Milyen szavakkal adózunk német nyelvterületen?

Adójogi alapszókincs külföldi jövedelmet szerzőknek

Az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve a mun­kavállalás szabadsága, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén – min­den­ki abban az országban vállal munkát, ahol szeretne, illetve ahol megfelelő foglalkoztatót talál. Az elmúlt években egyre több magyar vállalt munkát külföldön, nagyon sokan Ausztriában vagy Német­országban. A külföldi munkavállalás szükségszerűen azzal jár, hogy nemcsak a magyar, hanem a mun­kavégzés államának adóhivatalával is kapcsolatba kerülnek a munkavállalók. Mind a magyar, mind a külföldi adóhatóságnak szükségszerűen meg kell bi­zonyosodnia arról, hogy az adózó, adóköteles sze­mély valójában melyik országban rendelkezik állan­dó lakcímmel vagy ideiglenes lakcímmel, melyik or­szágban, milyen jövedelmet szerzett, milyen juttatásban részesült, és a keresménye után hol és mennyi adót vallott be, mennyi adóelőleg vont le a mun­káltató, illetve mennyi adót fizetett már meg vagy éppen mekkora összegű adó-visszatérítésben része­sült. A legtöbb államban ezeket az információkat kü­lönböző nyomtatványok, bevallások kitöltésével igazolják a hatóságok, illetve kérelmeket, nyomtat­vá­nyokat, bevallásokat kell kitöltenie a külföldön mun­kát vállalóknak is. Az adójogi, gazdasági szaknyelvi tudással nem rendelkezőknek problémát okozhat a munkavállaláshoz, jövedelemadózáshoz kapcsolódó nyomtatványok értelmezése, kitöltése. A következők­ben ehhez kívánok segítséget nyújtani a témához kap­csolódó alapvető adójogi kifejezések ismertetésével.

A jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóz­tatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmények (Abkom­men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver­mögen, röviden: Doppelbesteuerungsabkommen – DBA) elején mindig felsorolják azokat az adókat, amelyekre az adott egyezményt alkalmazni kell. A Németországgal kötött egyezmény például az alábbi adókat említi: (személyi) jövedelemadó (Einkommensteuer), társasági adó (Kör­per­schaftsteuer), vagyonadó (Vermögensteuer), telekadó (Grundsteuer), építményadó (Gebäudesteuer), ipari adó (Gewerbesteuer). Fontos megemlíteni még az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adók (Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens), a vállal­kozások által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adók (Lohnsummensteuern), a vagyonnövekedés adója (Steuern vom Vermögenszuwachs) és az adókra kivetett pótlékok (auf Steuern erhobenen Zuschläge) kifejezé­se­ket is. Az egyezményekben és a kapcsolódó nyomtat­vá­nyokban a Vertragsstaat kifejezés a szerződő államot jelöli. Az adófizetés helyével kapcsolatban felmerült vita ren­dezésre szolgál a kölcsönös egyeztetési eljárás (Verstän­digungsverfahren).

A natürliche Person a természetes személyt, a juristische Person a jogi személyt jelöli. Bár nem közvetlenül adójogi szakkifejezés, de a munkavállaláshoz kapcsolódóan fontos ismerni az Arbeitnehmer (munkavállaló), Arbeitgeber (mun­kaadó), Arbeitsvertrag (munkaszerződés), erster Einsatztag (első munkanap), Anzahl der Arbeitstage (mun­kanapok száma), Kalenderjahr (naptári év), Arbeitslohn (munkabér), Verdienst (kereset, keresmény), Sachbezüge (természetbeni juttatások), Gratifikationen (pénzjutalmak), Tantiemen (tiszteletdíjak, jogdíjak), Ho­norar (tiszteletdíj), Prämie (jutalom), Provision (jutalék) szavakat, kifejezéseket. Az ingázókra a Pendler, Grenz­pendler kifejezéseket használják, a korlátozás nélkül jövedelemadó-fizetésre kötelezett munkavállalók fordulat német megfelelője pedig az unbeschränkt einkommen­steuerpflichtiger Arbeitnehmer.
Az adóhatóságot a Steueramt, Finanzamt, Steuer­behörde, esetenként a Finanzverwaltung szavak jelölhetik. Ha a külföldi adóhatóságra utalnak, akkor az aus­ländisch jelző – értelemszerűen ragozott alakja – kerül az előző szavak elé. A Betriebsstättenfinanzamt des Arbeit­gebers a munkáltató telephelye szerinti adóhivatalt jelöli. Találkozhatunk még a zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt kifejezéssel is, mely az utoljára illetékes belföldi adóhivatalra utal. Az adóztatást a Besteuerung szóval jelölik, ennek megfelelően a Besteuerungsland arra az országra vonatkozik, amelyik az adott jövedelmet adózás alá vonja.

