mobile-app

Innovatív adóhivatal: mobilapplikáció készül az Online Számlázó programhoz

Az online számlaadat-szolgáltatás 2018. július 1-jei be­vezetésével egy, a magyar gazdaság (különös te­kin­tettel a kkv szektor) szereplőinek körére még kevéssé jellemző és ritkán alkalmazott digitalizációs folyamat indult el. Az adatszolgáltatásra biztosított elektronikus felület létrehozása ezzel egyidejűleg a NAV digitális modernizációjának egyik fontos lépése, mely meg­alapozta a következő évek egymásra épülő fejlesztéseit is az adóhatóság berkein belül. Az adatszolgáltatási kötelezettség a NAV nem titkolt szándéka szerint elősegíti a nyomdai úton előállított nyomtat­vány használatával kibocsátott (ún. kézi) számlázást alkalmazó vállalkozások áttérését a számlázási funkcióval rendelkező programok használatára, hiszen egy megfelelően működő számlázó program használatával a számlaadat-szolgáltatás – ellentétben a kézi szám­la kibocsátással – az adóalanyoknak plusz adminisztrációs terhet a számla kiállítását követően nem jelent. A NAV az adatszolgáltatás 2018-as bevezetése óta – alternatívát kínálva a számlázó szoftver vásár­lás­ra, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté­sé­nek megkönnyítése érdekében – ingyenesen használható számlázó programot (Online Számlázó prog­ram) biztosít a felhasználók részére, mely az online számlaadat-szolgáltatást automatikusan teljesíti. Az Online Számlázó program az adatszolgáltatásra léte­sített Online Számla rendszerbe történő regisztrációt követően, a rendszerből közvetlenül, külön telepítés nélkül érhető el.
Az Online Számlázó program 2018. júliusi meg­jelenése óta a fejlesztések eredményeként több olyan funkcióval bővült, melyek túlmutatnak a program használatával történő, áfatörvénynek megfelelő szám­la kiállításán és a jogszabályban előírt online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítésén. Ilyen például a partner- és terméklista rögzíthe­tő­sé­ge, sablonok illetve félbehagyott piszkozatok menté­sének lehetősége, számlakibocsátói oldalon az elektronikus számlák automatikus megőrzése és archiválása a megőrzési kötelezettség időtartama alatt, igény sze­rint a kiállított számlák adatainak excel fájlba exportálása, vagy a díjbekérő kiállítási lehetőség. Ezek kényelmi funkciókként lettek beépítve, a fejlesztések célja a NAV által üze­meltetett számlázó program használatának egyszerűbbé, praktikusabbá tétele, felhasználói élményének javítása.
A legújabb és talán a legjelentősebb Online Számlázó prog­ramhoz kapcsolódó innovatív fejlesztés az iOS és And­roid mobil operációs rendszerek által egyaránt támogatott Online Számlázó mobilapplikáció, mely a felhasználók számára várhatóan 2020 május második felétől lesz elérhető – az Online Számlázó programmal megegyezően telje­sen ingyenesen. Az alkalmazás alapvetően az Online Szám­lázó program mobil változata, kiegészítve az Online Számla rendszer néhány funkciójával. Az applikáció tehát alapvetően számlázásra készült mobil alkalmazás, mely funkcionalitásában szinte teljes egészében lefedi az Online Szám­lázó program webes felületen használható és elérhető funkcióit. Kivételt képez ez alól a díjbekérő kiállításának és pár kényelmi funkció (sablon, piszkozat) használatának le­hetősége, melyekre jelenleg az Online Számlázó program webes felületén van lehetőség. Elérhetőek lesznek azonban a mobilapplikáción keresztül is az Online Számla rend­szer bizonyos funkciói, mint például a kimenő és bejövő számlák lekérdezhetősége, a NAV-hoz beküldött adat­szolgáltatások állapotának ellenőrizhetősége, illetve megtekinthetőek a használati statisztikák.
A mobilapplikáción keresztül tehát a felhasználónak le­he­tősége van számla, előlegszámla kiállítása mellett már kiál­lított számla módosítására, érvénytelenítésére is – olyan, ún. „rendszeren kívüli” számlához kapcsolódóan is, melyet nem az Online Számlázó programból állítottak ki. Az applikáció a számlázó programmal egyezően automatikusan teljesíti a számlaadat-szolgáltatást, alkalmas forinttól eltérő pénznemben rögzített ellenérték számlázására, to­vábbá partner- illetve terméklista rögzítésére is.
