elektr-02

Az elektronikus foglalkoztatotti bejelentések korszerűsítése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) webes felületen mű­ködő Online Nyomtatványkitöltő Alkalma­zá­sa (ONYA) az önkiszolgáló lehetőségek növelését hivatott szolgálni, nem igényli az adózó jelentős köz­rehatását, esetleges felhasználói szintnél nagyobb informatikai hozzáértését. Emellett meg­ad minden szakmai információt, mely az adókötelezettség telje­sítéséhez szükséges.

Használata során az adózónak nem kell különböző ke­retprogramokat és sablonokat telepítenie, azok ver­zióit fris­sítenie, ahhoz

 • egy okoseszközre (pl.: okostelefonra),
 • egy, az eszközön telepített internetesbön­gé­szőre,
 • érvényes KAÜ regisztrációra és azonosítási módra és
 • internetkapcsolatra

van szükség.
Az ONYA webes felületén keresztül beküldött nyi­latko­zatok, adat- és változásbejelentések, valamint be­vallások joghatásukat tekintve teljes egészében meg­egyeznek a NAV által rendszeresített adatlapokon, bevallásokon, nyi­lat­kozatokon keresztül tett bejelentések joghatásaival.
Az ONYA egy olyan elektronikusan elérhető alkalmazás, melynek használatakor az adózónak azonosítani kell magát, méghozzá hiteles elektronikus mó­don. A közigazgatási szer­vek előtt elektronikusan indítandó, indítható ügyeink intézése során 2018-tól a KAÜ (központi azonosítási ügynök) azonosítási szol­gáltatás segítségével tudjuk azonosítani szemé­lyünket.

Az azonosítási módok köre folyamatosan bővül, az elektronikus felületet használók körében továbbra is a leg­nép­szerűbb, legismertebb az Ügyfélkapus azonosítás.
A hiteles elektronikus azonosítás teszi lehetővé azt, hogy a NAV úgy mutathatja meg a nyilvántartásában tárolt, tudo­mására jutott adatokat, és úgy végezhet a bejelentéssel kap­csolatban azonnali hibavizsgálatokat a hatósági nyilván­tartással összevetve, hogy közben biztosítja az adatvédelmi és az adótitok védelmére vonatkozó szigorú előírások be­tar­tását is. Ebből, és a bejelentés adatainak a nyilván­tar­tás­ban tárolt adatokkal való összevetéséből származó előnyöket (pl. gyorsabb ügyintézés az azonnali javítás okán), va­lamennyi ONYA-n elérhető bejelentés megtétele során él­ve­zik az adózók.
Számos digitális ügyintézési lehetőség közül a NAV által biztosított elektronikus szolgáltatások kiemelkednek ate­kin­tetben is, hogy azok mindegyikében lehetőség van arra, hogy a magát azonosító természetes személy ne csupán a saját ügyeiben járjon el, hanem olyan magán­sze­mélyek és gazdálkodók nevében is intézkedhessen, akik arra őt felhatalmazták. Ennek a „felhatalmazásnak” a módja a meg­határozott személyi kör részére adható állandó meg­ha­talmazás léte és annak előzetes bejelentése a NAV felé.
A sikeres azonosítást követően, ha a felhasználó az adózó más adózók ügyében is eljárhat képviselőként, akkor az egyes szolgáltatások használatát megelőzően azt az adózót (bejelentőt) is szükséges kiválasztania, akinek a nevében a bejelentést be kívánja nyújtani. Az alkalmazás használata során azok közül az adózók (bejelentők) közül lehet vá­lasztani, akik állandó meghatalmazást adtak a felhasználónak és ezt korábban bejelentették a NAV-hoz.

