to­vábbra is benyújthatók.

Ki használhatja az ONYA szolgáltatásait?

Az adózó, vagy a nevében eljárni szándékozó természetes személy azonosítást követően érheti el az ONYA felületét. Az azonosított ügyfél részére választási lehetőségként jelentkezik, hogy saját (természetes személyi minőségéhez kapcsolódó), vagy általa képviselt adózó adóügyében kí­ván eljárni. Az is jelentős támogatás, hogy az ügyfél számá­ra kizárólag azok az űrlapok, bejelentési lehetőségek érhe­tők el, amelyek speciális adózói minőségéhez kapcsol­hatók, és természetesen ha más nevében jár el, akkor jogosultsággal rendelkezik azok kitöltésére, benyújtására.
Ha a felhasználó nem képvisel más adózót, akkor kizá­rólag saját profiloldalát látja az ONYÁ-ba történő belépést követően. Ha az ügyfél más adózót is képvisel, akkor a „Képviseltek” oldalra jut, és itt választhatja ki, hogy melyik képviseltje ügyében kíván eljárni, kinek a részére tölt ki bevallást, egyéb űrlapot, vagy tesz adatbejelentést. Tehát ha a bejelentkezett felhasználó meghatalmazás alapján más adózó ügyében is benyújthat online bizonylatot, vagy teljesíthet bejelentést, akkor az ONYA-portálon használhatja a „Képviseltek” (a képviselt adózó választása) menüt, ahol kiválaszthatja, melyik képviselt adózója helyett szeretne ügyet intézni. A képviseltek között kizárólag azokat az adózókat láthatja, választhatja ki, akikre, mint bejelentkezett felhasználó – az ONYA portálon elérhető bi­zonylatok, adat- és változásbejelentések tekintetében – meg­hatalmazással rendelkezik. 

Milyen űrlapok, bejelentési lehetőségek érhetők el jelenleg az ONYÁ-ban?

Az online adat- és változásbejelentés lehetőségének tör­­vényi alapját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2019. január 1-jétől hatályos 256. § 10. pontja adja, ennek alapján hozhatja létre az állami adó- és vámhatóság a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az online felületet. A törvényi rendelkezés célja az adat- és változás-bejelentés adminisztrációs terheinek csökkentése. A NAV először a természetes személyek részére biztosítja az online felületet a bejelentési, változás-bejelentési kö­te­le­zettség teljesítéséhez, az ONYA többek között ezen lehe­tőség kereteit teremti meg.
Az ONYA keretei között jelen pillanatban már egyszerűen elvégezhető az adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével kapcsolatos bejelentés, a környezetvé­delmi termékdíj fizetésére vonat­kozó kötelezettség­gel kapcsolatos bejelentés, az adóköteles tevé­keny­séget folytató természetes személy bejelentkezése és változásbejelentése, valamint az egyéni vállalkozó változásbejelentése.
Az ONYA már a BEV_J01 és BEV_J02 jelű nyomtat­ványon teljesíthető jövedéki adóbevallások és adó-vissza­igénylések kitöltéséhez és benyújtásához is biztosítja az online felületet. Azok a jövedéki adóalanyok, akik a tárgy­hót követő hónap 10. napjáig tájékoz­tatást kapnak a jöve­dékiadó-bevallás alapját képező adatokról, az online felületen hozzáférnek a NAV által készített adóbevallási ter­vezethez. Az ebben sze­replő adatok ellenőrzése és szükség esetén javítása után a bevallási kötelezettség egy gombnyomással tel­jesíthető. Mindezek mellett az online felületen le­he­tőség van az említett nyomtatványokon teljesít­hető valamennyi adóbevallás és adó-visszaigénylés kitöl­tésre és benyújtására is.
Az adóigazolvánnyal, adóazonosító jellel kapcsola­tos, az ONYÁ-n kezdeményezett bejelentés során le­he­tőség van az adóigazolvány pótlására, cseréjére, a levelezési cím köz­lésére és módosítására, vámazono­sító szám igénylésére és a vámazonosító számhoz szo­rosan kapcsolódó adatok vál­toztatásának bejelentésére. Nincs azonban mód adóazonosító jel igénylésére, ha az ügyfél még nem rendelkezik ezzel az azonosítóval, és a kifizető, önkormányzati adóhatóság sem kérhet adóazonosító jelet saját foglalkoztatottja, adózója számára, hiszen adóazonosító jel hiányában az egyértelmű azonosítás elektronikusan nem végezhető el. Az egészségügyi szol­gáltatási járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentések körében lehetőség nyílik a kötelezettség létre­jöt­tének és megszűnésének bejelentésére, a jogviszony vissza­menőleges hatályú, utólagos bejelentésére, továbbá a járulékfizetés átvállalásának közlésére. A természetes személy és az egyéni vállalkozó adóköteles tevékenységével kap­csolatos adat- és változásbejelentés bejelenthető adatköre pedig zömmel megegyezik az ÁNYK-s űrlapon közzétett adatkörökkel. 