A mobil alkalmazással olyan számla is kiállítható, amiről nem kell adatszolgáltatást teljesíteni (pl. kiállítható az applikációval Közösségen belüli adómentes termékértékesí­tés­ről, termékexportról, vagy nem adóalany részére címzett számla is). A mobilalkalmazást adófizetésre főszabály szerint nem kötelezett, például alanyi adómentes adóalany, vagy kizárólag tevékenysége közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes ügyletet teljesítő adóalany is használni tudja teljesített ügyletei bizonylatolására. Az applikáció alkalmas továbbá az áfatörvény területi hatályán kívül eső ügyletek (pl. harmadik országban telje­sített szolgáltatás), fordított adózás alá eső ügyletek, vala­mint a felhasználó igénye szerint az áfatörvény tárgyi hatályán kívül eső (pl. közhatalmi tevékenységnek minősülő) ügyletek bizonylatolására, és amennyiben az szükséges, a különös szabályok alá eső mezőgazdasági tevékenységről való számlakiállításra is. Az applikációval – a webes felület működésével azonosan – jelenleg még nem lehet használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régi­ségekre, továbbá utazásszervezési szolgáltatásokra vonat­ko­zó különös szabályok szerint adózó ügyletekről számlát kiállítani.
A számlázó programban rögzített számlaadatok nem az alkalmazáshoz használt számítástechnikai eszközön (vagy­is nem a felhasználó okostelefonján), hanem felhőben (szer­veren) kerülnek tárolásra, így a mobilapplikáció off­line módban, internet hozzáférés nélkül nem használható.
A mobilalkalmazás tehát a webes program mobil kli­ense, aminek használatát szükségképpen meg kell, hogy előz­ze egy webes felületen történő regisztráció az Online Számla rendszerbe, majd ezt követően a webes felületen az Online Számlázó program használatba vétele. Vagyis az app használatát megelőzően a webes felületen el kell fo­gadni a számlázó program általános szerződési feltételeit, el kell végezni az alapvető beállításokat (mint például a technikai felhasználó létrehozása, legalább egy nyitott ál­lapotú számlatömb létrehozása, stb.). Ezután lesz lehetőség a mobilalkalmazás és az Online Számlázó program webes felületének összekapcsolására, melyet minden esetben a webes felületről kell majd kezdeni. A mobilalkalmazás hasz­nálatának megkezdéséhez a felhasználónak egyrészt le kell töltenie okostelefonjára a megfelelő áruházból az On­line Számlázó mobilapplikációt, másrészt be kell lépnie az Online Számlázó programba a webes felületen, ahol a főmenü „Beállítások” menüpontjának „Mobil alkalmazás pá­rosítása” sorára kattintva nyílik lehetősége egy QR kód generálására. Ezt a QR kódot kell azzal az okostelefonnal beolvastatni, melyre az appot a felhasználó előzetesen letöltötte, majd meg kell adnia az Online Számla rendszer­hez használt jelszavát, mellyel véglegesíthető a mobil ké­szülék adott adózói regisztráció/felhasználó kombiná­ció­já­nak webes felületéhez történő párosítása. A generált QR kód 30 percig érvényes.
Egy okostelefonon az applikáció piacra kerülésekor egy konkrét felhasználó egy konkrét cég számlázó program­já­hoz tud egyidejűleg kapcsolódni. A mobilalkalmazás ter­mé­szetesen lehetőséget biztosít a több céghez érvényes jo­gosultsággal rendelkező felhasználó számára minden céggel való összekapcsolásra is, azonban ilyen esetben mindig új (web-app) párosítást kell indítania a felhasználónak. Ez az app indulásakor a webes felületen egyszerűen, minden céghez történő kapcsolódáskor egy-egy QR kód igényléssel elvégezhető, a művelet pár másodpercig tart. Az applikáció megjelenését követően, a korai frissítésekkel pedig hamarosan elérhetővé válik majd a cégválasztó funkció, mellyel a cégek közötti váltások végrehajtásához a manu­ális párosítások elvégzésére már nem lesz szükség.
A mobilalkalmazás jogosultságokat tekintve is megegye­zik az Online Számlázó program webes felületén már rög­zített beállításokkal, vagyis egy, a webes felületen bizonyos jogosultságokkal már rendelkező felhasználó (legyen akár elsődleges akár másodlagos felhasználó) azokat a művele­teket tudja elvégezni az appban is, amelyekre a webes felületen is jogosult. Külön említést érdemel az elsődleges felhasználó technikai érvénytelenítés jóváhagyására vonatko­zó lehetősége, melyet az appon keresztül is abszolválni tud.