A magyar adóhatóság a magánszemélyeket adóazonosító jellel, míg az egyéni vállalkozókat és társaságokat adószámmal tartja nyilván. A német nyelvű országokban nincs meg ez a magyarhoz hasonló éles terminológia elkülönülés, a Steuernummer, Steueridentifikationsnummer, steuer­liche Identifikationsnummer (rövidítve IdNr.) egyaránt jelölheti a magyar fogalmak szerinti adóazonosító jelet, illetve adószámot is. A német nyelvű adatlapoknak ezt a rovatát értelemszerűen kell kitölteni.

Az igazolások megnevezésében a Bescheinigung, Bestä­tigung szavakkal találkozhatunk, a kérelem címében pedig biztosan feltűnik az Antrag auf etwas (kérelem valami iránt) kifejezés. Ezeket az okmányokat általában több pél­dányban kell kitölteni. Ehhez kapcsolódóan a Bitte dem Finanzamt in zweifacher Ausfertigung vorlegen (Kérjük, az adóhatóság felé két példányban benyújtani!), illetve Ausfertigung für das deutsche Finanzamt (a német adóhatóság példánya) kifejezésekkel találkozhatunk. A pél­dány kifejezésére az Ausfertigung mellett az Exemplar kifejezést is használják. Az igazolás kiállítása németül az Ausstellung der Bescheinigung. Az Európai Unión belül használatos nyomtatványok címében találkozhatunk még a (Steuer)erklärung für Staatsangehörige von Mitglied­staaten der Europäischen Union kifejezéssel, amely az Európai Unió állampolgárainak (adó)bevallását jelöli; az Einkommensteuererklärung a személyi jövedelemadó bevallást jelöli. Az adóbevallásokra általában az Erklärung szót használják, de ez a szó más szövegkörnyezetben nyi­latkozatot is jelenthet. A formanyomtatványra használják még a Vordruck megjelölést is. A nyomtatványok mellék­letére az Anhang mellett a Beiblatt szót is használják. A Veranlagungsjahr az adóévet jelöli, míg hasonlóképpen a Veranlagunszeitraum az adókivetés időszakára vonat­kozik. A Steuerabzug vom Arbeitslohn fordulat a munka­bérből történő adólevonást jelöli.

A bevallásokon, nyomtatványokon először általában a személyes adatokat kell megadni. Ezeknél az alábbiakra kell figyelni: az adózó, adófizetésre kötelezett személy meg­jelölésére a steuerpflichtige Person (rövidítve stpfl. Person), Steuerzahler, Abgabepflichtige kifejezésekkel talál­kozhatunk leggyakrabban. Természetes személyek esetében gyakori, hogy az adózóknak nemcsak önma­gukról, hanem a házastársról, gyerekekről is nyilatkozni kell. Az Ehegatten jelöli a házastársakat, a férjet az Ehe­mann, a feleséget az Ehefrau, a gyerek(ek)et a Kind(er), a gyerekek számát a Zahl der Kinder jelöli. A személyes adatokat a persönliche Angaben, Angaben zur Person, Personalien elnevezésű rovatban kell megadni. A Name elsősorban a teljes névre utal, de ha a Vorname (utónév) kifejezéssel együtt szerepel, akkor a Name a vezetéknévre (Familienname, Nachname) utal, a Geburtsname a szü­letési nevet jelöli. Fontos a Staatsangehörigkeit (állam­pol­gárság) rovat helyes kitöltése. A magyar állampolgároknak ide az ungarisch kifejezést kell beírni. A családi állapot megjelölésére általában a verheiratet (házas), verwitwet (özvegy), geschieden (elvált) vagy a dauernd getrennt lebend (tartósan különélő), alleinstehend (egyedülálló) fogalmak közül lehet választani. Egyes nyomtatványokon a családi állapotot jelölő szó után a seit dem kifejezés is szerepel, ilyenkor a rovatba azt az időpontot kell beírni, amióta az adott családi állapot fennáll.