Az ONYA főbb funkciói, használata az adat- és változásbejelentés során

A „Belépés”-gombra kattintva a felhasználó, vagy a nevében eljárni szándékozó természetes személy azonosítást követően érheti el a felületet. 

A nyitóoldalról a „Belépés”-gombra kattintva a Központi Azonosítási Ügynök oldala érhető el. Itt a választott azonosítási módszer szerint (ügyfélkapus azonosítás, eSZIG-gel történő azonosítás stb.) történik meg a felhasználó azonosítása. Ügyfélkapus azonosítás esetén a felhasználónak meg kell adnia felhasználónevét és a jelszavát.

Abban az esetben, ha a felhasználó más adózót nem képvisel és saját minőségéhez kapcsolódó adóügyében kíván eljárni, a belépést követően a saját profiloldalát látja. A belépett felhasználó – amennyiben más magánszemély adózónak is olyan képviselője, aki teljesíthet a más magánszemély nevében az alkalmazással támogatott (változás)bejelentési kötelezettséget – a „Képviseltek”-oldalra jut. Itt kiválaszthatja, hogy mely képviseltjével kapcsolatban kíván a portálon tevékenykedni. A képviseltek között csak azok az adózók jelennek meg, akikre vonatkozóan az ONYA-portálon elérhető bizonylatok tekintetében meghatalmazással rendelkezik. A bejelentkezett felhasználó által választható képviseltek csempés nézetben listázódnak.

A felhasználó az adózó kiválasztása után az „Új nyomtatvány / bejelentés” vagy „Dokumentumok” választófelület láthatja. Az Új nyomtatvány / Adat- és változásbejelentés „Tovább”-gombjának megnyomásakor az adózó által kiválasztható nyomtatvány- és bejelentéstípusok jelennek meg a képernyőn. 

Az „Adat- és változásbejelentés” választása után az adózó a felhasználó az adott adózó által kitölthető adat- és változásbejelentések közül választhat, jelenleg  az „Adóigazolvány-igénylés”, az „Eüszolg. járulékfiz-bejelentés”, az „Adószámos személy bejelentése”, az „Egyéni vállalkozó bejelentése” és a „Környvéd. termékdíj-bejelentés” választható, az elérhető adat- és változásbejelentések köre a későbbiekben bővülni fog. 

A bejelentésre, változásbejelentésre szolgáló adatmezők tartalmazzák az adózóról nyilvántartott, adóhatóság által ismert, érvényes adatokat. A megjelenített, kiajánlott adatokat – ahol azt jogszabály lehetővé teszi – a felhasználó szerkesztheti, azaz lehetősége van azok módosítására, törlésére, valamint további adatokkal történő kiegészítésére. A NAV által nyilvántartott, aktuális azonosító adatokat a felhasználó az „Azonosító adatok” menüpont választásával tekintheti meg. Az itt közölt adatok nem módosíthatók.