A kifizető/munkáltató által teljesítendő biztosítotti jogviszonyok adataival kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítése

Az új szolgáltatás bemutatását megelőzően szükséges meg­ismernünk a ’T1041 jelű adatlap célját, működését, melyen keresztül megérthetjük a „Biztosítotti bejelentés” szol­gál­tatás bevezetésének kiemelt fontosságát.
2007 óta a kifizetőknek és a munkáltatóknak a biz­to­sí­totti jogviszonyt eredményező foglalkoztatással kap­cso­la­tos jogviszony adatokról1 az egészségbiztosítási szerv he­lyett az állami adó- és vámhatósághoz kell a ’T1041 jelű adat­lapon keresztül bejelentést tel­jesíteni­ük.
Az adatlapok adatait a NAV megküldi az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartásának [melyet jelenleg a Nem­zeti Egységbiztosítási Alap Kezelője (NEAK) felügyel és vezet], a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak, valamint az állami foglalkoztatási szervnek, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. mel­lék­let 6-8. pontjaira.
Fontos kiemelni, hogy a NAV értesül a bejelentések adatairól, és azt továbbítja is a biztosítotti nyil­ván­tartás részére, de a közhiteles biztosítotti nyil­vántartást nem a NAV, ha­nem a NEAK vezeti. Az ún. biztosítotti nyil­ván­tartás a NEAK saját besorolása szerint tartalmazza a foglalkoztatásra irányuló, ún. biztosítotti jogviszonyokat [a társada­lom­biztosítás ellátásaira jogosultakról, vala­mint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. tör­vény (a to­váb­bi­akban: Tbj.) 6. §] és ezen nyilvántartásba történő bejelentés eredményez a bejelentés napjától kezd­ve egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultságot.
A ’T1041 jelű adatlapon az adózóknak adókötele­zett­ségük teljesítéséhez be kell jelenteniük az Art.
1. mel­léklet 3. pontja alapján:

 • a munkáltató/kifizető nevét és adószámát, vala­mint a foglalkoztató székhelyét, vagy telephelyét, valamint adott esetben lakóhelyét;
 • ad hoc jelleggel, jogutódlás esetén:
  • a jogelőd nevét, adószámát;
  • a jogutódlás okát (társasági jogutódlás, mun­kajogi ér­telemben vett jogutódlás, intézményi fenn­tartóváltás miatt bekövetkezett jogutódlás);
  • a jogutód megalakulásának napját;
  • a jogutódlás napját

többes foglalkoztatás esetén ennek tényét és azt, hogy a foglalkoztatottal vagy a munkáltatókkal kap­csolatos bejelentést és változás-bejelentést tel­jesítenek;

 • a biztosítotti jogviszonnyal érintett foglalkoztatott azonosító adatait (viselt nevét, adóazonosító jelét, tajszá­mát és születési idejét);
 • a bejelentés jellegét, ami lehet új biztosítotti jogviszony bejelentése (U), korábban hibásan bejelentett jogviszony adat helyesbítése (H), a korábban bejelentett jogvi­szony módosítása (M), vagy zárása, másnéven törlése (T);
 • a jogviszony konkrét adatait, melyhez minden esetben be kell jelenteni:
  • a jogviszony kezdő dátumát,
  • határozott idejű foglalkoztatás esetén, ha ismert a jogviszony végdátuma, akkor a jogviszony záródá­tumát,
  • a jogviszony kódját (az egyes jogviszonyokhoz kap­csolódó listát az egészségbiztosítási szerv iránymutatása alapján készít el a NAV);
  • egyes jogviszonyok esetében a Foglalkozások Egy­sé­ges Osztályozási Rendszerének kódját (ismertebb nevén a FEOR kódot);
  • a heti munkaidőt, amely általános esetben nem ha­ladhatja meg a 72 órát.
 • a jogviszony szünetelésének kezdő és záródátumát, valamint bizonyos esetekben a változás bekövetke­zésének dátumát.

A munkáltatók/kifizetők kizárólag elektronikusan, hivatalos elektronikus elérhetőségük útján (ügyfélkapun, cégkapun, vagy hivatali tárhelyen keresztül) tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek.
Amellett, hogy a bejelentés az Általános Nyomtatvány­ki­töltő (ÁNYK) segítségével kitöltött nyomtatvány elektronikus beküldésével megtehető, a bejelentési kötele­zett­ség 2021. szep­tember 1-jétől az ONYA útján is teljesít­hető.