Az alkalmazás praktikus elemeként lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy felhasználói profilján saját szám­lázási adatairól (az adóalany neve, székhelye, magyar adószáma, más tagállami adószáma, vevői típusa, bankszámlaszáma, stb.) úgynevezett e-névjegyet generáljon. Az app en­nek eredményeként a saját számlázási adatokat összeg­zetten tartalmazó QR kódot hoz létre, amit elegendő egy fénykép formájában tárolni a saját mobiltelefonon. Ezt követően, a felhasználó részére történő minden jövőbeni mobilappos számlakiállítás során elegendő lesz az eladó partner részére ezt a fénykép formátumban lementett QR kódot bemutatni, és az eladó készüléke a kód alapján azonnal betölti a felhasználó rögzített számlázási adatait.
A mobilapplikációval kiállított számla az appon és a we­bes felületen is bármikor visszakereshető és pdf formátumban megnyitható, de a számlakibocsátó készülé­ke által ismert és támogatott csatornákon keresztül akár haladéktalanul, helyben is továbbítható a vevő partner részére. Vagyis az appot használó számla­kibo­csátó a számla kiállítását követően azonnal elküldheti kiállított számláját például Airdropon keresztül, MMS üzenetben, e-mailben, Viber üzenetben, Face­book messengeren keresztül, vagy bármely, a mobil készüléke által ismert és támogatott platformon. Ha az adóalany így továbbítja a számlát, akkor annak az applikációval történő létrehozása során a számla megjelenési formájaként az elektronikus számlát kell kiválasztania. A program az ilyen számlát fokozott biz­tonságú aláírással látja el, és a számlakiállító részére biztosított a bizonylat archiválása is. A számla megjelenési formáját tekintve az applikáció alkalmazásával papír alapú számla is kiállítható, melynek feltétele, hogy az appot használó mobilkészülék össze legyen kapcsolva egy nyomtatóval.
A mobilalkalmazás használatba vételének infra­struk­turális minimum követelménye egy iOS 11-es vagy Android 7.0-ás okostelefon. Az applikáció a két operációs rendszer saját alkalmazás boltjaiból tölthető le – iOS esetén az Apple App Store áruház­ból, míg androidos készülékek esetében a Google Play áruházból. Az applikáció táblagépeket egyelőre nem támogat, azonban okostelefon képernyőképpel táblagépeken is fut.
A kiállított számlákról kötelezően küldendő szám­la­adat-szolgáltatás szabályai a jelenleg ismert tör­vé­nyi előírás szerint 2020. július 1-jével módo­sul­nak. Az áthárított általános forgalmi adóra vonat­ko­zó 100 ezer forintos értékhatár megszűnésével az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlák és ebből követ­kezően az adatot szolgáltató áfaalanyok köre is kibő­vül. Ez azt jelenti, hogy ezt követően olyan adóalanyok is kül­de­nek majd be számlaadatokat a NAV-hoz, akik ezt korábban még nem tették. Az Online Szám­lázó programhoz tartozó mobil al­kalmazás fejlesztésével a NAV – többek között – segítséget kíván nyúj­ta­ni ezen változásoknak való megfelelés gördülékenyebbé, egyszerűbbé tételében azoknak az adóalanyoknak is, akik ez idáig még nem küldtek be szám­laa­datokat, és/vagy nem használtak számlázó progra­mot. Az applikációból történő mobil számlakiállítással meg­való­suló korszerűsítés megkönnyíti és egyszerűsíti a helyhez kötött szolgáltatást több helyszínen nyújtó vállal­ko­zók, a nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan folyamatosan úton/mozgásban lévő vállalkozók, a diverzifikált ügy­félkörrel rendelkező ügynöki szolgáltatást végző vál­lal­kozók és természetesen célzottan minden fiatal vállal­kozó számlázási, számlakiállítási (és számlakibocsátási) te­vé­keny­ségét. Az adóhivatal várakozásai szerint az új plat­form megjelenésének további pozitív hatása, hogy a szám­lá­zás­sal és online adatszolgáltatással kapcsolatban napra­kész in­formációkra igényt tartó cégvezető az online szám­laadat-szolgáltatások állapotát, valamint a kimenő/bejövő szám­lák lekérdezését bármikor, a mobiltelefonján pár gomb­nyo­mással megtekintheti. Mindezeken felül a NAV a moder­nizáció és a környezettudatosság megkérdőjelezhe­tetlen fontosságát is szem előtt tartva a mobilapplikáció fejlesztésével és a felhasználók részére történő ingyenes rendel­ke­zésre bocsátásával az elektronikus számlázás el­ter­jedé­sének elősegítését is célul tűzte ki.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.