A címre (Adresse, Anschrift, Wohnanschrift), lakóhelyre (Wohnort, Wohnsitz, Wohnstätte) vonatkozó rovatoknál a település megnevezését vagy a Stadt vagy a Wohnort kife­jezéssel kérik. A Hauptwohnsitz az elsődleges lakóhelyet, állandó lakóhelyet jelöli; sok esetben önmagában a Wohnsitz jelenti az állandó lakhelyet, a gewöhnlicher Aufenthalt pedig az ideiglenesen bejelentett tartózkodási helyet. A genaue Angabe der Adresse elnevezésű vagy kezdetű rovatba mindig a teljes címet kell beírni. Az állandó lakóhelyre a Németországgal kötött kettős adózást elkerülő egyezmény a ständiger Wohnstätte kifejezést használja. Fontos még megemlíteni magánszemélyek esetén a létérdek központja (Mittelpunkt der Lebensinteressen), vállalkozások vonatkozásában pedig a telephely (Betriebs­stätte), a tényleges üzletvezetés helye (Ort der tatsächlicher Geschäftsleitung vagy egyszerűen Ort der Leitung), fióktelep (Zweigniederlassung), iroda (Geschäft­stelle), gyártelep (Fabrikationsstätte) és műhely (Wer­kstätte) kifejezéseket is. Európai uniós kon­textusban különösen oda kell figyelni, hogy mikor kérik az állandó bejelentett lakcímet és mikor a letelepedés helye szerinti lakcímet, illetve a levelezési címet. Az Ansässigkeitsstaat kifejezés az EU/EGT igazoláson például a lakóhely szerinti országra utal. Meg kell jegyezni azonban, hogy az Ansässigkeit az illetőséget jelöli. A lakóhely igazolására az Ansässig­keitsbestätigung (illetőségigazolás) elnevezésű nyom­tatványok szolgálnak. A genaue Angaben der Adresse, an der die/der Abgabepflichtige steuerlich ansässig ist kifejezés az adózó adójogi illetőség szerinti pontos lakcímére utal.
A nyomtatványok legtöbbjét aláírással kell ellátni. Az Unterschrift szó jelöli az aláírást, a Dienststempel des Finanzamtes, illetve a Dienstsiegel pedig az adóhivatal hivatalos pecsétjét.

Ha az egyik kitöltendő sorban visszautalnak egy másikra, akkor a Zeile (rovat) szót használják, és a sorszámot a szó mögé teszik. Az oszlopot a Spalte szóval jelölik. Több oldalas nyomtatványok esetében találkozhatunk az umseitig angegeben fordulattal, amely a nyomtatvány túloldalán megadott adatra utal vissza, például a die umseitig angegebenen Dividenden a túloldalon megjelölt osztalékot jelenti. A „nem kívánt rész törlendő” gyakori fordulata a nyom­tatványoknak, ez németül így hangzik: Nicht­zutreffendes streichen. A „Kérjük kitölteni vagy x-szel megjelölni” fordulat német megfelelője a Bitte ausfüllen und ankreuzen. A „helyes választ kérjük így jelölni” fordulat német megfelelője a Zutreffen­des bitte so kennzeichen. Találkozhatunk a Bitte an­geben felszólítással is, ez értelemszerűen a „kérjük megadni” vagy „kérjük megjelölni” utasítást jelöli.

