(a továbbiakban: Tájékoztató)

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

logo

1.1. A KOMPKONZULT Számitástechnikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) a https://adovilag.hu/aszf/ weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak teljesítésével összefüggésben személyes adatokat kezel, így a Szolgáltató a Tájékoztatóban szereplő adatkezelések tekintetében adatkezelőnek minősül. A továbbiakban a Szolgáltatóra Adatkezelőként is hivatkozunk, így amikor jelen Tájékoztató Adatkezelőt említ, úgy azon a Szolgáltatót kell érteni.

1.2. A Tájékoztató célja, hogy az ÁSZF-ben foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülő adatkezelések szabályait rögzítse olyan módon, hogy azok megfeleljenek a hatályos adatvédelmi előírásoknak. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa végzett adatkezelés az adatkezelési folyamat teljes tartama alatt megfeleljen ezeknek a szabályoknak.

1.3. A Tájékoztató úgy került kialakításra, hogy az megfeleljen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vonatkozó iránymutatásainak, tájékoztatóinak.

1.4. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül gondoskodik a Tájékoztató felülvizsgálatáról, amennyiben az irányadó jogszabályok, iránymutatások, tájékoztatók és egyéb szabályozó iratok, valamint az ÁSZF Tájékoztatót érintő érdemi változását tapasztalja.

2. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő neve: KOMPKONZULT Számitástechnikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 1144 Budapest, Szentmihályi út 25-27. 7. em. 172. ajtó
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-063762
Adatkezelő adószáma: 10312003-2-42
Adatkezelésért felelős személy: Vajtai Zsuzsanna Ildikó
E-mail cím: adovilag@adovilag.hu

3. FOGALMAK

A Tájékoztatóban nagybetűs fogalmakat használunk, amelyek a GDPR szerint, valamint a Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltak alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

3.1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3.3. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.4. Felhasználó: az a természetes személy, aki számára a Megrendelő a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférési jogosultságot biztosítja.

3.5. Felhasználói Fiók: az adovilag.hu honlapon keresztül, a belépéshez szükséges adatok megadását követően elérhető felület, amelyben a Szolgáltatás tartalma a Felhasználó számára elérhető.

3.6. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, különösen a Felhasználó.

3.7. Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező nem természetes személy, továbbá az a gazdálkodó szervezetként eljáró természetes személy, aki a Szolgáltatást saját javára és működési körében igénybe veszi.

3.8. Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.9. Szolgáltatás: a Szolgáltató által biztosított Előfizetés és Egyedi tartalom igénylése.

3.10. Weboldal: www.adovilag.hu

4. ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő a Szolgáltatás teljesítése során bizonyos Adatkezeléseket végez annak érdekében, hogy a Szolgáltatását megfelelő minőségben és módon tudja nyújtani a Megrendelők részére. Az Adatkezelő által végzett Adatkezelés a Felhasználói Fiókkal összefüggő Adatkezelésre, a Kapcsolattartással összefüggő Adatkezelésre, valamint a Weboldal használatával összefüggő Adatkezelésre terjed ki.

4.1. Felhasználói Fiókkal összefüggő adatkezelés

A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Adatkezelőnek szüksége van Felhasználók egyes Személyes Adataira. Az Adatkezelő részére a Megrendelő adja meg az általa kijelölt Felhasználó Személyes Adatait a Felek közötti szerződéses kapcsolat létrejöttekor, vagy azt követően.

Az alábbi táblázat a kapcsolattartással összefüggő adatkezelés részleteit tartalmazza:

ÉrintettFelhasználó(k).
Kezelt adatok köreAz Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli a Felhasználókról a Felhasználói Fiókkal összefüggésben: Felhasználó neve, Felhasználó e-mail címe, Felhasználó felhasználóneve, Felhasználó jelszava.
A Felhasználók Személyes Adatait a Megrendelő adja meg az Adatkezelő részére.
Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Megrendelő részére nyújtani tudja a Szolgáltatást. A Felhasználó a Szolgáltatást a Felhasználói Fiókokon keresztül, a Felhasználó belépését követően tudja elérni. A Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása céljából kezeli a Felhasználók adatait.
Adatkezelés jogalapjaAmennyiben a Felhasználó azonos a Megrendelővel, az adatkezelés a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés teljesítéséhez és a szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Egyéb esetekben az adatkezelés a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés teljesítéséhez szükséges, amely Megrendelő és Szolgáltató jogos érdeke, és amely alapján az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az Adatkezelő a jogos érdekének alátámasztására elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely során mérlegelte az Adatkezelő jogos érdekeit, valamint az érintettek érdekeit és alapvető jogait. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapította, hogy az érintettek jogai az adatkezeléssel nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
Adatkezelés időtartamaA Szolgáltató a Felhasználó Személyes Adatait a Felek közötti szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények általános polgári jogi elévülési idejéig (alapesetben 5 év) kezeli.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekFejlesztő: Oláh István ev. 2145 Kerepes, Lázár Vilmos u. 4. ( web-coder.hu )
Üzemeltető: Flexbit Kft. 2113 Erdőkertes, Géza u. 50. A. ép. ( www.flexbit.hu )

4.2. Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Adatkezelőnek szüksége van a Megrendelő Kapcsolattartóinak egyes Személyes Adataira, hogy a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben gördülékeny legyen a Felek közötti kommunikáció. Az Adatkezelő részére a Megrendelő adja meg az általa kijelölt Kapcsolattartó Személyes Adatait a Felek közötti szerződéses kapcsolat létrejöttekor.

Az alábbi táblázat a kapcsolattartással összefüggő adatkezelés részleteit tartalmazza:

ÉrintettKapcsolattartó(k).
Kezelt adatok köreAz Adatkezelő az alábbi Személyes Adatokat kezeli a Kapcsolattartó(k)ról a Kapcsolattartással összefüggésben: Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó e-mail címe, Kapcsolattartó telefonszáma.
A Felhasználók Személyes Adatait a Megrendelő adja meg az Adatkezelő részére.
Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Megrendelővel a Kapcsolattartón keresztül közvetlenül felvehesse és tarthassa a kapcsolatot a szerződés, valamint a Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben. A Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolattartás érdekében kezeli a Kapcsolattartó adatait.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], hogy a Szolgáltatást megfelelően tudja nyújtani és ehhez szükséges mértékben a Felhasználóval kapcsolatot tudjon tartani. Az Adatkezelő a jogos érdekének alátámasztására elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely során mérlegelte az Adatkezelő jogos érdekeit, valamint az Érintettek érdekeit és alapvető jogait. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapította, hogy az Érintettek jogai az adatkezeléssel nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
Adatkezelés időtartamaA Szolgáltató a Kapcsolattartók Személyes Adatait a Felek közötti szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a szerződésből eredő igények általános polgári jogi elévülési idejéig (alapesetben 5 év) kezeli.
Adatkezelés címzettjei, szerződéses partnerekFejlesztő: Oláh István ev. 2145 Kerepes, Lázár Vilmos u. 4. ( web-coder.hu )
Üzemeltető: Flexbit Kft. 2113 Erdőkertes, Géza u. 50. A. ép. ( www.flexbit.hu )

4.3. Weboldal használatával összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal használata során bizonyos típusú adatokat gyűjt és kezel, látogatottsági adatok monitorozása (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából.

A Weboldal a fenti célok elérése érdekében úgynevezett sütiket használ.

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Érintett számítógépét, és tárolja személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy az Érintett milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. Az Adatkezelő arra használja a sütiket, hogy személyre szabja az Érintett látogatását Weboldalon (pl. elősegítse, hogy a felület a legjobb felbontású legyen, mikor az Érintett visszatér Weboldalra), elemezze a Weboldal forgalmát, és nyomon kövesse a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy az Adatkezelő fejlessze a Weboldal megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (persistent – ezek mindaddig az Érintett számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (session – amelyek csak a böngésző bezárásáig, munkamenet végéig érvényesek).

Az Adatkezelő használhat webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldal használatát, és megmutatják, hogy az Érintett mely lapokat látogatja meg Weboldalon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a Weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben az Adatkezelő HTML-képes email üzeneten keresztül lép kapcsolatba az Érintettel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetet.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a Személyes Adatait (pl. regisztráció útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célból kezeli az Adatkezelő, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése érdekében.