A bejelentés adatainak rögzítését követően a fel­hasz­nálónak először az „Ellenőrzés”-gomb megnyo­má­sával ellenőriznie, majd a „Mentés”-gombra tör­ténő kattintással men­tenie kell a bejelentését. A felhasználó lista formájában, a hiba súlyossága szerinti csoportosításban láthatja a dokumentumában, bejelentése során esetleg keletkezett hibákat, hiányosságokat. A csoportokat – súlyos hibák, normál hibák, figyelmeztetések – kinyitva láthatók a hibaüzenetek, melyek minden esetben tartalmazzák a hiba szöve­ges kifejtését, továbbá hibák esetén a „Javítom”-gombot is, figyelmeztetésnél pedig a „Megnézem”-gombot, amely a megfelelő mezőcsoporton belüli mezőre navigál, így az adózó azonnal láthatja, hogy melyik bejelentését, nyilat­kozatát minősíti a program hibásnak, hiányosnak.
Természetesen alapvető követelmény, hogy a felhasználó ne felejtse el beküldeni a kitöltött, közölt adatokat, nyilat­kozatokat.

A kitöltő szándékának megfelelő, ellenőrzött, hi­bátlan űrlapot, illetve bejelentést az adózó az ONYA út­ján nyújthatja be. Az űrlapon feltüntetni, illetve az adatbejelentésként közölni kívánt adatok rögzítésének befejezése után a „Véglegesítés”-funkciógombbal lehet az űrlap, bejelentés benyújtását kezdeményezni. A tényleges beküldéshez a „Véglegesítés”-funkciógomb megnyo­má­sára meg­jelenő áttekintő képernyő „Beadás”-gombjára kattintva következhet az űrlap vagy adatbejelentés benyújtása. A „Beadás”-gomb megnyo­mását követően az űrlap, illetve adat- és változás­bejelentés benyújtása – egy rövid meg­erősítést követően – megtörténik. 

A bejelentés státuszáról, feldolgozásáról és nyilván­tar­tás­ba vételéről, vagy esetleges hibáiról az adóhatóság vissza­jelzést küld, amelyet a felhasználó a „Dokumentumok”-me­nüpontban, a „Részle­tek”-gombra kattintva tekinthet meg. Ezen az oldalon – a képviselői jogosultság figyelembe véte­lével – listázódnak az adott adózóhoz kapcsolódó, koráb­ban elkezdett vagy véglegesített nyomtatványok, adatbejelentések. Ezek felhasználói beállítástól függően csempés vagy listás szer­kezetben láthatók, görgethető módon.