Adózásról és munkavállalásról lévén szó, alapvetően fontos a Betrag (összeg), Währung (pénznem), Summe (összesen) Bruttoarbeitslohn (bruttó mun­kabér), Einkünfte (bevételek, jövedelmek) és Ein­kom­men (jövedelem, jövedelmek), Gesamtein­kommen (teljes jövedelem, összes jövedelem), Gesamt­vermögen (teljes vagyon), steuerpflichtig (adóköteles), abgabepflichtig (adóköteles), Beantragung eines Befreiungsbescheides (mentesség iránti kérelem), Gesamtbetrag (mindösszesen), insgesamt (összesen), Bruttogesamtbetrag (bruttó összeg, összesen bruttó), Steuervergünstigung (adókedvezmény), Steuerer­mäßi­gung (adókedvezmény), Kinderfreibeträge (gyermekek után járó adókedvezmény), Lohnsteuerbescheinigung (jö­vedelemigazolás), Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen (vagyon elidegenítéséből származó nyereség), Gehalt, Gehälter (fizetés, fizetések), Lohn, Löhne (bér, bérek), Vergütung (díjazás), Arbeitnehmerüberlassung (munkaerő-kölcsönzés), Quellenbesteuerung (forrásadóztatás) szavak ismerete. Fontos kiemelni, hogy a magyar terminológiában – bár a hétköznapi nyelvhasználat során erre nem mindig figyelünk – a bevétel és a jövedelem egymásnak nem szinonimái, a jövedelem a bevétel költ­ségek­kel csökkentett része. A német terminológiában az Ein­kunft, többes számban Einkünfte, az Einkommen, az Ertrag, többes számban Erträge egyaránt jelenthet bevételt és jövedelmet is. Az egyes nyomtatványok kitöltése során tehát kellő gondossággal kell eljárni. A legfontosabb bevétel- és/vagy jövedelemfajták (Art der Einkünfte; Einkunftsart) német elnevezése a következő: Einkünfte aus Gewerbebetrieb (iparűzésből származó jövedelem); Einkünfte aus Kapitalvermögen (tőkevagyonból szárma­zó jövedelem); Einkünfte aus Vermietung und Ver­pachtung (bérbeadásból származó jövedelem); Einkünfte aus selbständiger Arbeit (önálló tevékenységből származó jövedelem); Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit vagy Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (nem önálló tevékenységből, azaz munkaviszonyból származó jövedelem), Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen (ingatlan vagyonból származó jövedelem), andere Einkünfte (egyéb jövedelem), Lizenzgebühr (jogdíj), Beratungs­honorar (tanácsadási díj), Zinserträge (kamatjövedelem, megtakarításokból származó kamatjövedelem), Dividen­den (osztalékok). A Németországgal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezmény osztaléknak tekinti például a részvényekből, „élvezeti” részvényekből vagy „élvezeti” jogokból, bányarészjegyekből, alapítói érdekeltségből vagy más nyereségből való részesedést biztosító jogokból – kivéve a hitelköveteléseket – származó jövedelmet (Ein­künfte aus Aktien, genussrechten oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausge­nommen Forderungen – mit Gewinnbeteiligung). Ugyan­ebben az egyezményben a kamat (Zins, Zinsen) min­denfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal biztosítva, akár nincs (Einkünfte aus Forde­rungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind). Ide tar­tozik többek között az állami értékpapírokból származó jövedelem (Einkünfte aus öffentlichen Anleihen), a kötvényekből származó jövedelem (Einkünfte aus Obligationen). A kamatot fizető személyt a Schuldner szóval, a haszonhúzot a Nutzungsberechtigte szóval jelölik. Jogdíjakkal kapcsolatosan a szerzői jogok (Urheber­rechten), szabadalmak (Patenten), védjegyek (Waren­zeichen), formatervezési vagy más minták (Mustern oder Modellen), tervek (Plänen), titkos formulák vagy eljárások (geheime Formeln oder Verfahren) kifejezések ismerete elengedhetetlen.

Az Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteue­rung unterliegen kifejezés a lakóhely szerinti országban adóztatás alá eső jövedelmet jelöli. A jövedelmet szerző személy megjelölésére használják férfiak vonatkozásában az Einkünfteempfänger, nők esetében pedig az Ein­künfteempfängerin szót, a Zahlstelle a kifizetőhelyet, a Zinsenzahlung pedig a kamatfizetést jelöli, a jogdíj haszonhúzóját pedig a Nutzungsberechtigten der Lizenz­gebühren rovatba kell beírni.