A Weboldal szükséges, funkcionális, statisztikai és marketing sütiket használ.

szükséges sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban, vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A szükséges sütik alkalmazása nélkül a Weboldal zökkenőmentes használata nem garantálható.

funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl.: a Weboldal magyar vagy angol változatát használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.).

statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak a Weboldal tulajdonosának arról, hogy a felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a Weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez.

marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése révén, mindezt azért, hogy a felhasználók számára releváns tartalmat mutassanak.

Cookie elnevezéseCookie típusaCookie funkciójaIdőtartam
rc::aSzükségesEz a süti az emberek és az ún. botok közötti különbségtételre szolgál (a bot egy olyan szoftver, amely automatizált feladatokat hajt végre meghatározott algoritmus szerint, interneten keresztül). A Weboldal számára ez azért fontos, mert így hiteles képet kap a Weboldal használatával kapcsolatban.Állandó (Persistent)
rc::cSzükségesEz a süti az emberek és az ún. botok közötti különbségtételre szolgál.Munkamenet végéig (Session)
_gaStatisztikaiA süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon.2 év
_gatStatisztikaiA süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon.1 nap
_gidStatisztikaiA süti minden felhasználóhoz egyedi azonosítót rendel, hogy statisztikát készítsen a felhasználó szokásairól az oldalon.1 nap

5. ÉRINTETTEK JOGAI

5.1. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy a Személyes Adatok kezelése során mindvégig megfelelően biztosítsa az Érintettek adatkezeléshez fűződő jogait. Ennek keretében az alábbi jogokat tartja szem előtt az Adatkezelő. A Személyes Adatok kezelése kapcsán felmerülő bármely Érintetti kérés esetén az Adatkezelő a kérés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 1 hónapon belül biztosítja az érintetti jog gyakorlását, vagy, ha a joggyakorlás biztosításához további információra van szüksége, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Érintettel a kérés ügyintézése céljából e-mailen vagy telefonon (lehetőség szerint ugyanazt a kommunikációs módot használva, amit az Érintett is alkalmazott).

5.1.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a.) az adatkezelés céljai;
b.) az Érintett Személyes Adatok kategóriái;
c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d.) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e.) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g.) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzájáruláson, vagy szerződésen alapuló automatizált módon megvalósuló adatkezelések esetén Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban (pl. Word, Excel) adjuk át az Ön vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Ön által kijelölt harmadik személy részére.

5.1.2. Helyesbítéshez és kiegészítéshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a helyesbítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok a valóságnak nem felelnek vagy pontatlanok. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a kiegészítését kérni, ha úgy ítéli meg, hogy azok hiányosak.

5.1.3. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést – kivéve, ha azt jogszabály másképp nem rendeli -, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a.) az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

5.1.4. Hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az Érintett erre irányuló kifejezett kérésén és hozzáárulásán alapul, az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó Személyes Adatokat haladéktalanul köteles törölni.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése a saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme miatt vagy üzletszerzési célból történik, az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon adatai kezelése ellen.

5.1.5. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatainak a törlését kezdeményezni, ha:

a.) úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok kezelése az eredeti céljából már nem szükséges;
b.) a Személyes Adatai további kezeléséhez nem járul hozzá – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul;
c.) úgy ítéli meg, hogy Személyes Adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
d.) a Személyes Adatai kezelése ellen kifejezetten tiltakozik – ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme.

5.1.6. Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, jogosult az Adatkezelőnél – a fenti elérhetőségek bármelyikén – annak megszüntetése érdekében panasszal élni. Ennek eredménytelensége esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulni.

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasz az alábbi elérhetőségeken nyújtható be: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: http://www.naih.hu);

– Bírósági jogérvényesítés esetén a per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait a jogerős ítélet közlésétől számított 3 napon belül törli.

5.1.7. Érintetti jog gyakorlása

Az Érintett az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a fent említett jogait.  A jelen pont szerinti megkereséseket az Adatkezelőnek küldheti, illetve ott teheti meg.