A „Biztosítotti bejelentés” szolgáltatás használata az ONYA-n keresztül

A foglalkoztatással kapcsolatos adatbejelentést könnyíti meg a „Biztosítotti bejelentés” szolgáltatás.
A korábban részletezett bejelentkezést és annak a kifi­zetőnek/munkáltatónak a kiválasztását követően, akinek a ne­vében az ONYA felületre belépő felhasználó eljár, a be­lé­pőnek az „Új nyomtatvány/bejelentés” és „Doku­men­tumok” megnevezésű menüpontok közti választó oldalon az előbbi opcióra szükséges kattintania a to­vábblépéshez.
Ha a bejelentkező természetes személy kizárólag saját maga adóügyeiben járhat el, másokéban nem, akkor köz­vet­lenül erre a választó oldalra jut.

A megjelenő menüsorból a legfelsőt, azaz az „Adat- és változásbejelentés” menüpontot, majd a „Biztosítotti bejelentés” szolgáltatást szükséges kiválasztani.

Az új szolgáltatás felépítése követi a ’T1041 bejelentés struktúráját.

A bejelentő adózó nevét/megnevezését, adószámát, címadatait a szolgáltatás a nyilvántartásból azonosító adatként átemeli, úgymond „előtölti”, ezek rögzítésére nincs szükség.
foglalkoztatót azonosító adatok a „Foglal­koz­ta­tó adatai”, míg a kifizető/munkáltató által tett nyi­lat­ko­zatok (pl. a jogutódlással összefüggő; több mun­kál­ta­tó által létesített jogviszony (változás-)bejelentésével kap­csolatos vagy javítást érintő nyilatko­za­tok) a „Fog­lal­koztató nyilatkozatai” csempére kat­tintást kö­ve­tően, a kiválasztott menüpont alatt válnak elérhetővé.

foglalkoztatott azonosító és jogviszonyával kap­cso­latos adatokat – a T1041 jelű nyomtatvány 13. pótlapjáról ismert adattartalom szerint – a „Biztosítottak jogviszony adatai”, míg többes foglalkoztatás esetén a további munkáltatók adatait a „Több munkáltató által létesített munkaviszony foglalkoztatói” csempe alatt érheti el a felhasználó.

A szolgáltatás során a NAV az azonosító adatokat a foglalkoztatottak tekintetében is automatikusan betölti, meg­je­leníti az adatvédelmi előírások által szabott keretben, ezzel is támogatva a kitöltést és csökkentve a hibák miatti hiánypótlási eljárások számát.
A foglalkoztatott bejelentése a „Biztosítottak jogviszony adatai” menüpontból indítható el. Ha az adózó új biz­to­sítotti jogviszonyt kíván bejelenteni, akkor azt a „Biz­to­sított adatai” mezőcsoporton2 belül az „Új biztosítási jogviszony” funkciógombra kattintást követően teheti meg.

Ha a változás, amit be kell jelenteni olyan jogviszony tekintetében merül fel, melyet a foglalkoztató a ’T1041 jelű adatlapon, vagy az új szolgáltatás elindulását kö­vetően ONYA-n korábban bejelentett (újként jelezte vagy lezárta azt), az is egyszerűen, könnyen, a nyil­ván­tartásban sze­rep­lő adatok összevetése és az azonnali hibajelzés miatt hibátlanul megtehető.
Ha tehát a bejelentő korábban nyitott, vagy lezárt jogviszonyok adatait kívánja bejelentésében módo­sí­tani, akkor ezt a „Bejelentett adatok lekérdezése” funkciógomb meg­nyomásával teheti meg.
A funkciógomb megnyomását követően egy külön lekér­dező panel nyílik meg, amelyben az adózó a ke­re­sett jogviszony vonatkozásában további szűrési fel­tételeket tud megadni. A szűrési feltételek kitöltése nem kötelező, elsősorban azon foglalkoztatók szá­má­ra jelentős segítség a lehetőség megteremtése, akik/amelyek sok foglalkoztatottal rendelkeznek. Ha az adózó nem emlékszik pontosan a konkrét foglalkoztatott azonosító (adóazonosító jel), vagy a konk­rét jogviszony adataira (jogviszony kód, biztosítási jogviszony kezdet, biztosítási jogviszony vége), ak­kor a „Le­kérdezés indítása” gomb megnyomását kö­vetően le­hetőség van valamennyi NAV által feldolgozott, korábban a foglalkoztató által bejelentett jogviszony adatainak meg­tekintésére.

