A kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések bejelentésével kapcsolatos aktuális tudnivalók

A gazdasági tevékenység végzésének egy speciális formája, amikor a termék értékesítésére vagy a szol­gáltatás nyújtására, illetve ahhoz kapcsolódóan az ellenérték megtérítésére kezelőszemélyzet nélküli automataberendezés útján kerül sor. Az automata­berendezések egy meghatározott körére vonatko­zó­an – amelyek élelmiszer-értékesítést végeznek – már a korábbi években megtörtént az üzemeltetéshez szükséges feltételek újraszabályozása, ami alapján 2015. január 1-től az élelmiszer-értékesítést végző au­to­mataberendezések üzemeltetését be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, 2018. július 1-től pedig ezeket az automataberendezéseket fel kell sze­relni ún. Automata Felügyeleti Egységgel is, ami lehe­tővé teszi az automataberendezések értékesítési és műszaki adatairól történő online adatszolgáltatást. Az idei évtől – a 2019. április 13-án hatályba lépett jogszabály-változások alapján – bővül azoknak az automataberendezéseknek a köre, amelyek üzemeltetését be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Jelen cikk célja összefoglalni a bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

1. Automataberendezés fogalma

Azt, hogy egy automataberendezés üzemeltetését be kell-e jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, az határozza meg, hogy a berendezés megfelel-e a jogszabály által meghatározott fogalomnak. E fogalom szerint automataberendezésnek minősül az olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni ké­pes berendezés, ami termékértékesítés vagy szol­gáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál.1 A bejelentési kötelezettség megállapításakor valamennyi fogalmi elem fennállását vizsgálni kell.

1.1 Kezelőszemélyzet nélküliség

Az automataberendezéssel szembeni követelmény, hogy ké­pes legyen kezelőszemélyzet nélkül működni, vagyis em­beri beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a termék­értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítésére, illetve ah­hoz kapcsolódóan az ellenérték megtérítésére szolgáló fo­lyamat kezelésére. Természetesen a vásárlást végző személy nem minősül kezelőszemélyzetnek. 

1.2 Berendezés

Az automataberendezés egy fizikailag körülhatárolható, ter­mészetben beazonosítható felépítmény, ezt fejezi ki, hogy berendezésként kerül meghatározásra.

1.3 Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás 

Az automataberendezés használata termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódhat. A termékér­téke­sítés vagy szolgáltatásnyújtás történhet közvetlenül az au­tomataberendezés útján, amikor maga az automata végzi az adott tevékenységet (pl. könyvet értékesítő automata). A másik esetkör, amikor nem közvetlenül az automata­be­ren­dezés végzi a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, hanem csak az ellenérték megtérítésére – vagyis a fizetési művelet elvégzésére – szolgál (pl. parkolási díj megfi­zeté­sére szolgáló automata). 

1.4 Pénzbeli ellenérték helyben történő megtérítése

Az automataberendezésnél a termékértékesítés vagy szol­gáltatásnyújtás ellenértékének megtérítése történik, vagyis az automata meghatározásának fontos fogalmi eleme, hogy valamilyen módon fizetés történjen közvetlenül a berendezésnél, annak használatával. Az ellenérték megté­rítése bármilyen fizetési módon történhet, a fogalom csak annyit rögzít, hogy az ellenértéknek pénzbelinek kell len­nie, ami alatt érteni kell a készpénzzel (bankjegy, érme), a számlapénzzel és elektronikus pénzzel történő fizetést is. Ez a fogalmi meghatározás magába foglalja például a bankkártyával történő fizetést, ha az közvetlenül az automatánál – annak használatával – történik. Nem foglalja magába ugyan­akkor azokat a fizetési megoldásokat, amelyek alkalmazása nem köthető közvetlenül az automataberen­de­zéshez, ilyen lehet például a mobilapplikáción keresztül tör­ténő fizetés.Fontos! Korábban kizárólag az élelmiszer-értékesítést ke­zelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések ese­tén volt bejelentési kötelezettsége az üzemeltetőnek, azon­ban a megváltozott jogszabályi rendelkezések értel­mében – függetlenül az automata által kezelt tevékenység jellegétől – már valamennyi automataberendezést be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóság felé, ami megfelel a jogszabály szerinti fogalomnak. Ilyen au­to­mataberendezések lehetnek például a parkolóautomaták, az önkiszolgáló autómosó berendezések, a könyvárusító auto­maták, fényképkészítő auto­maták stb. 

2. Bejelentendő események

Az automataberendezést üzemeltető adózó a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automata­beren­de­zé­­senként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton köteles bejelenteni:   
a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üze­mel­tetés megkezdését megelőző napon,   
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján,   
c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,   
d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,   
e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.2
Azokat az automataberendezéseket, amelyek már jelenleg is használatban vannak, az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz.3 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye értelmében leg­később 2019. július 31-ig szankciómentesen teljesíthető a bejelentési kötelezettség.4 A korábban már bejelentett – élel­miszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző – automataberendezések üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni.