Fontos még tudni a jövedelem megszerzésének időpontját, ez a Zeitpunkt des Zuflusses der Einkünfte; a kifizetés napját a Zeitpunkt der Zahlung, az esedékességet pedig a Fälligkeit jelöli. Az adóztatás alól mentesítendő jövedelem megjelölésére a die von der Besteuerung zu entlastenden Einkünfte kifejezést használják. Az Einkünfte aus einer in Österreich ausgeübten nichtselbständigen Tätigkeit, für die in Österreich aufgrund der 183-Tage-Regelung des gegenständlichen Doppelbesteuerungsabkommens Steu­er­frei­heit besteht fordulat azt az ausztriai munka­vi­szonyból megszerzett jövedelmet jelöli, mely a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 183-napos szabálya alapján mentes az adó alól. Előfordulhat, hogy arról is kell nyilatkozni, hogy az adott jövedelmet saját jogon sze­reztük: a die vorstehend bezeichneten Einkünfte werden für eigene Rechnung vereinnahmt, es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere Personen weiterzugeben fordulat szerint „a fent megjelölt jövedelmeket saját jogon szereztem, nem terhel olyan kötelezettség, hogy azokat más személynek átadjam”. Tevékenységet lehet végezni alkusz (Makler), bizományos (Kommissionär) vagy más független képviselő (andere unabhängiger Vertreter) útján is.

Előfordulhat, hogy valamely feltételeknek való megfe­lelést kell az adóhatóságnak igazolnia. Erre a Vorausset­zungen [von etwas] sind erfüllt fordulatot használják, és általában a Ja/Nein válasz közül kell megjelölni az adózóra vonatkozót.
A Grundfreibetrag az adómentes küszöbértéket jelöli. A der Betrag aus Zeile 12 (Spalte 2) den Grundfreibetrag nicht übersteigt fordulat azt jelenti, hogy a 12. sor 2. oszlopában szereplő összeg nem éri el a küszöbértéket, azaz nem kell utána adót fizetni. A die Beiträge aus Zeile 12 den doppelten Grundfreibetrag nicht übersteigen azt jelenti, hogy a 12. sorban szereplő összeg nem éri el az adómentes küszöbérték kétszeresét.
A külföldön levont forrásadót a jogszabályokban rögzített feltételek teljesítés esetén vissza lehet igényelni. Az erre vonatkozó formanyomtatvány elnevezés általában Antrag auf Rückzahlung der Abzugsteuer (Kérelem forrásadó visszaigénylésére). A kérelmet benyújtó adózót az Antragsteller szóval jelölik, a Vertreter a képviselőt, a bevollmächtigter Vertreter pedig a meghatalmazott képviselőt jelenti. Ha a Vertreter előtt az allfällig (esetleges) jelző arra utal, hogy a képviselő rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az adózó helyett képviselő jár el. A vom Antragsteller auszufüllen fordulat a nyomtatvány­nak azon a részén szerepel, amelyet a kérelmezőnek kell kitöltenie. A Rückzahlungsbetrag a visszafizetendő össze­get, a Höhe der deutschen/österreichischen Steuer a né­met/osztrák adó összegét, míg a Höhe der abkom­mensgemäß zu erhebenden Steuer pedig a megállapodás szerinti adó összegét jelöli. Az Erstattung, Rückerstattung szavak visszatérítést jelentenek, a visszatérítendő összeget pedig az Erstattungsbetrag szóval jelölik. A visszautalással kapcsolatosan – bár nem adójogi kifejezés –, de a teljesség érdekében fontos megemlíteni a következő szavakat is: Kontonummer (bankszámlaszám), Kontoinhaber (szám­la­tulajdonos), Geldinstitut (pénzintézet), Überweisung (átutalás), überweisen (átutal). Az Anspruchsverzinsung egyfajta késedelmi kamatot jelöl. Fontos, hogy egy bizonyos összegre vonatkozóan visszatérítést csak egyszer lehet kérni, erre figyelmeztet a következő fordulat: der Antragsteller ist darüber informiert, dass ein nochmaliges Verlangen einer Rückzahlung jener Steuerbeträge, die Gegenstand dieses Rück­zahlungs­antrages sind, finanzstrafrechtliche Folgen auslösen kann, azaz a kérelmezőt tájékoztattuk arról, hogy e visszaigénylésre vonatkozó igényben szereplő adók ismételt visszafizetésére irányuló kérelme büntetőjogi következményekkel járhat.