Ha a szűrési paramétereknek megfelelő NAV nyil­ván­tar­tásában szereplő, a foglalkoztató által bejelentett bizto­sí­tot­ti jogviszony adatai léteznek, akkor azt „Sikeres le­kér­de­zés” üzenettel és az esetlegesen meg­adott lekérdezési pa­ra­métereknek megfelelő, meg­je­lenített jogviszonyok számá­nak visszajelzésével jelzi vissza az alkalmazás a felhasználó részére. Szűrési paraméter nél­kül a NAV valamennyi, a fog­lalkoztató által bejelentett, a NAV nyilvántartásában tá­rolt jogviszonyt megjeleníti.

A biztosítotti bejelentéssel foglalkozók előtt nem ismeretlen, hogy ha a bejelentő a korábban bejelentett jogviszonyok/foglalkoztatottak vonatkozásában kíván bejelentést tenni, akkor azt a változás irányától függően kódokkal kell jelölnie. Erre három lehetősége van a felületen:

 • a korábban bejelentett jogviszonyának módosítá­sá­ra/zá­rására (V), helyesbítésére (H), amit az „Aktuális jog­viszony módosítása” funkciógomb megnyo­má­sát követően tehet meg,
 • az adott foglalkoztatott vonatkozásában újabb jogviszonyt jelenthet be (U), ennek során a bejelentő a ko­rábban bejelentett foglalkoztatottjának (azonosító) ada­tait is átemeltetheti a bejelentésbe az „Azonosító adatok betöltés” gomb használatával, végül
 • a foglalkoztatónak lehetősége van a korábban be­je­len­tett jogviszonyával kapcsolatos bejelen­tése vissza­vo­ná­sára (T) a „Jogviszony törlése” op­ció választásával.

A működés hasznosságát a következőkben egy új jog­vi­szony bejelentésének esetkörével vesszük végig.

A bejelentőt a program az „Új biztosítási jogviszony” kiválasztását követően átnavigálja a szolgál­ta­tás „megte­kintő/ol­vasó nézetéből” a „szerkesztő/be­je­lentő nézetébe”. Ez utóbbi nézetben tudja az eljáró személy a bejelenteni kívánt adatokat rögzíteni.
Mind az új jogviszony bejelentése, mind a koráb­ban bejelentett jogviszonyok azonosítása során ki­e­melt jelentőséggel bírnak a foglalkoztatott azonosító adatai. A bejelentőnek a foglalkoztatott adóhatósági beazonosíthatósága, valamint a NEAK nyilván­tartásba történő azonosítása érdekében meg kell adnia:

 • a foglalkoztatott családi és utónevét,
 • a foglalkoztatott adóazonosító jelét,
 • a foglalkoztatott születési dátumát, valamint
 • a foglalkoztatott tajszámát.

A NAV úgy segíti elő a bejelentés helyes kitöltését, hogy bizonyos adatmezők kitöltésekor azonnali és automatikus ellenőrzést hajt végre, így például nem valós (CDV hibás) adóazonosító jel esetén azonnal, míg nem létező, nem élő, nem összetartozó név és adóazonosító jel páros esetén az „Ellenőrzés”, vagy „Véglegesítés” gomb megnyomását kö­vetően hibaüzenetet ad vissza az adózó részére.
Ha az adózó nem biztos abban, hogy egy adott foglalkoz­tatott neve és adóazonosító jele összetartozik, vagy nem áll rendelkezésére a foglalkoztatott szüle­tési dátuma, akkor le­hetősége van ezeknek el­lenőrzésére, valamint a szü­letési dá­tum nyilván­tartás­ból tör­ténő áteme­lésére.
Erre a beje­len­tőnek úgy van lehetősége, hogy az azonosító adatok esetén az adóazonosító jel, vagy csa­ládi és utónév adatmezőkben (kitölthető részben) megjelenő kérdőjelre kattint és megadja a bejelenteni kívánt foglalkoztatott teljes nevét és adóazonosító jelét a felugró ablakban a „Lekérdezés indítása” gomb­ra kattint. Ha a név és adóazonosító jel össze­tartozik, akkor a program a bejelentett jogviszonyok előtöltéséhez hasonló üzenetben „Si­ke­res lekérdezés” üze­ne­tet jelez vissza és beemeli a nyil­ván­tartásban tárolt szü­letési dátumot.
Természetesen a szolgáltatás ebben a kérdésben is szem előtt tartja az adatvédelmi és titokvédelmi szabályokat, azaz kizárólag adóazonosító jel megadását követően nem jeleníti meg a teljes viselt nevet és születési dátumot.
Az azonosító adatok kitöltését követően a bejelentőnek be kell állítania a bejelentés jellegét, ha azt a program nem tette meg automatikusan (a példa szerinti új biztosítási jogviszony (U) esetén ez automatikus és a bejelentő által nem változtatható meg, ahogyan a jogviszony törlése (T) esetében sem), majd a jogviszony adatait szükséges meg­adnia.
Az új jogviszony létesítéséhez minden esetben szükséges – a ’T1041 jelű adatlaphoz hasonlóan:

1. a jogviszony kezdő dátumának,
2. a jogviszonykódnak,
3. meghatározott jogviszonyok esetén a FEOR kódnak,
4. a heti munkaidőnek

a bejelentése.
Ahogy korábban említettem, az új szolgáltatás kialakí­tása követi a ’T1041-es jelű adatlap 13. pótlapjának kia­lakítását, azaz az új jogviszony bejelentése során az adózónak az új jogviszony adatait a jobb oldali oszlopban szükséges megadni (13. pótlap „B” oszlop), míg a ko­ráb­ban bejelentett jogviszony adatait a NAV a bal oszlopba (13. pótlap „A” oszlop) emeli be.
A szolgáltatás lehetőséget biztosít olyan külföldi (nem magyar állampolgársággal rendelkező) foglalkoztatott adóazonosító jelének az igénylésére is, aki azzal még nem ren­delkezik.

A NAV a helyes kitöltést segíti az egyes elemekben fix szerkezetben és a betöltött adattartalomban történő keres­hetőség funkcióval, mely keresőfelület az oldal tetején a „Ke­resés a hozzáadható mezők között” elembe törté­nő begépeléssel lehetséges. Emellett az egyes elemek, adatmezők értelmezhetősége érdekében súgókat lehet elérni. A súgó kattintást követően érhető el és tüntethető el. A NAV irányító, magyarázó szövegek súgóban történő be­emelésével tájékoztatja a fontosabb szakmai szabályokról, a szolgáltatás helyes kitöltése érdekében.
Hasonlóan a többi, ONYA-n elérhető bejelentéshez, a szolgáltatás nagy előnye, hogy az „Ellenőrzés” gomb, vagy a beadás előtti „Véglegesítés” gomb megnyomását köve­tően a NAV a szükséges vizsgálatokat teljeskörűen lefut­tat­ja, azaz amellett, hogy (az ÁNYK-ban megismert módon) az adatmezők vonatkozásában logikai ellenőrzéseket hajt végre, a nyilvántartásban szereplő adatokkal va­ló össze­vetést, azaz szakmai szempontú ellenőrzést is végez már a kitöltés során. Ha a nyilvántartási adatok alapján vélel­mezhető, hogy a bejelentés hibás (mert pl. a változás olyan jogviszonyhoz kapcsolódik, mely bejelentettként nem ta­lál­ható), akkor azt azonnal jelzi a bejelentő részére.

A hibák súlyosságukat tekintve három kategóriába so­rolhatók, az ún. figyelmeztető hiba esetén a bejelentést be lehet nyújtani, azonban a normál hiba vagy sú­lyos hiba esetén a bejelentés olyan hiányosságban, hibában szenved, mely megakasztja a benyújtás fo­lyamatát.
Azt, hogy konkrétan mely foglalkoztatott, adatbejelentés vonatkozásában hibás a bejelentés, az oldal tetején megje­le­nő hibaüzenet sávban a „Javítom” gomb megnyo­má­sá­val és navigációt elősegítő nyilak segítségével lehet meg­keresni az egyes, hibás adatelemek, adatmezők között. Ha az adózó bejelentése vonatkozásában a szolgáltatás nem talált hibát, vagy csak figyelmeztető hibát talált, akkor a szolgáltatáson keresztül a bejelentés benyújtható.