A „Do­kumentu­mok”-csempe „Tovább”-gombjára törté­nő kattintással az adózó által már szerkesztett, be­nyújtott, illetve törölt dokumentumok tekinthe­tők meg a kép­ernyőn. 
A ONYA természetesen lehetővé teszi mellékletek csatolását is az adott űrlaphoz, vagy adatbejelentéshez, ha ez annak tartalma alapján indokolt. Ha a bejelentés, változás-bejelentés során okirat csatolására van szükség (pl. járulékfizetési kö­telezettség megszű­nése esetén egész­ségügyi szolgáltatásra va­ló jogosultságot igazoló okirat, vagy átvállalás esetén az átvál­lalással kapcsolatos hozzájárulás), az ügyfél azt a „Mel­lékletek”-gomb meg­nyomá­sá­val, a „Mel­lékletek kezelése”-menüpontban te­heti meg. Amennyiben a melléklet csatolását biztosító funkció elérhető, akkor a „Mellékletek kezelése”-panel minden szükséges in­for­mációt közöl arról, hogy mi­lyen fájl-típus lehet a melléklet, és mekkora lehet a csatolmány mérete egyen­ként és összesítve. A „Törzsadat” elnevezésű menüpont szolgál arra, hogy az adózó teljes körűen lekérdezhesse – megte­kint­hesse és le­tölthesse – a NAV által nyilvántartott ak­tuális, érvényes adóalany-nyilvántartási adatait. Így lehe­tősége van eldönteni, hogy szükséges-e az adatokat mó­dosítania, és ellenőrizheti a korábban kezdemé­nye­zett módosítások, hibátlanul elküldött bejelentések ered­ményét is.
A funkció lehetőséget biztosít a NAV által nyilvántartott aktuális törzsadatok teljes körű le­kér­dezésére, és megtekintésére pdf-formátumban. A kép­viselt adózó adatainak megismeréséhez termé­sze­tesen megfelelő jo­gosultság szükséges, mely törvényen alapul vagy megha­talmazás előzetes bejelentését feltételezi.
A „Fizetés”-menüpontban a felhasználó elektronikus úton teljesítheti a bejelentésével, változás-bejelentésével kapcso­lat­ban esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségét. Példaként említhető az igazgatási szolgáltatási díj fizetése, ha az adókártyája elvesztése, megsemmisülése vagy meg­rongálódása miatt igényelt új adóigazolványt; vagy épp az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetésének lehe­tősége.
Az „Információk”-menüpontban a NAV ügyfélszol­gála­tok eléréséhez, az oldal használatához szükséges és az aka­dály­mentesítésre vonatkozó információk ta­lál­hatók. A „Bejelentkezés”- illetve a „Főoldal”-oldalakon a lap alján lévő menü felett található a „Közlemények”-blokk. Ebben a blokkban csempés formában jelenti meg a prog­ram a rendszerhez kapcsolódó általános híreket, információkat. A felhasználó az „Értesítések”-funkció útján szerez­het tudo­mást a saját magára vagy képviselt adózójára vo­natkozó do­kumentumaival kapcsolatos, vagy egyéb, a rend­szer mű­ködéséhez kapcsolódó tudnivalókról, törté­né­sekről, információkról. Értesítés várható például, ha az adózóra vonat­kozóan egy adott dokumentumhoz tartozó elektronikus fizetés sikeresen vagy sikertelenül befejeződött. Léteznek egyéb, a program működésére, például az ellenőrzés kikap­csolására vonatkozó értesítések is. Az egyes, az adott felhasználó részére szóló értesítések görgethető listás nézet­ben tekinthetők meg. 

Az ONYA és az online adat- és változásbejelentés jövője

Ahogy a fentiekben is szóltam róla, az ONYA keretprog­ram­ja 2019 elején egyes bevallás, illetve adat- és változás­bejelentés esetén biztosítja az online kitöltés, ellenőrzés és benyújtás lehetőségét. Az űrlapok, bejelentések hibavizsgálata lényegében azonnal megtörténik, a NAV-ügyintézői felülvizsgálat az összetettebb nyilvántartási hibákra, hiányosságokra koncentrálódhat ezért különösen fontos az előzetes, körültekintő szakmai és informatikai fejlesztés, tesztelés. A további űrlapok, adatbejelentési lehetőségek elérhetőségének publikálása ütemezetten történik. 
Az adat- és változásbejelentés terén, ahogy már említettem, elsőként a természetes személyek és egyéni vállal­ko­zók adat- és változásbejelentései teljesíthetők online, majd fokozatosan bevezetve valamennyi adat- és változás bejelentés. 2019 végétől várhatóan elérhető lesz az ONYA ke­retein belül cégek adat- és változásbejelentése, majd a külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szer­vezetek, továbbá az alapítványok, egyesületek és egyéb ci­vil szervezetek, illetve költségvetési szervek bejelentése. A munka a foglalkoztatói, biztosítotti bejelentésekkel és vala­mennyi egyéb adat- és változásbejelentéssel folytathódhat a későbbiekben. 
A NAV reményei szerint az ONYA, mint keretrendszer, to­vábbá a ONYA keretein belül elérhető új bevallás-kitöltési, űrlap-kitöltési, valamint adat- és változás­be­jelentési funkciók valóban megkönnyítik  a bevallási, adat- és változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek gyors és hiánytalan teljesítését, és ez valódi adminisztrációs tehercsökkentést jelent a NAV ügyfelei számára.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.