3. Bejelentendő adatok

A bejelentés során meg kell adni az üzemeltető azonosító adatait, az automataberendezés üzemeltetési helyének címét, az automataberendezés legfontosabb azonosító adatait és működési jellemzőit, valamint az automataberen­de­zés egyes műszaki jellemzőit, amelyek a következőek:   
1. az automataberendezés üzemeltetőjének     
a) neve vagy megnevezése,     
b) adószáma,     
c) lakóhelye, székhelye vagy címe,   
2. az automataberendezés üzemeltetési helyének címe az üzemeltetési helyének pontos, – a konkrét elhelyezés be­azonosítására alkalmas – teljes részletességű megje­lölésére is kiterjedően,   
3. az automataberendezés azonosító adatai, jellemzői vo­natkozásában     
a) az automataberendezés által kezelt tevékenység jellege (termékértékesítés vagy szolgáltatás­nyújtás),      
b) az automataberendezés által kezelt termék­ér­té­kesítés vagy szolgáltatásnyújtás TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ szerinti kategóriája,     
c) az automataberendezés gyártási száma, ennek hiányában más egyedi azonosító száma,     
d) az automataberendezés típusa,     
e) az automataberendezés gyártója,     
f) az automataberendezés gyártásának éve;   
4. az automataberendezés     
a) vezérlő egységének az adatai,     
b) vezérlő egységének a szoftver (firmware) verziója,     
c) vezérlő egységének a jelenleg használt fizetési pro­tokollja,     
d) érmevizsgálójának a gyártója és típusa,     
e) bankjegyvizsgálójának a gyártója és típusa,     
f) bankkártya termináljának a gyártója és típusa,     
g) zárt fizetési eszköz termináljának a gyártója és tí­pusa,     
h) egyéb cashless eszközének a gyártója és típusa,     
i) audit kiolvasási lehetősége,     
j) meglévő telemetria rendszerének adatai,      
k) aktív vagy üzemen kívüli állapota, és     
l) a működési jellemzőkre vonatkozó adatok.5

A bejelentés során meg kell jelölni – TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerint – azt a tevékenységet, aminek végzéséhez az automataberendezés használata kapcsolódik, illetve azt a terméket vagy szol­gáltatást, amit az automataberendezés értékesít vagy nyújt. Az üzemeltető döntése, hogy melyik osztályo­zási rendszer szerinti kódot használja, de azok közül legalább egyet meg kell jelölni az automata kate­gó­riába sorolása érdekében.
Fontos! Az új fogalomnak megfelelő – nem élel­mi­szer-értékesítést végző – automataberen­dezések ese­tében jelenleg kizárólag bejelentési kötele­zett­ség áll fenn, azokat nem kell Au­tomata Felügyeleti Egy­séggel felszerelni és nem kell az értékesítési adatokról online adatszolgáltatást teljesíteni. Az adópolitikáért felelős miniszter a felügyeleti egységgel történő felszerelés és az állami adó- és vámhatósági felügyelet kezdetének időpontját rendeletben állapítja meg6, amire csak az élel­miszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző auto­mata­berendezések esetén került sor, így jelenleg csak ezeket kell felügyeleti egységgel ellátni.7

4. Bejelentés teljesítésének módja

Az automataberendezések üzemeltetésének bejelentésére az állami adó- és vámhatóság az AVTOMATA megnevezésű adatlapot rendszeresítette, amely ki­zárólag elektronikus úton nyújtható be. Az AVTOMATA adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő prog­ra­mok → Nyomtatványkitöltő programok → Egy­szerű keresés/Összetett keresés). Az adatlap kitöltési útmutatója tartalmazza azokat a leggyakoribb TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ kód szerinti kate­gó­riákat és magyarázatukat, amelyekhez kapcsolódóan az automataberendezés üzemelte­tése történhet.Az AVTOMATA adatlapon a főlap mellett egyetlen – AVTOMATA-REGVALT megnevezésű – lap kitöltésével be­je­lent­hetőek a hivatkozott események és adatok.  

5. Regisztrációs szám

Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltető bejelentés alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot állapít meg, amit elektronikus úton megküld az üzemeltető részére. Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az automataberendezésen jól láthatóan feltüntetni.8 Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támo­gatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi a bejelentett automataberendezések regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét.9

1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § 7a. pont
2) Art. 107. § (1) bekezdés
3) Art. 274/C. §
4) Közlemény a kezelőszemélyzet nélkül is működni képes automataberendezések bejelentéséről (NAV honlap, 2019.06.28.)
5) Az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló 8/2019. (VI.27.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. §
6) Art. 107. § (2)-(3) bekezdés, Art. 269. § (7) bekezdés
7) Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 72. § (1) bekezdés
8) PM rendelet 2. §
9) Art. 266. § h) pont

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.