Az előzőeket összegezve, az ONYA felületen meg­jelenő „Biztosítotti bejelentés” szolgáltatás újításai kö­zül a kö­vet­kezőket tartom célszerűnek kiemelni:

1. A szolgáltatás lehetőséget biztosít a kitöltést megelő­zően a NAV nyilvántartásában tárolt adatok meg­te­kin­tésére és a NAV opcióként lehető­séget biztosít ezen ada­tok bejelentésbe történő átemelésére (nyilvántar­tási adatok megtekintése és kitöltés során beemelése);
2. A bejelentő az ONYA funkciói révén kereshet mind a fix adatmezők, mind a NAV által átemelt nyilvántartási adatok között (szerkezetben és tar­talomban történő keresés lehetősége);
3. A kitöltést követően az adatmező elhagyása után – új me­zőre kattintáskor – azonnal, míg az „Ellenőrzés” gomb megnyomását követően minden esetben tájé­koz­tatást nyújt a bejelenteni kívánt adatok hibáiról;
4. A szolgáltatás az adatmezők mellett elhelyezett interaktív súgókkal nyújt iránymutatást a helyes bejelentésről;
5. A nyilvántartásban tárolt jogviszony adatok átemelé­sé­vel a 13. pótlap kialakításának megfelelően a korábbi („A” oszlopban található) adatok kitöltésével a szol­gál­tatás jelentős mértékben csökkenti a beazonosíthatatlan jog­viszony miatti hibák számát;
6. Az új jogviszony bejelentése során a NAV a foglalkoztatott azonosító adatainak meglétére és azok nyilván­tar­tásbeli egyezőségére is kiemelt figyelmet fordít, vissza­jelzést nyújt arról, hogyha a nyilvántartás alapján a foglalkoztatott neve és adóazonosító jele nem tartozik össze, míg ellenkező esetben a nyilvántar­tás­ban tárolt (bejelentéshez szükséges) további azonosító adatot emel át a bejelentésbe (születési idő).

„Biztosítotti bejelentés” szolgáltatás tehát egy olyan kezdeményezés a NAV részéről, mely segíteni és könnyíteni kíván az adózók adminisztrációs terhein. Csökkenteni kívánja a hibás bejelentések számát, valamint aktív és azonnali segítséget kíván nyújtani az adózók kitöltéssel kapcso­latos hibáinak orvoslásában.
A webes felületen való működés elsősorban a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások, valamint az egyéni vál­lal­kozók számára könnyíti meg a foglalkoztatotti bejelen­tések teljesítését, a kisebb foglalkoztatotti létszám miatt.
A szolgáltatás fejlesztése folyamatban van annak érde­kében, hogy a csoportos („tömeges”), nagyobb számú foglalkoztatottak, valamint nagyobb foglalkoztatók bejelentési lehetőségét támogathassa a NAV, többek között az előre meghatározott xml struktúra betöltésének biztosításával és a nyilvántartási adatok átemelése funkció fejlesztésével (pl.: több foglalkoztatott egyidejű kiválasztását és áteme­lését, valamint a jogviszony adatok bejelentésen belüli má­so­lását teszi majd lehetővé az adózók részére). Emel­lett az ügyfelek informatikai programjai, rendszerei és a NAV rend­szere közötti „gép-gép” kapcsolat új elektronikus csatornaként/bejelentési módként szintén felmerülhet, mellyel mellőzhetővé válna a ma­nuális (humán) köz­be­avat­kozás. A „gép-gép” kap­csolat továbbá lehetőséget biztosíthatna arra is, hogy meg­történhessen a korábban bejelentett foglalkozta­totti adatok teljes, vagy részleges előtöltése, a bejelenteni/rög­zíteni kívánt adatok formális és szak­mai (NAV nyilvántartásával összevetett) ellenőrzése.
Az említett fejlesztési lehetőségek így egy olyan szolgál­tatás képét vetítik előre, melyre az adózókat terhelő adókötelezettségek megkönnyítése szem­pont­jából érdemes várni.


1) A Tbj. 6. §-a alapján pl.: a munkaviszony biztosítotti jogviszonynak minősül.

2) Mezőcsoport: az adózó által bejelenthető adatmezők gyűjtő csoportja/összesítő kategóriája, mely külön megnevezéssel ellátható. Az ONYA hierarchikus felépítésében a 3. szinten, azaz a 1. szint „Csempék”, 2. szint „Almenük” alatt helyezkedik el.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.