A munkavállaláshoz szorosan kapcsolódik a járulékfizetés is. Ezzel kapcsolatosan következik néhány alapvető kifejezés azzal a megjegyzéssel, hogy bár a német kifejezések magyar megfelelője formailag sokszor megegyezik a magyar jogrendszerben is használatos fogalmakkal, azonban ne felejtsük el, hogy az adózási szabályok országonként eltérően, így ennek megfelelően a szavak mögötti tartalom is eltérő lehet. A járulékfizetéssel, illetve a járulék meg nem fizetésével kapcsolatos legfontosabb kifejezések az alábbiak: Beiträgen der sozialen Sicherheit (társada­lombiztosítási járulékok), Beitrag (járulék), Beitrags­schuldner (a járulékkal tartozó személy), Kran­kenversicherung (egészségbiztosítás), Rentenver­sicherung (nyugdíjbiztosítás), Pflegeversicherung (ápolási biztosítás), Arbeitsförderung (foglalkoztatás-támogatás), Unfallversicherung (balesetbiztosítás), sonstige Forderung (egyéb követelés), sonstige Versicherung (egyéb biztosítás), Beitragszeitraum (járulékfizetés időtartama), Beitragsgrundlage (járulék alapja), Zeitraum sonstiger Zahlungspflicht (egyéb fizetési kötelezettség időtartama), Säumnis­zuschläge wegen rückständiger Beiträge (meg nem fizetett járulékok késedelmi kamata), für jeden angefallenen Monat (minden megkezdett hónapra), Mahnkosten (felszólítási díj), Vollstreckungs­kosten (végrehajtáshoz kapcsolódó költségek). Az öregségi ellátásokkal kapcsolatban figyelni kell arra, hogy a német nyelvet beszélők legtöbbje a nyugdíjas (Rentner) szóból kiindulva a nyugdíj német meg­felelőjének a Rente szót használja, adózási szem­pontból azonban figyelni kell arra, hogy a Németor­szággal kötött kettős adóztatást elkerülő egyezményben a nyugdíjat a Ruhegehalt szóval jelölik, míg a Rente a járadékot jelöli. Fontosnak tartom meg­je­gyezni, hogy a közszolgálatból nyugdíjba vonulók esetében a nyugdíj kifejezésére még a Pension szó is használatos.

Vállalkozások vonatkozásában meg kell említeni még a vállalkozási nyereség (Unternehmensgewinne), üzletveze­tési és általános ügyviteli költségek (Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten), telephelynek be­tudható nyereség (die der Betriebsstätte zuzurechnenden Gewinne), kapcsolt vállalkozások (verbundene Unter­nehmen), osztalékot fizető társaság (Dividenden zahlende Gesellschaft), a nyereséget felosztó társaság (die aus­schüttende Gesellschaft), osztalék haszonhúzója (Nut­zungs­berechtigte der Dividenden) kifejezéseket is.
A téma iránt érdeklődők adózással kapcsolatos további szakkifejezéseket, tájékoztató anyagokat, nyomtatványokat és adózással kapcsolatos jogszabályokat a német és az osztrák adóhatóság honlapján (www.bzst.de és a www. bmf.gv.at) találnak. A német nyelven történő adózásban hasznos segítség lehet még a Bundesministerium der Finanzen nyomtatványletöltő portálja, a Formular-Mana­gement-System (FMS) der Bundesfinanzverwaltung, mely a www.formulare-bfinv.de címen érhető el, valamint a központi ügyfélszolgálat weboldala a www.steuerliches-info-center.de címen, melyen a leichte Sprache menüpont választásával egyszerű, hétköznapi nyelven találhatók adózással kapcsolatos információk, illetve egynyelvű szó­ma­gyarázatok a szaknyelvet kevésbé ismerők számára is.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.